Selecteer een pagina
Generic selectors
Alleen exacte overeenkomsten
Zoeken in de titel
Inhoudelijk zoeken
Post Type Selectors
dlm_download
Generic selectors
Alleen exacte overeenkomsten
Zoeken in de titel
Inhoudelijk zoeken
Post Type Selectors
dlm_download

de kracht van de beperking

Het vraagt nogal wat van kerken om de basis van het gemeen­telijk leven in stand te houden. Samen­komen in een dienst is beperkt mogelijk. Vrijwel alle werk ‘naar buiten’ ligt stil, want het minimale gemeen­te­leven gaande houden neemt alle energie. Hoe kunnen we toch goed vorm geven aan de roeping van de gemeente (‘boven’, ‘binnen’ én ‘buiten’, zie kader­tekst onderaan)?

kleine schaal ook nu mogelijk

De kerk van kort na Pinksteren had ervaring met verschil­lende vormen van samen­komen, lezen we in Hande­lingen 2. In de tempel kwam de gemeen­schap dagelijks bijeen, blijkbaar in groot verband, terwijl er in de huizen klein­schalige ontmoe­tingen waren.

Stel dat een gemeente zich laat inspi­reren door de kerk uit Hande­lingen. Op zondag verspreidt de gemeente zich over een aantal locaties. In meerdere groepen (of wijken) van tien tot honderd personen komen zij samen: in gymzalen, scholen, feest­lo­caties, boeren­schuren, etc. De ouder­lingen en diakenen verdelen zich over de verschil­lende plekken en bij iedere plek zijn er plaatsen vrijge­houden voor gasten om aan te schuiven.

Via een groot projec­tie­scherm worden de groepen verbonden met het kerkgebouw. De eredienst begint, en de voorganger verkondigt het Woord. Gemeen­te­leden geven digitaal hun gaven. De predikant doet voorbede, daarna is er tijd voor gebed per groep. De ouder­lingen en diakenen op elke locatie inven­ta­ri­seren de voorbeden en brengen die in gebed.

het leven delen in de groep en in de buurt

Na afloop heeft elke groep contact met elkaar. Wat is er pastoraal en diaconaal nodig? De wijkdia­kenen en -ouder­lingen zijn beschikbaar om regelingen te treffen. Doorde­weeks ontmoet de groep elkaar in een basis­school, of in de huizen, om het leven te delen, te bidden en Bijbel te lezen. De buurt weet via de wappe­rende banner wat hier gebeurt: ‘Ander­hal­ve­me­terkerk in de buurt’ en weet zich er ook welkom, van koffie tot gebed.

samen op missie

Na de ontmoeting waaieren de leden de wijk in. Ze overhan­digen buurt­be­woners een bloem, met een kaartje: Ander­hal­ve­me­terkerk - wat kunnen we voor u betekenen? De buren krijgen uitgelegd: Door het corona­beleid kunnen we niet meer met z’n allen samen­komen. Vandaar dat we ons verspreiden over de stad (of het dorp) op zondag en woensdag. Wilt u met ons meedenken? We willen graag iets positiefs betekenen voor de wijk, weet u waar behoefte aan is?

Stelt u zich eens voor wat een mooie kansen daar uit kunnen rollen om Gods liefde in woorden en daden te laten zien! Dat ‘nieuwe normaal’, zou het nieuwe kansen kunnen bieden?

boven - binnen - buiten

boven
De gemeente is en wordt steeds opnieuw aange­sproken door God. De gemeente en haar leden delen hun geloof­s­er­varing en zijn getuigen hiervan.

binnen
De geloofs­ge­meen­schap krijgt gestalte tijdens de eredienst, maar ook in alle andere activi­teiten en geloofs­prak­tijken, zoals: er voor elkaar zijn in verdriet en blijd­schap. Ondanks alle verschillen herkennen we elkaar door de Heere Jezus, als het Hoofd van de gemeente, als familie.

buiten
De dienst aan de wereld dichtbij en ver weg. De gemeente spreekt zichzelf daartoe aan op haar talenten en gaven. Deze oriën­tatie op ‘buiten’ uit zich in de roeping en missie van de gemeente.

_______

Bron: missi­onair consu­lenten: Petra de Jong-Heins en ds. Peter L.D. Visser

Contact­per­sonen / meer infor­matie: Diensten­bureau via het e-mailadres in tijden van corona: verbinding@cgk.nl

alle corona­be­richten op onze website: www.cgk.nl/corona | hulp bieden en hulp vragen: www.nietalleen.nl
Print Friendly, PDF & Email