Selecteer een pagina
Generic selectors
Alleen exacte overeenkomsten
Zoeken in de titel
Inhoudelijk zoeken
Post Type Selectors
dlm_download
Generic selectors
Alleen exacte overeenkomsten
Zoeken in de titel
Inhoudelijk zoeken
Post Type Selectors
dlm_download

denk aan kinderen, pubers en jong-volwassenen

'Onze kinderen en jongeren kunnen hierdoor zomaar uit beeld raken. Wat in jaren aan relaties is opgebouwd, kan in korte tijd over zijn. Juist in deze crisistijd mogen en moeten we er voor hen zijn met de boodschap van het Evangelie. Deze boodschap biedt ook in donkere tijden een rijk perspectief.' zo schrijven CGJO, LCJ en deputaten kerkjeugd en onderwijs in een brief:

 

Aan kerken­raden en andere betrok­kenen bij het jeugdwerk,

We beleven met elkaar een heftige tijd die veel van onze energie vraagt. Telkens weer moeten we bij allerlei activi­teiten nadenken over de vraag wat verant­woord is binnen de gestelde grenzen die momenteel gelden. Dit vraagt veel creati­viteit en aanpas­sings­ver­mogen. Begrij­pelijk dat kerken zich nu vooral richten op hun kerntaken en ook zaken laten liggen.

Vanuit onze verant­woor­de­lijkheid als jeugd­bonden en deputaten kerkjeugd en onderwijs willen wij uw aandacht vragen voor onze kinderen, pubers en jong-volwassenen.

Enerzijds signa­leren we dat er ook in deze crisistijd mooie initi­a­tieven ontwikkeld worden die helpend zijn voor jongeren om deze lastige periode door te komen.

Tegelijk bereiken ons de nodige signalen dat veel kerke­lijke activi­teiten die gericht zijn op jongeren zijn stilgelegd. Soms ook zonder dat er goed nagedacht wordt over alter­na­tieven. Voor een groot deel zal dit ingegeven zijn door voorzich­tigheid. Ook zal een oorzaak zijn dat we momenteel allemaal onze handen vol hebben aan het vele dat op ons afkomt. Op zich allemaal heel begrijpelijk.

Tegelijk bergt dit ook grote risico’s in zich. Onze kinderen en jongeren kunnen hierdoor zomaar uit beeld raken. Wat in jaren aan relaties is opgebouwd, kan in korte tijd over zijn. Juist in deze crisistijd mogen en moeten we er voor hen zijn met de boodschap van het Evangelie. Deze boodschap biedt ook in donkere tijden een rijk perspectief. Veel kinderen en jongeren hebben het op dit moment moeilijk. Meer dan voorheen tobben ze met klachten van depres­sieve aard. In elke leeftijds­ca­te­gorie neemt dit aantal toe. Allerlei veran­de­ringen die zich momenteel voltrekken, maken hen onzeker. Oplei­dingen moeten nogal eens achter de laptop gevolgd worden. Onze jongeren moeten het met veel minder ontmoe­tings­mo­menten doen dan normaal, terwijl die juist voor hen zo belangrijk zijn.

Allemaal zaken die het lastig voor jongeren maken. Voor elke leeftijds­ca­te­gorie, kinderen, tieners én jongeren, zijn er volwas­senen nodig die met hen oplopen, zeker in deze ingewik­kelde coronaperiode.

Wij willen daarom richting kerken­raden en andere betrok­kenen bij het jeugdwerk nog eens onder­strepen hoe nodig het is om pastorale aandacht voor hen te hebben, juist nu. Een appje kan dan al veel betekenen, al kan het daar natuurlijk niet bij blijven.

Ook willen we een appel op u doen om activi­teiten die plaats­vinden in groeps­verband zoveel mogelijk door te laten gaan of weer op te starten. Binnen de geldende richt­lijnen (zie artikel CGK jeugdwerk op ander­halve meter of LCJ protocol catechese en jeugdwerk) is nog veel mogelijk - in het bijzonder voor de categorie onder de 18 jaar. Uiteraard kan dit anders worden op het moment dat de maatre­gelen weer worden aangepast. Juist nu kerkdiensten vaak online gevolgd moeten worden, is het des te belang­rijker om voor onze jongeren andere ontmoe­tings­mo­menten zoveel mogelijk doorgang te laten vinden.

We reali­seren ons dat er veel op uw bord ligt. Toch willen we u graag opwekken om de mogelijk­heden die er zijn, maximaal te benutten. De jeugd­bonden van onze kerken denken hierin graag met u mee. Als u vragen hebt, hoe in uw situatie de zorg voor onze jongeren het beste vorm kan krijgen, zijn ze u graag van dienst. Zowel online als offline zijn er mogelijk­heden om u als kerkenraad en/of jeugd­werker te trainen. Daarnaast merken we dat er behoefte is om ervaringen uit te wisselen en van elkaar te leren. We bevelen van harte aan om hiervoor contact op te nemen met een van onze jeugd­bonden (CGJO of LCJ).

Onze jongeren hebben de steun van de kerk hard nodig, juist nu!
Veel wijsheid toegewenst!

CGJO - LCJ - deputaten kerkjeugd en onderwijs

_______

Bron: CGJO - LCJ - deputaten kerkjeugd en onderwijs

Contact­per­sonen / meer infor­matie: Diensten­bureau via het e-mailadres in tijden van corona: verbinding@cgk.nl

alle corona­be­richten op onze website: www.cgk.nl/corona | hulp bieden en hulp vragen: www.nietalleen.nl
Print Friendly, PDF & Email