Nog steeds zijn bij onze diaconieën maar weinig hulpvragen bekend die het gevolg zijn van de inflatie. Dat kan geen reden zijn om aan te nemen dat er (nog) geen armoede onder onze gemeenteleden is. Uit gesprekken met diakenen blijkt dat er wel met regelmaat armoede wordt verondersteld maar dat de drempel hoog is om ermee voor de dag te komen. En dat diakenen het lastig vinden om er een gesprek over te beginnen.

Vorige week kwam de NOS met het bericht dat de energietoeslag van €1300 voor mensen met een inkomen rond het sociaal minimum niet wordt verlengd. Ook de zorgtoeslag wordt niet verhoogd. Het zijn uitgelekte maatregelen die op Prinsjesdag bekend worden gemaakt. Voor ons genoeg aanleiding om diakenen en andere diaconaal betrokkenen opnieuw te vragen alert te zijn op (verborgen) armoede. Leg je oor te luister in de gemeente, vraag mensen gewoonweg of ze nog rond kunnen komen, laat zien dat je als gemeente om elkaar heen staat. In de handreiking diaconale steun bij financiële problemen en armoede staan belangrijke signalen van geldzorgen, praktische tips om de drempel te verlagen en adviezen over financiële hulpverlening.

De cijfers van het CBS liegen er niet om. Volgend jaar zou 4,9% van de bevolking onder de armoedegrens uitkomen. Het aantal kinderen in armoede zou uitkomen op 6,7%. Dat zijn schrikbarende percentages voor een welvarend land als Nederland. Percentages die ons ook laten beseffen dat er om ons heen veel mensen zijn die niet rond kunnen komen. Onze diaconale opdracht strekt zich ook uit tot hen die niet tot onze gemeenten behoren maar wel in onze omgeving leven. Bezin je als diaconie (en als gemeente als geheel) daarom óók op de vraag hoe je omziet naar deze naasten!

Deel dit artikel via

Ook interessant voor u