Verslag van bezoek aan de synode van de Iglesias Reformadas de España (IRE) te Madrid

Opening van de vergadering

12 januari 2024. De synode van de IRE begint om tien uur. Bij aankomst bij het kerkgebouw (een lange gang met verschillende kantoren) is de deur aan het eind van de lange gang nog gesloten. Hendrik van de Ridder, die namens de SEZ de synode bezoekt, staat al te wachten. We komen er als Nederlanders achter dat tijd in Spanje minder belangrijk is. Om tien beginnen heeft hier een hele andere betekenis. Wanneer onze Spaanse collegae net na tienen aankomen, gaat de deur open en moet een deel van de kerkzaal nog omgebouwd worden tot vergaderruimte. De kachel moet nog aan, dus beginnen we met de jas aan te slepen met tafels en stoelen. Zo’n gezamenlijke activiteit schept meteen een band.

Ds. José de Segovia opent de vergadering met een meditatie over het Vaderschap van God naar aanleiding van Galaten 3: 19-4:7. We zingen samen psalm 23. Naast de predikanten uit de drie IRE-gemeenten: Almuñécar; Ds. Manuel López, Madrid; Ds. José de Segovia en ouderling David Casado, Mataró; Ds. Diego Guirao, Ds. Berend Coster (beide met emeritaat) en student en kandidaat Daniel Bartolomé zijn ook aanwezig op de synode:

  • Carlos de Pino en Christian Felipe Gálvez Romero, namens verbonden IEPE kerken.
  • Hendrik van de Ridder namens SEZ
  • Rik Lubbers namens GZB. Hij combineerde de vergadering met een bezoek aan Marloes (vrouw van Filipe), die voor de GZB werkzaam is.
  • Ds. M.J. van Keulen namens de CGK

Berend Coster wordt verkozen tot preses. Na het vaststellen van de agenda en het welkom heten van de afgevaardigden mag ik de spits afbijten en de synode toespreken namens de CGK. Ik word bedankt voor de open en eerlijke bijdrage. Dankbaarheid wordt uitgesproken voor de aanwezigheid en contacten, deze worden als zeer waardevol ervaren.

Update gemeenten IRE

Almuñecar (Manuel Lopez). Almuñecar is een plaats dicht bij Malaga en telt 28.000 inwoners. De gemeente is iets gegroeid en telt nu tussen vijfendertig en veertig leden. De groei komt met name door werk in eigen omgeving en niet door immigratie. Er zijn momenteel twee kandidaten voor kerkleider, beiden hebben sterke en kwetsbare punten. Er zijn momenteel meer bezoekers dan ooit. Vooral vrouwen, ook al zie je steeds meer stellen komen. De visie van Manuel is om een internationale kerk te vestigen. Een kerk die in de basis Spaanssprekend is, maar waar ook veel Nederlanders en Engelsen komen. Er kan dan een vertaling op de schermen komen in verschillende talen. Manuel geeft aan tevreden te zijn met een gemeente van zestig leden en een eigen kerkenraad en eigen gebouw. Zaak is om een gastvrije gemeente te zijn voor ‘vreemdelingen’ (buitenlanders). De gemeente is naar buiten gericht, op de omgeving, en organiseert veel evangelisatieactiviteiten. Momenteel wordt gezocht naar een andere ruimte voor de gemeente. Hiervoor zijn ze een project begonnen. Steun voor dit project wordt gezocht in onder andere het Verenigd Koninkrijk. Ook is er een aanvraag naar het SEZ gegaan. DVN (De Verre Naasten) heeft steun toegezegd: wanneer er eerst zelf 250.000 euro ingezameld wordt, zal DVN 100.000 euro bijbetalen. Er is echter nog maar 20.000 euro ingezameld.

Madrid (José de Segovia). De gemeente in Madrid bestaat dit jaar vijftig jaar. Naast José de Segovia is ouderling David Casado nu al acht jaar actief in de gemeente. In de afgelopen jaren is de gemeente sterk gegroeid in aantal, maar ook in diepgang. Er wordt zegen op de prediking ervaren. De diensten worden bezocht door tachtig tot negentig bezoekers en leden. Het kerkgebouw is eigenlijk te klein geworden en men is op zoek naar een andere ruimte. David Casado neemt een deel van het werk van José de Segovia over, zodat deze zich ook kan richten op zijn christelijke radioprogramma en docentschap.

