Selecteer een pagina
Generic selectors
Alleen exacte overeenkomsten
Zoeken in de titel
Inhoudelijk zoeken
dlm_download
Generic selectors
Alleen exacte overeenkomsten
Zoeken in de titel
Inhoudelijk zoeken
dlm_download

CGK Diaconaat helpt Isaan, Thailand

Het corona­virus dook in Thailand op in januari 2020. In maart begon het om zich heen te grijpen en nam de Thaise regering drastische maatre­gelen. Het land ging in een lockdown en de grenzen gingen dicht. Hoe ging het in Isaan?

een kans in coronatijd

Ds. Wilke den Hertog vertelt: Dit had behoor­lijke impact op ons zendingswerk. Zeker in maart toen het nog ondui­delijk was hoe hevig het zou worden in Thailand kwam er naast de lockdown, ook een angst onder de bevolking. Vreemden waren verdacht en dat gold in een nog grotere mate als die vreemden buiten­landers waren. Ons gewone werk van evange­li­satie werd daardoor onmogelijk.

Toen de gerap­por­teerde gevallen minder werd, begon zich langzaam een idee te ontwik­kelen bij ons en de familie Koning over de mogelijk­heden in deze bijzondere tijden. De lockdown en het sluiten van alle grenzen hadden namelijk tot een grote toename van werkloosheid geleid. Werknemers hebben in Thailand nauwe­lijks enige rechten en zijn gemak­kelijk te ontslaan. Dat gebeurde dus ook al snel en vele fabrieks­ar­beiders, taxichauf­feurs en mensen die werken in de toeris­ten­branche kwamen op straat te staan. Velen van hen keerden terug naar hun geboor­te­dorpen om daar bij familie te kunnen wonen en te wachten op betere tijden. Met andere woorden, veel mensen in de dorpen waar we chris­tenen kennen waren in nood.

Een andere factor die hier bij kwam was het feit dat we al langere tijd de verschil­lende chris­tenen die we al kenden wilden stimu­leren om zelf in hun dorp mee te werken aan de verspreiding van het evangelie. Tot nu toe was dit niet gelukt. Al deze factoren kwamen op een bijzondere manier bij elkaar en zo ontstond er bij de familie Koning en bij ons een nieuw plan om zowel diaconaal deze mensen bij te staan in hun nood, als ook het evangelie te kunnen blijven delen en daarbij de chris­tenen ter plaatse in te kunnen schakelen.

Wat als we in elk dorp waar we een christen kennen hem of haar voorstellen om mee te gaan helpen in het rondbrengen van voedsel­pak­ketten en daarbij tegelijk het evangelie te delen met de mensen, die we zo ondersteunen?

de details van het plan

In een verga­dering met wat chris­tenen besloten we in 5 dorpen hulp te bieden. Bijvoor­beeld in Khaeng Khro, waar het dorp is van moeder Tiang. Zij is met het evangelie opgegroeid. Haar vader was predikant in haar dorp. Door verschil­lende factoren is die kerk echter weer verdwenen. Toch wil moeder Tiang al vele jaren helpen in het opnieuw starten van een kerk in haar dorp. Tot nu toe waren alle pogingen telkens mislukt en zag zij ook een grote drempel om anderen van het evangelie te vertellen. Toen we haar echter het plan voorlegden werd ze direct enthou­siast. Ewoud Koning zou haar van pakketten voorzien en zij zou ze rondbrengen en tegelijk het evangelie met de mensen delen.

de uitwerking

Moeder Tiang begon al snel met het rondbrengen van 20 pakketten. In de eerste plaats bracht ze deze pakketten samen met haar kinderen bij mensen, die ze nog kende van de kerk van haar vader. Ewoud gaf echter al snel aan, dat het niet perse de bedoeling was om te proberen de oude kerk nieuw leven in te blazen, maar dat we liever zagen dat ze op zoek zou gaan naar nieuwe mensen. Zo zou enerzijds de nadruk liggen op mensen, die het echt hard nodig hebben. Ander­zijds zouden ook anderen nu de kans hebben om het evangelie te horen en zou moeder Tiang ontdekken dat evange­li­seren onder nieuwe mensen ook vrucht kan opleveren. Mochten er echter oude leden zijn, die ook echt in finan­ciële moeilijk­heden gekomen zijn, dan mocht moeder Tiang hen uiteraard ook uitkiezen.

