Het Steunpunt Kerkenwerk (SKW) vervult een coördinerende regierol tussen de predikant, de kerkenraad, de emeritikas en de arbodienst. Die dienst onderhoudt alle medische en arbeidskundige contacten met de individuele predikant.

In de handreiking voor de kerkenraden van de Christelijke Gereformeerde Kerken kunt u lezen over het hele proces rondom ziekteverzuim en over de rollen en verantwoordelijkheden van de betreffende partijen. De meest recente handreiking vindt u op de website van het SKW.

Ziekmelding predikant

Het formulier ziek- of herstelmelding predikant van de Christelijke Gereformeerde Kerken kan worden ingevuld door de predikant of de kerkenraad.

Wilt u dat alstublieft volledig doen, en direct nadat u / uw predikant ziek wordt of betrokken raakt bij een ongeval?

Dit is belangrijk omdat:

  • frequente korte ziekteperioden een indicatie kunnen zijn voor de arbodienst dat er meer aan de hand is;
  • bij onverhoopte langdurige ziekte de datum van eerste ziekmelding bepalend is voor het ingaan van een uitkering wegens arbeidsongeschiktheid uit de emeritikas.

De informatie op deze pagina valt onder de verantwoordelijkheid van deputaten financiële zaken.