Mataro (Diego Guirao en Daniel Bartolomé). De gemeente van Mataro bestaat dit jaar ook vijftig jaar. Nadat ds. Berend Coster met emeritaat is gegaan, is de gemeente nu zo’n anderhalf jaar op zoek naar een nieuwe predikant. Een aantal kandidaten is voorgesteld en steeds liep de samenwerking op niets uit. Sinds 2023 is oud IBSTE student Daniel Bartolomé een kandidaat op proeftijd werkzaam in de gemeente. Hoewel Diego Guirao zijn tevredenheid uitspreekt over Daniel, komt het maar niet tot een vaste aanstelling. Dat is frustrerend. Zelfs lidmaatschap van de gemeente is nog niet in gang gezet, terwijl de familie Bartolomé hun zoon willen laten dopen in de gemeente. De broeders oefenen druk op Diego uit om hier vaart achter te zetten nu er geen geldige bezwaren zijn tegen een vaste aanstelling voor Bartolomé. De urgentie is hoog en redelijkheid in het vertragen van dit proces lijkt ver te zoeken.

IEPE

De IEPE (Carlos del Pino), een presbyteriaans kerkverband, heeft sinds 2014 een band met de IRE en daarom worden elkaars synodes bezocht. De IEPE telt zo’n twaalf gemeenten in Spanje. Uitdaging is dat er in geen van de gemeenten een kerkenraad is, terwijl het toch een presbyteriaanse denominatie is. De IEPE aanvaardt de Bijbel als enige en voldoende bron van het geloof en praktijk, als volledig door God geïnspireerd en onfeilbaar. Ze volgt de gereformeerde interpretatie van de Bijbel, zoals uitgedrukt in de Westminster Geloofsbelijdenis. Ze is institutioneel georganiseerd volgens het presbyterianisme en identificeert zich als een protestantse kerk. Ze verwerpt de liberale theologie. De kerk is ontstaan via het zendingswerk van de APMT (zendingsmissie van de Presbyteriaanse kerk van Brazilië) aan het eind van de jaren 1980 in de stad Huelva.

Felipe is van Chileense afkomst en na veel omzwervingen samen met zijn Nederlandse vrouw in Spanje terecht gekomen. Hij studeert nu aan Tercer Milenio, online seminarie met gereformeerde grondslag.

SEZ

De SEZ (Hendrik van de Ridder) zit in een fase van doorgaande heroriëntering wat betreft de werkzaamheden in Spanje. Van belang is om na de jarenlange aanwezigheid van Berend Coster hernieuwd kennis te maken met de kerken en te bespreken waar de noden liggen. Sinds het emeritaat van Berend Coster heeft de organisatie de keuze gemaakt om het werk van de IBSTE te continueren. Het betrouwbaar Bijbels onderwijs is van groot belang om een nieuwe generatie kerkleiders toe te rusten om binnen en buiten Spanje werkzaam te zijn.

De Verre Naasten

DVN heeft aangegeven dat zij de steun aan de IRE nog twintig jaar willen voortzetten, om daarna te stoppen. Een specifieke reden, anders dan beleidskeuze, werd niet aangegeven. Dit werd in de synode met enige verbazing ontvangen. Dit betekent dat de IRE-gemeenten tegen die tijd zelfstandig moeten zijn. Dat zijn ze nu nog niet. DVN betaalt nog jaarlijks een gedeelte van de huur voor Almuñecar en sponsort een radioprogramma. Ook in Madrid wordt een deel van de huur van het gebouw betaald. Bij elkaar gaat het om een bedrag van ongeveer de helft van de hele begroting.

Lunch

De vergadering wordt onderbroken om gezamenlijk in een restaurant een Spaanse maaltijd te houden. Aan tafel wordt nader kennisgemaakt en ervaringen en visies met elkaar gedeeld.

GZB

Na de maaltijd krijgt Rik Lubbers van de GZB de gelegenheid iets over het werk van de GZB te delen. Naar aanleiding van zijn verhaal werd gesproken over de visie op de kerk in Europa. In hoofdlijnen kwam hier het volgende uit:

  • Achteruitgang in aantallen en invloed
  • Liberale theologie is in opkomst
  • Migrantenkerken die kerken een nieuwe impuls geven. Dit geeft ook problemen en uitdagingen. Zending noord-zuid is vervangen door van de ene plaats naar de andere plaats.
Kerkdienst

Aan het eind van de vergadering kreeg Daniel Bartolomé de gelegenheid iets over zichzelf te vertellen en zijn verlangen om kerkleider te worden in Mataro.