Sinds die tijd zocht moeder Tiang 20 mensen op, die de hulp echt nodig hadden. Ze bezocht hen aan huis en deelde dan ook het evangelie met hen. Ten slotte wilden veel van deze mensen ook bij haar thuis komen om meer over Jezus te leren. Op dit moment is er een groep van ongeveer 10 mensen overge­bleven die elke week samen­komen om het evangelie te horen, samen te bidden en te zingen.

Een mooi bij effect van deze actie is dat twee andere vrouwen, die ooit naar de kerk gingen, maar bij wie het geloof op een laag pitje stond (vanwege het verdwijnen van de kerk en familie die geheel boeddhis­tisch is) opnieuw enthou­siast geworden zijn door wat ze van moeder Tiang hoorden. Moeder Ceew, de zus van moeder Tiang, en Arun zijn mee gaan helpen in het opbouwen van deze nieuwe groep en er groeit bij hen nu ook het verlangen om in hun eigen dorp een groep te starten. Ewoud traint hen hierin en we hopen, dat ze binnenkort klaar zijn om in hun eigen dorpen aan de slag te gaan.

In een ander dorp woont Film, een medechristen. Zij ging op zoek naar mensen die het moeilijk hadden vanwege de econo­mische situatie. Ook de dorps­oudste gaf haar enige adressen van families die in moeilijk­heden gekomen waren. In totaal waren er zo 11 gezinnen waar hulp nodig was en Film en Marlies begonnen pakketten rond te brengen en het evangelie met deze gezinnen te delen. Op sommige plekken werden de pakketten weer verdeeld met anderen door degenen, die ze ontvingen. Uitein­delijk ontstonden er in dit dorp twee plekken waar Film en Marlies nu nog elke week het evangelie verkon­digen. Ook de moeder en de tante van Film staan steeds meer open voor het evangelie.

de pakketten

Waaruit bestond de hulp? Elk gezin kreeg elke week 5 kilo rijst (de basis van elke maaltijd in Thailand). Daarnaast voegden we andere houdbare dingen toe, die elke Thaise familie wekelijks gebruikt. Dit wisselden we wat af. We gaven onder andere: Plant­aardige olie, eieren, noedels, melk, voedsel in blik, Vissaus, sojasaus, afwas­middel, tandpasta, zeep, shampoo, wasmiddel, luiers.

Om een stukje echte hulp te bieden gaven we gemiddeld zo’n 7 a 8 van deze producten (naast de rijst). We probeerden per pakket elke keer op zo’n 300 Baht uit te komen. Dat is omgerekend zo’n 8 Euro. We waren per week zo’n 450 Euro kwijt voor alle 56 adressen. Elk gezin heeft ongeveer 12 weken lang elke week een pakket gekregen. Dat komt neer op ongeveer 5400 Euro. Naast wat kleine giften vanuit de achterban van de familie Koning en van ons kwamen we een bedrag van 4700 Euro tekort.

onze hoop voor de toekomst

Nu het project beëindigd is hopen we dat er door deze actie, naast de concrete hulp die we de mensen konden bieden, ook een stuk welwil­lendheid is voor het evangelie. Daarnaast hopen we dat de mensen, die meer over Jezus willen horen echt tot geloof zullen komen en het begin mogen zijn van nieuwe huiskerkjes in de verschil­lende dorpen. We hopen hen dan te trainen om zelf ook het evangelie te gaan delen en zelfstandig de Bijbel te kunnen lezen. We hopen zo enkele leiders onder deze mensen te kunnen vinden, die in de toekomst de verant­woor­de­lijkheid voor deze groepen op zich kunnen nemen en mee zullen helpen in het verspreiden van het evangelie in de andere dorpen van de beide districten.

dank

Ten slotte willen we een woord van dank uitspreken naar de kerken en chris­tenen in Nederland. Dank voor jullie gulle gift!

Ds. Wilke den Hertog, Khon Sawan, Thailand

Kijk hier een filmpje met een bericht van het team in Thailand:

Print Friendly, PDF & Email