Selecteer een pagina
Generic selectors
Alleen exacte overeenkomsten
Zoeken in de titel
Inhoudelijk zoeken
Zoeken in posts
Zoeken op pagina's
dlm_download
Generic selectors
Alleen exacte overeenkomsten
Zoeken in de titel
Inhoudelijk zoeken
Zoeken in posts
Zoeken op pagina's
dlm_download

de 'missionaire schoffel'

Nee, ds. Jelle Nutma volgt niet een opleiding tot tuinier, maar de ‘missi­o­naire speci­a­li­satie voor predi­kanten’. Hij duikt onder in de wereld van het missi­o­naire denken en doen. Leerzaam, ook voor onze lezers, de oogst van het eerste lesjaar.

'Missi­onair kerk-zijn en mijn eigen rol daarin bewoog zich door de jaren heen vooral op het niveau van meedenken en besturen, zonder zelf al te veel de missi­o­naire ‘schoffel’ te hanteren. Immers, als predikant heb je wel ander werk te doen en wordt er door de gemeen­te­leden ander werk van je verwacht. Het bleef bij kennis­nemen van mooie praktijken en als bestuurder zorgen dat de kerk facili­teert.

Intussen was dit ook wel wat mij in enige mate frustreerde. Want de dingen die je elders in missi­onair opzicht zag bewegen, kon ik niet opmerken in de eigen context. Missi­onair zijn was voorbe­houden aan evange­li­sa­tie­com­missies die acties verzonnen om mensen van buiten de kerk naar de kerk te lokken. Veel verder kwam het niet. En daar kun je tegenop preken, maar je zult het zelf ook moeten voorleven.

Dit laatste ervaar ik nog altijd wel als een puzzel. Het stramien van je werk is erg ingekaderd. Toch zoek ik bewust naar betrok­kenheid bij missi­o­naire presentie in de stad en in het bijzonder bij het missi­o­naire werk in de wijk rond de kerk. Ik volg een tweejarig oplei­dingstraject, de ‘missi­o­naire speci­a­li­satie predi­kanten’ (PKN), waarvan ik inmiddels het eerste leerjaar heb afgesloten. De bezoeken die we brachten aan de Fresh Expres­sions in Londen en op locatie in Nederland, beves­tigden voor mij het belang van de rol van de voorganger en van het team om hem heen.

De opleiding heeft mij intussen al heel wat gegeven. De focus op de Missio Dei – God’s Missie - heeft mij losge­maakt van het denken in termen dat de kerk een opdracht heeft die zij in naam van God moet zien te vervullen. God heeft een missie en de kerk is daarbij Zijn instrument. Dat werkt enorm bevrijdend, omdat je als kerk dan meer mag gaan letten op de dingen die God zelf bezig is te doen. Waar wil Hij onze aanwe­zigheid gebruiken is meer de vraag dan wat moeten wij doen om Hem bekend te maken.

De Missio Dei raakt niet alleen de boodschap van Jezus als Redder van verloren zielen maar strekt zich uit naar heel de schepping. Heb oog voor het goede en zet je in voor het goede waar dat er gebroken bij ligt. Vrede en gerech­tigheid zijn thema’s die er voluit bij horen als het om missi­o­naire inzet gaat. De ‘5 marks of Mission’ laten zien hoe breed de missie van God zich uitstrekt.

Wat ik in toene­mende mate als lastig ervaar is hoe versplin­tering van de kerken missi­onair kerk-zijn in de weg staat (kan staan). Hoe kan een kerke­lijke gemeente van betekenis zijn in de context van de buurt als de kerkleden zelf uit de wijde omtrek komen en er soms zelfs helemaal geen leden in de buurt wonen. Dit nog afgezien van de princi­piële vraag als je denkt vanuit de Missio Dei. Dan kan het toch niet gaan om winst te zoeken voor je eigen kerk, maar voor de kerk van Christus? Hoe belangrijk is het dat kerken in een stad (wijk van de stad) / dorp zich met elkaar verbonden weten om samen invulling te geven aan de roeping om de stad (wijk van de stad) / het dorp te dienen vanuit Christus?

De opleiding helpt mij om minder klein-kerkelijk te denken (in de cocon van de eigen denomi­natie) en nog veel meer dan dat ik dat had de kerk van Christus in de breedte te zien. De brede samen­stelling van de groep cursisten draagt daar zeker aan bij.

De opleiding daagt uit om initi­a­tieven te nemen en leider­schap te tonen om ook missi­onair richting te geven aan het gemeente-zijn. Dat zijn elementen die niet vanzelf­sprekend deel uitmaken van de theolo­gische opleiding zoals die was (en misschien nog) is ingericht. Omdat Nederland zendingsland geworden is, kun je je afvragen of er niet veel meer aandacht moet zijn in de opleiding van voorgangers om hen op die situatie voor te bereiden. In een opleiding als deze worden een beperkt aantal voorgangers meege­nomen.

Ik doe de opleiding mede om te onder­zoeken of ook predi­kanten uit de CGK aange­moedigd kunnen worden om hieraan mee te doen. Daarover kan ik na het eerste jaar alleen maar positief zijn. Hieronder een opsomming van wat de cursus mij in elk geval heeft opgeleverd tot nu toe.

  • Je krijgt de missi­o­logie gericht op de praktijk van de kerk van vandaag scherp voor ogen.
  • Je duikt in de praktijk van missi­onair kerk-zijn in diverse contexten.
  • Je leert jezelf kennen in je kracht en je zwakheid.
  • Je gaat zien hoe belangrijk de afstemming op de context is waarin missi­o­naire presentie gevraagd wordt.
  • Je leert leider­schap op te pakken.
  • Je ontmoet collega’s van wie je veel mag leren.
  • En je ontmoet een breed scala aan docenten naast twee prachtige mensen die de cursisten gedurende de twee jaar begeleiden.

Voor wie meer wil lezen: zie het blog waarin ik van elke lesdag verslag doe.'

 

Ds. Jelle Nutma is predikant van CGK Gorinchem en was tot voor kort voorzitter van deputaten evange­li­satie

 

Print Friendly, PDF & Email