Selecteer een pagina
Generic selectors
Alleen exacte overeenkomsten
Zoeken in de titel
Inhoudelijk zoeken
Zoeken in posts
Zoeken op pagina's
dlm_download
Generic selectors
Alleen exacte overeenkomsten
Zoeken in de titel
Inhoudelijk zoeken
Zoeken in posts
Zoeken op pagina's
dlm_download

CGK sluit aan bij leergemeenschap pionieren Protestantse Kerk Nederland

Deputaten evange­li­satie kondigen met dankbaarheid aan dat zij zich - vooralsnog voor een verken­nings­pe­riode van 2 jaar - als partner aansluiten bij de leerge­meen­schap pionieren van de Protes­tantse Kerk in Nederland.

Een aantal pioniers­teams uit onze kerken kon al gebruik maken van de mogelijk­heden van de leerge­meen­schap, omdat zij vallen onder de koepel van de ICP (Inter­na­tional Church Plants) of omdat hun pioniersplek een samen­wer­kingsplek is van de lokale CGK en de Protes­tantse Kerk. De teams die ervaring opdeden in de leerge­meen­schap laten weten dat zij door de training en de ontmoeting met andere pioniers­teams goed geholpen en toegerust worden voor het missi­o­naire werk op hun eigen pioniersplek.

Dankzij het partner­schap kunnen ook onze overige pioniers­teams deelnemen aan de trainingen van de leerge­meen­schap.

Omdat zowel de CGK als de Protes­tantse Kerk ervaring hebben met de start en onder­steuning van nieuwe geloofs­ge­meen­schappen kunnen wij van elkaar leren. De Protes­tantse Kerk heeft dankzij haar schaal­grootte meer mogelijk­heden voor het organi­seren van begeleiding en training. Wij zullen zelf actief bijdragen aan het begeleiden van de CGK-pioniers.

Beide kerkge­noot­schappen hebben besloten de samen­werking voor deze verken­nings­pe­riode officieel vast te leggen. Dat gebeurt D.V. dinsdag 15 mei bij het Protes­tants Landelijk Diensten­centrum in Utrecht. Onder­te­ke­naars zijn Vincenza La Porta (manager Onder­steuning Gemeenten Protes­tantse Kerk) en ds. Jelle Nutma (voorzitter deputaten evange­li­satie). Nutma: 'Ik denk dat als we samen deelnemen in de missie van God de verbon­denheid over kerkmuren heen versterkt wordt. Wij zijn als deputaten dankbaar dat wij deze mogelijkheid mogen aanbieden aan onze pioniers met hun teams. En dat wij bij hun trainingen een deel van de begeleiding kunnen verzorgen.'

Ds. Peter L.D. Visser, missi­onair consulent, voegt daaraan toe: ‘Wij verwachten dat onze pioniers in een rijke leerom­geving terecht­komen. Als je samen optrekt met andere pioniers­teams, doe je vele malen sneller nieuwe inzichten op dan wanneer je het allemaal zelf moet uitzoeken.’

Vanuit de Protes­tantse Kerk reageert Martijn Vellekoop, project­leider pionieren Protes­tantse Kerk Nederland: 'Als er lokaal missi­onair werk vorm krijgt, ontstaat er regel­matig samen­werking over kerkmuren heen, dan worden krachten gebundeld. De meeste Neder­landers hebben geen benul van de verschil­lende kerkge­noot­schappen, daarom is het goed om als chris­tenen samen op te trekken. Vanuit de Protes­tantse Kerk onder­steunen we dat graag, dat is zelfs vastgelegd in onze kerkorde. We werken vanuit hetzelfde Evangelie en zijn daarom blij met de samen­werking met de CGK. Dat gebeurde al op het grondvlak en nu ook met onder­steuning op landelijk niveau. Gezien de lange ervaring van de CGK verwachten we van hen te kunnen leren.'

Het partner­schap betekent een steun in de rug voor onze pioniers die met hun teams kunnen instromen in de leerge­meen­schap. Organi­sa­to­risch trekken de twee kerkver­banden samen op bij bezinning en bij het delen van kennis en ervaring.

De Protes­tantse Kerk Nederland heeft circa 100 pioniers­ge­meen­schappen, onze kerken kennen er 25. Op de afbeelding ziet u een overzicht van de CGK-pioniers­plekken.

Print Friendly, PDF & Email