Selecteer een pagina
Generic selectors
Alleen exacte overeenkomsten
Zoeken in de titel
Inhoudelijk zoeken
Post Type Selectors
dlm_download
Generic selectors
Alleen exacte overeenkomsten
Zoeken in de titel
Inhoudelijk zoeken
Post Type Selectors
dlm_download

digitaal collecteren 2.0

Veel gemeenten kijken naar alter­na­tieve manieren om te collec­teren. Digitaal collec­teren was al in opmars. Dan ging het om collectes in een normale dienst. Nu kijken we naar een digitale dienst met een digitale vorm van collec­teren. Dus: digitaal collec­teren 2.0.

We zien verras­sende mogelijkheden.

digitaal collecteren 1.0

De eerste vorm van digitaal collec­teren. Steeds minder kerkmensen hebben contant geld bij zich, maar meestal wel hun smartphone. Met een collec­teapp op zo’n telefoon kun je digitaal geven. Bijvoorbeeld:

 • met een geefbe­weging richting een sensor in de collec­tezak (Givt)
 • door het opwaar­deren van een tegoed (Scipio, Chrch)
 • via een handige betaal­pagina (SKG)

geef je voor het aange­kon­digde collec­tedoel. Maar nu gemeenten niet meer samen­komen in de kerkge­bouwen, moeten we het digitaal collec­teren opnieuw tegen het licht houden.

 

van collectezak naar betaalverzoek

We reiken de kerkganger geen collec­tezak meer aan, maar doen hem een digitaal betaal­verzoek. Op de keper beschouwd is er geen verschil met het aanreiken van een collec­tezak. Want: je geeft de mogelijkheid mee te doen met een collectedoel.

Hoe werkt dat?

Wie een rekening beheert, kan een digitaal betaal­verzoek aanmaken. Je maakt een betaal­verzoek aan en stuurt de link via de mail of via whatsapp naar iedereen. De ontvanger klikt op de link en gaat naar de betaal­pagina van je bank en doet via iDeal een betaling. Het is in een paar klikken gebeurd. Deze vorm van betalen kun je ook als kerk gaan gebruiken. Hoe?

 

link en QR-code

De penning­meester van een plaat­se­lijke gemeente kan betaal­ver­zoeken aanmaken voor de momenten waar anders collecten waren.

Bijvoor­beeld: er zijn normaal gesproken in een dienst twee collecten. De penning­meester maakt dan  twee verzoeken aan en noemt die naar de collecte:  ‘Collecte CGK plaatsnaam 12-4-2020 kerk’ en ‘Collecte CGK plaatsnaam 12-4-2020 diaconie’. Vervolgens ontvangt hij van zijn bank een link, die hij kan gaan delen.
Van deze link kan ook een QR-code gemaakt worden om te scannen met je telefoon.

Zowel de recht­streekse link als de QR-codelink zijn geschikt om online met de kerkgangers te commu­ni­ceren. Denk aan deze mogelijkheden:

De link en/of QR-code:

 • zet ze op de website (met uitleg), ook bij het archief van de dienst
 • zet ze in de zondagsbrief
 • toon ze op het scherm tijdens de online dienst
 • deel ze in de kerkapp
 • stuur ze per mail aan alle kerkleden
 • deel via whatsapp
 • commu­niceer via social media.

Advies: sluit zoveel mogelijk aan bij bestaande vormen voor het aankon­digen van de collecte. Leg via de gebrui­ke­lijke weg uit hoe het werkt.

zie eerder artikel over betaal­ver­zoeken en (gratis) QR-code aanmaken

 

vraag aandacht voor de digitale collecte

De mogelijk­heden zijn groot, maar komen niet tot hun recht als die niet goed in de online dienst worden aange­kondigd. Leg dus goed uit dat je het over de collecte hebt en hoe het digitale collec­teren nu gaat. Vraag er tijdens de digitale dienst goede aandacht voor. En wijs heel concreet op hoe de online kerkgangers kunnen betalen. Vraag eventueel de luiste­raars om de telefoon erbij te nemen en de QR-code of de link te scannen en de vervolgstappen te zetten.

 

let op…:
 • De collec­tenaam (de omschrijving ervan) kan de penning­meester na het aanmaken van de link bij de bank niet meer wijzigen. Dit is dus een cruciale handeling.
 • Verder is de collec­telink (en de code) geldig voor een bepaalde tijd. Die verschilt per bank en per betaal­re­kening. In de regel is dat 30 dagen. Dat is voldoende, want elke week is er weer een nieuwe ronde.
 • De kosten voor de ontvan­gende kerk zijn per overboeking wel wat hoger. Meestal rond 10 à 14 cent per trans­actie. De praktijk leert dat de overge­maakte bedragen per keer hoger zijn dan bij een gemid­delde collecte. Een gemeente die hiermee werkt, zag in korte tijd de opbrengst voor de diaconie stijgen van € 90 naar bijna € 600 per collecte. Betaal­gemak mag dus een prijs hebben. Mensen waarderen dat.

 

Tikkie

Wat hierboven beschreven is, kan ook via Tikkie worden gedaan. Dit is een app op de smartphone voor speci­fieke betaal­doel­einden. Wel met een belang­rijke beperking: het versturen van het betaal­verzoek gaat via whatsapp. Als je dus alle gemeen­te­leden in een whatsapp-groep hebt, kan dit handig zijn; maar verder is Tikkie te specifiek en kan beter gebruik gemaakt worden van andere vormen van betaalverzoeken.

 

bankoverschrijving

Gemeen­te­leden die niet digitaal kunnen of willen geven, kunnen nog steeds hun bijdrage met een bankover­schrijving overmaken. Dat kan periodiek, bijvoor­beeld door het instellen van een automa­tische wekelijkse overboeking. Je kunt de collectes ook maande­lijks overmaken, zodat je niet elke week ‘iets in de collecte hoeft te doen’.

 

geen (extra) intermediair

De grote stap voor penning­meesters is vooral een denkstap, namelijk dat er voor deze nieuwe vorm van collec­teren geen (extra) ‘inter­me­diair’ nodig is. De penning­meester kan zélf de collecte organi­seren en de betaal­ver­zoeken uitzetten, anders gezegd: de digitale collec­tezak rond laten gaan in de gemeente. Wel net zo makkelijk!

 _______

Bron: ds. Erjan van der Linde, diaconaal consulent. Alle berichten over collec­teren in coronatijd.

Contact­per­sonen / meer infor­matie: Diensten­bureau via het e-mailadres in tijden van corona: verbinding@cgk.nl

alle corona­be­richten op onze website: www.cgk.nl/corona | hulp bieden en hulp vragen: www.nietalleen.nl
Print Friendly, PDF & Email
CGK dienstenbureau 0318 582375 info@cgk.nl