Selecteer een pagina
Generic selectors
Alleen exacte overeenkomsten
Zoeken in de titel
Inhoudelijk zoeken
Post Type Selectors
dlm_download
Generic selectors
Alleen exacte overeenkomsten
Zoeken in de titel
Inhoudelijk zoeken
Post Type Selectors
dlm_download

corona en jeugdwerk

 

Tijdens de perscon­fe­rentie van vrijdag 26 november jl. kondigde de overheid een avond­sluiting en strengere maatre­gelen overdag aan. Met het oog op het kerkelijk jeugdwerk willen we als jonge­ren­or­ga­ni­saties binnen de CGK een aantal dingen ter overweging meegeven. Hierbij benadrukken we dat de kerkenraad van de gemeente verant­woor­delijk is en de beslissing dient te nemen welk beleid plaat­selijk gevolgd wordt.

Bij  de handrei­kingen die we doen, hebben we twee aspecten in het oog proberen te houden. Enerzijds de noodzaak om als kerk solidair te zijn met wat er van de maatschappij gevraagd wordt. Tegelij­kertijd de ingrij­pende impact van de ‘jeugd­werkstop’ die tijdens de vorige lockdown plaatsvond. Jeugd­werk­leiders zijn uiterst bezorgd omdat ze in een jaar tijd clubs en vereni­gingen hebben zien krimpen met 50 tot 75 procent van de leden. Jongeren geven aan dat toen ze de kerk zo nodig hadden, die er niet voor hen was. Ze zien de relevantie van kerkelijk jeugdwerk (en kerk) niet meer in.

 

handreikingen

Daarom willen we de volgende handrei­kingen doen, waarbij voor alle activi­teiten geldt dat de algemene maatre­gelen  uiteraard van toepassing zijn. 

 • Probeer daar waar mogelijk de jeugd­werk­ac­ti­vi­teiten te vervroegen en/of naar een andere dag te verplaatsen. Verplaats activi­teiten in overleg met de jongeren zodat ze niet in de knoop komen met andere verplich­tingen. Maak uw jeugdac­ti­vi­teiten zo veel mogelijk hybride: dat wie niet aanwezig kan zijn, ze online kan volgen.
 • We horen van kerken die in dubio zitten of ze de catechese online zullen geven (of daartoe al zijn overgegaan). We adviseren dringend dat niet te doen maar een moment te kiezen, bijvoor­beeld op zondag tussen de diensten, waarop u de jongeren fysiek kan ontmoeten. Veel jongeren geven aan dat als de catechese weer online gaat, ze af zullen haken. Ook voor jongeren die dat niet aangeven, en wel online meedoen, is de impact heel groot als er op geen enkele manier meer de echte ontmoeting is. We begrijpen dat het wijsheid en creati­viteit vraagt om binnen de geldende regels fysiek catechese te blijven geven. Mogelijk moet de catechese dan tijdelijk anders georga­ni­seerd worden om de predikant te ontlasten. Maar met het oog op het hart van jongeren, en hun verbon­denheid aan de kerk die soms slechts nog bestaat uit een heel dun lijntje, vragen we kerken­raden goed af te wegen welk besluit genomen wordt.
 • Het CIO berichtte overigens op dinsdag­middag 30 november het volgende: 'Overigens blijft het mogelijk om dringende kerke­lijke verga­de­ringen en bijeen­komsten (zoals catechese), die niet kunnen worden uitge­steld of op andere wijze kunnen plaats­vinden, te houden. Hierbij dienen alle relevante regels (zoals 1,5 meter afstand, basis­regels) in acht te worden genomen.'
  Gebruik dit cateche­se­moment naast het geestelijk onderwijs geven ook als moment om persoon­lijke aandacht voor de jongeren te hebben.
  Bron: regie­groep corona CGK, Steunpunt Kerkenwerk,
  • Blijf de jongeren zien. Heb aandacht, informeer hoe het met ze gaat. Jongeren vertellen lang niet altijd uit zichzelf waar ze mee zitten. Als u niets hoort, betekent dat niet altijd dat het goed gaat.
  • Bid om de leiding van de Heilige Geest in het zoeken van het hart van de kinderen en jongeren. Bid veel voor en met hen.

  We leven in de tijd van advent. Het volk dat in duisternis wandelt, zal een groot Licht zien. We hebben een Verlosser die leeft. Van Hem mogen we het verwachten. Voor onszelf en voor onze kinderen en jongeren, ook in deze donkere tijd.

  Van harte Gods zegen en wijsheid gewenst.

  Kijk voor meer tips op www.cgjo.nl en www.lcj.nl
  Of neem persoonlijk contact met ons op. Daar zijn we voor.
  Team CGJO: tel: 055- 3556257 of jeugdbureau@cgjo.nl
  Team LCJ: tel: 06-52583877 of magriffioen@lcj.nl

  _______

  Bron: jeugd­bonden: CGJO en LCJ, Rijks­overheid perscon­fe­rentie 26 november 2021

  Contact­per­sonen / meer infor­matie: Diensten­bureau via het e-mailadres in tijden van corona: verbinding@cgk.nl

  alle corona­be­richten op onze website: www.cgk.nl/corona | hulp bieden en hulp vragen: www.nietalleen.nl
  Print Friendly, PDF & Email