Selecteer een pagina
Generic selectors
Alleen exacte overeenkomsten
Zoeken in de titel
Inhoudelijk zoeken
Post Type Selectors
dlm_download
Generic selectors
Alleen exacte overeenkomsten
Zoeken in de titel
Inhoudelijk zoeken
Post Type Selectors
dlm_download

CIO: behoedzaam vieren van geloof

Dit is het bericht dat het CIO – Inter­ker­kelijk Contact Overheids­zaken – op 5 oktober naar buiten bracht.

Toelichting van het CIO op het commu­niqué dat onderaan dit bericht is opgenomen

Na de aanvul­lende maatre­gelen van het kabinet afgelopen week hebben de religieuze organi­saties intern en onderling overleg gevoerd over de wijze waarop de vrijheid van godsdienst en levens­over­tuiging en toepassing van de nieuwe maatre­gelen in de nieuwe tweede golf in balans gebracht kunnen worden met elkaar.

In de tussentijd zijn in het weekend van 4 en 5 oktober in de media voorbeelden getoond. Incidenten met grote groepen gelovigen, die zich op zich hebben gehouden aan de overheids­richt­lijnen, maar door hun omvang toch onbegrip oproepen in de samenleving.

De kerke­lijke wereld spreekt nadruk­kelijk de zorg uit dat zulke situaties geen goed beeld geven van de voorzichtige kerkgang in meer dan 95% van de kerken.

De spanning in de samen­leving als het gaat op draagvlak voor coron­a­maat­re­gelen is ook een spanning die wordt gekend in de kerke­lijke wereld. Regels van de overheid geven ruimte, de vraag is of die ruimte ook genomen moet worden.

Kerkbe­stuurders en bestuurders van de religieuze organi­saties in Nederland geven de voorkeur aan een behoedzame lijn. Een beperktere viering dan naar de richt­lijnen van de overheid is toege­staan, vanuit zorg voor anderen is de lijn van het ‘vierde commu­niqué’ dat geldt voor oktober. In de tussentijd wordt er nader gesprek gevoerd over de komende periode. Hierover volgt eind oktober nadere informatie.

Gezamenlijk Communiqué

van Centraal Joods Overleg, het Contact­orgaan Moslims en Overheid, de Hindoeraad, de Boeddhis­tische Unie en het Inter­ker­kelijk Contact in Overheids­zaken over de religieuze en levens­be­schou­we­lijke bijeen­komsten, 5 oktober 2020

Behoedzaam vieren van geloof

Op 26 maart hebben de gezamen­lijke religieuze organi­saties opgeroepen tot matiging van de eredienst in verband met het Covid-19 virus. Het kabinet heeft bekend­ge­maakt dat samen­komsten van religieuze of levens­be­schou­we­lijke aard per 1 juni, onder voorwaarden, weer mogelijk zijn. Op dit moment zien we een toename van Covid-19 in de samen­leving met een negatieve impact op de gezondheid van steeds meer Nederlanders.

De volks­ge­zondheid en de overbe­lasting van de zorg is ook in de religieuze wereld een blijvend punt van aandacht en zorg. We zien dat het overgrote deel van de religieuze organi­saties in Nederland zich zeer behoedzaam opstelt en terug­hou­dender is dan volgens de richt­lijnen wordt gevraagd.

Op dit moment vraagt de ontwik­keling van het virus echter nog meer prudentie dan de richt­lijnen voorschrijven. Hierover én over de veran­dering van de maatschap­pe­lijke context, heeft overleg plaats­ge­vonden met het Centraal Joods Overleg, het Contact­orgaan Moslims en Overheid, de Hindoeraad, de Boeddhis­tische Unie en het Inter­ker­kelijk Contact in Overheids­zaken en de minister van Justitie & Veiligheid, die tevens verant­woor­delijk is voor de erediensten, met de volgende uitkomst:

  1. Het algemene advies van de hierbij aange­sloten organi­saties is om ten aanzien van religieuze of levens­be­schou­welijk samen­komsten voor de maand oktober de uitgangs­punten van het eerste Commu­niqué in acht te nemen. Dit betekent vanaf maandag 5 oktober:
  • Dat de religieuze organi­saties de fysieke aanwe­zigheid bij alle samen­komsten evenals in maart jl., zoveel mogelijk beperken tot maximaal 30 personen (exclusief betrok­kenen bij de dienst);
  • De diensten zoveel mogelijk digitaal te laten plaatsvinden;
  • Met inacht­neming van de eigen, geactu­a­li­seerde proto­collen / richt­lijnen van de lande­lijke religieuze organi­saties ook de richt­lijnen van het kabinet in acht te nemen;
  • Met als uitgangspunt: zo klein als noodza­kelijk wordt geacht, met afstand van 1,5 meter en onder de 30 personen (exclusief betrok­kenen bij de dienst) en met inacht­neming van de RIVM-voorschriften;
  • In aanvulling op de richt­lijnen adviseren we u dringend u te onthouden van samenzang en over te gaan tot het aanbe­velen van het dragen van mondmaskers.
  1. De hierbij aange­sloten religieuze en levens­be­schou­we­lijke gemeen­schappen zullen de naleving van de richt­lijnen van het kabinet en de boven­staande uitgangs­punten in eigen kring dringend adviseren en aanbevelen.

_______

Bron: CIO, rol en positie van CGK, geldig­heids­termijn verlengd tot medio november

Contact­per­sonen / meer infor­matie: Diensten­bureau via het e-mailadres in tijden van corona: verbinding@cgk.nl

alle corona­be­richten op onze website: www.cgk.nl/corona | hulp bieden en hulp vragen: www.nietalleen.nl
Print Friendly, PDF & Email