Selecteer een pagina
Generic selectors
Alleen exacte overeenkomsten
Zoeken in de titel
Inhoudelijk zoeken
Post Type Selectors
dlm_download
Generic selectors
Alleen exacte overeenkomsten
Zoeken in de titel
Inhoudelijk zoeken
Post Type Selectors
dlm_download

diaconie in coronatijd

We staan aan het begin van het seizoen 2020 - 2021. Wat merken we van deze crisis en wat kunnen we nog verwachten? Wat is de nood onder gemeen­te­leden? Wat zien we in de samen­leving en wat zijn de effecten op langere termijn?

Dit is een tijd om opnieuw zicht te krijgen op hoe we kerk zijn en op de rol van de diaconie in kerk en in samen­leving. Mooi nieuws is dat de classicale diaconale commissies (CDC) van Den Haag (30 september) en Leeuwarden (waarschijnlijk 1 oktober) hiermee aan de slag gaan. Met elkaar nadenken over de effecten van de corona­crisis en de rol die de diaconie kan vervullen. Diaconaal consulent Rudolf Setz zal deze avonden inleiden.

We willen als diaconaal bureau graag de handen ineen­slaan met classes en diaco­nieën om met elkaar thema’s en knelpunten te benoemen en elkaar te onder­steunen. Laat ons weten wat vragen zijn en neem contact met op via de website www.cgk.nl/diaconaat of per e-mail: diaconaat@cgk.nl

 

eenzaamheid

Een thema dat in de tijd van de corona crisis regel­matig terugkomt is eenzaamheid. Veel ouderen en mensen met een kwetsbare gezondheid zijn veel thuis en missen contact. Eenzaamheid is een vorm van armoede. Diaconaat en pastoraat raken elkaar daar. Bij de uitbraak van het corona­virus waren er allerlei initi­a­tieven in gemeenten om te bellen met oudere gemeen­te­leden. Hoe is dat nu? Vanuit Apeldoorn hoorden we het voorbeeld van een belactie waar oudere gemeen­te­leden in de maand augustus twee keer werden gebeld. Mensen verwoorden hun moeite en vinden het fijn dat ze even hun verhaal kwijt kunnen.

 

#nietalleen

De lande­lijke hulplijn #nietalleen 0800-1322 werd geopend tijdens de ‘lockdown’. De lijn blíjft geopend.  Er komen een paar telefoontjes per dag binnen. Niet meer zo’n grote stroom als in de begin­pe­riode van de crisis. Als mensen nu bellen, zoekt men vaak een luisterend oor. Soms wordt er een koppeling gemaakt met een plaat­se­lijke kerk. De hulplijn wordt gedragen door vele kerken en organi­saties. Bij bijzondere periodes, zoals met de kerst­dagen of als er weer sprake is van crisis, kan de hulplijn weer opschalen.

 

terugblik diaconaal bureau op de lockdown

In de eerste fase van de ‘intel­li­gente lockdown’ werd de diaconale dag uitge­steld en gingen allerlei bijeen­komsten niet door. Als diaconaal bureau namen we het initi­atief - samen met andere deputaat­schappen om ‘we blijven verbonden’ te starten. Vanuit de regie­groep corona zijn en worden nieuws­brieven verstuurd, zijn er actuele proto­collen, artikelen en gebruiks­plannen beschikbaar gesteld. Een schat aan infor­matie staat op www.cgk.nl/corona.

We hebben kerken gesti­mu­leerd om aan te sluiten bij #nietalleen. Zodat er plaat­selijk een luisterend oor is en er hulp geboden kan worden aan mensen die dat nodig hebben, binnen en buiten de kerk. Een behoorlijk deel van de Chris­te­lijke Gerefor­meerde Kerken heeft zich aange­sloten. Dank daarvoor! Verder is er noodhulp gestart voor projecten wereldwijd, waar de gevolgen van de corona­crisis ernstig zijn.

Print Friendly, PDF & Email