’s Avonds werd er een kerkdienst gehouden waarbij een deel van de gemeente ook aanwezig was. Carlos del Pino van de IEPE ging in deze dienst voor.

Sluiting van de vergadering

13 januari 2024. Op zaterdagochtend wordt de synodevergadering voortgezet. Na een hartelijk welkom en een persoonlijk getuigenis van David Casado hebben we gezongen en werd er gebeden voor de kerken en de aanwezigen.

NGK

Er worden twee zaken besproken die voortgekomen zijn uit de eerdere verslagen. De eerste is de relatie met de NGK. Berend Coster legt uit wat de ontwikkelingen in Nederland zijn en welke spanningen dit geeft. Ik krijgt ook de gelegenheid om mijn visie daarover te delen. Er wordt gesproken over de samenwerking met de NGK nu de fusiekerk afwijkt van de overtuigingen t.a.v. vrouw en ambt en LHBGT-kwesties. De IRE verbreken de band met de NGK vooralsnog niet. De financiële afhankelijk speelt hierbij een rol. Er wordt gezocht naar middelen die het wegvallen van steun uit de NGK kunnen compenseren.

ICRC

Dit raakt meteen ook het tweede onderwerp, de relatie met de ICRC. Vanuit de ICRC wordt er druk ervaren om met de NGK te breken. Er wordt vanuit de ICRC echter geen steun toegezegd om steun die wegvalt, te compenseren. De IRE bevindt zich in een spagaat. Men vraagt zich tegelijkertijd af wat de eigen rol is binnen de ICRC als kleinste denominatie van slechts drie kerken. Ik heb eropaan gedrongen wel lid te blijven omdat we elkaar hard nodig hebben, ook de IRE. Besloten is om vooralsnog wel lid te blijven van het ICRC maar de banden met de NGK nog niet te verbreken.

De synode wordt afgesloten, waarbij vermeld wordt dat het een mooie en opbouwende synode was. De jaarlijkse ontmoetingen wordt als zegenrijk ervaren. De volgende synode wordt vastgesteld op 13/14 december 2024 in Almuñecar.

Kerkdienst

Op zondagmorgen heb ik samen met mijn dochter de kerkdienst in de gemeente van Madrid bezocht. De dienst werd geleid door David Casado en Manuel Lopez uit Almuñecar hield een preek uit Lukas 10 over de barmhartige Samaritaan. Manuel had zaterdagavond een Nederlandse vertaling van de preek gestuurd zodat we dienst enigszins konden volgen. Opvallend waren de hartelijke begroetingen bij het binnenkomen van de kerk. Waar we in Nederland snel ons eigen plekje opzoeken en vooral stil blijven zitten, omhelsde iedereen elkaar met de nodige kussen als een feest van herkenning en weerzien. Hoewel de liederen die gezongen werden allemaal in het Spaans waren, waren de meeste melodieën wel bekend. Dit maakte het meezingen een stuk gemakkelijker.

Na de dienst was er gelegenheid om met elkaar koffie te drinken en vonden er mooie ontmoetingen plaats. Ik werd door David Casado uitgenodigd om samen met mijn dochter te blijven om een bijeenkomst met jongeren van de kerk bij te wonen. Dit was een bijzondere ontmoeting. Eerst werd er een maaltijd klaargemaakt waar we een heerlijke huisgemaakte paella hebben gegeten. Ik heb veel met de jongeren gesproken over christen zijn in deze tijd. Wat betekent dit voor hen in Spanje en hoe wordt dit in Nederland ervaren.  De gesprekken gingen ook over de levensheiliging, de dagelijkse praktijk voor een christen. De jongeren voelen zich soms wel eenzaam aangezien de kerk in Spanje erg klein is. Zo is het vinden van een christelijke vriend/vriendin erg lastig.

oneplus_0

Na de maaltijd was er een Bijbelstudie aan de hand van zondag 47 van de Heidelbergse Catechismus. Het was een hele mooie en leerzame ontmoeting. Martien van Keulen

Deel dit artikel via

Ook interessant voor u