Selecteer een pagina
Generic selectors
Alleen exacte overeenkomsten
Zoeken in de titel
Inhoudelijk zoeken
Post Type Selectors
dlm_download
Generic selectors
Alleen exacte overeenkomsten
Zoeken in de titel
Inhoudelijk zoeken
Post Type Selectors
dlm_download

In Nederland is het aantal gelovigen inmiddels in de minderheid, blijkt uit onderzoek van het Sociaal Cultureel Planbureau. Die krimp gaat onze kerken niet voorbij. Sommige gemeentes worden zo klein dat het moeilijk wordt alles draaiend te houden. Het is serieus de vraag of het mogelijk is om te blijven bestaan. Dat speelt in meerdere Groningse gemeenten zoals Thesinge, Midwolda, Kantens en Delfzijl. In de streek­ge­meente Delfzijl is het leden­aantal terug­ge­lopen tot nu 125. De wil om door te gaan is sterk. Maar hoe?

In Thesinge en Delfzijl is een traject gestart om te kijken hoe het verder kan. Deputaten evange­li­satie is daarbij betrokken. De gemeente Delfzijl noemde het traject: waar wij op-bouwen. Het traject wordt begeleid door Rudolf Setz, tot voor kort diaconaal consulent en voorganger van zendings­ge­meente Assen Zoekt. Hij vertelt hoe dat gaat.

rommelmarkt als kans

Dit is geen proces van mij of van de kerkenraad. Het is belangrijk dat de hele gemeente betrokken raakt, daarom heeft de kerkenraad mensen uit de breedte gevraagd mee doen in een visie­groep van 8 personen. Daar zit bijvoor­beeld Steven in, de enige jongere van 19, en meneer Koning van in de 80. Echt een mooie mix van gemeen­te­leden. Ik heb met iedereen indivi­dueel gesproken. Om henzelf te leren kennen en om een beeld te krijgen van de situatie op dit moment.

Het doel van het traject is dat er een door de gemeente gedragen plan ontstaat met een visie en strate­gische keuzes. Er is er steeds afstemming met de kerkenraad en soms praat de gemeente na een dienst in groepjes door, lekker met een kopje soep erbij,  We brengen zo samen in kaart waar de kracht van de gemeente ligt en waar zwakheden zitten. We kijken naar belem­me­ringen, maar ook heel nadruk­kelijk naar kansen in de wijk.

Mensen vertellen in die bijeen­komsten waar ze enthou­siast van worden en dan komen er mooie verhalen los. De gemeente organi­seerde bijvoor­beeld een rommel­markt, waarvan de opbrengst was bestemd voor een goed doel. Die was zo’n succes dat er in de wijk wordt gevraagd wanneer er weer zoiets wordt georga­ni­seerd. Ook het eigen kerkgebouw, midden in een wijk, bleek ineens geen vanzelf­spre­kendheid te zijn, maar een sterkte: daar kan je iets mee!

verdriet en verlangen

We gaan nu naar de volgende fase van het traject. We dromen met elkaar: wat is ons verlangen, wat is Gods verlangen voor deze gemeente en hoe kan dat er over 5 jaar uitzien? Dat proces is ook best spannend. Delfzijl is een bloeiende gemeente geweest met een grote jeugd­ver­e­niging. Er is verdriet om wat er niet meer is. Het is belangrijk om daar aandacht voor te hebben, zodat er ruimte kan komen om op een andere manier weer verder te gaan.

In een bijeen­komst na de dienst op zondag vroeg ik de mensen om hun verlangen voor de gemeente in een gebed aan God op te schrijven. Er waren ongeveer 30 mensen. De microfoon ging rond en de meerderheid van de aanwe­zigen las zijn gebed hardop voor. Dat was zo'n mooi en kwetsbaar moment. Hier raken hemel en aarde elkaar!

Uitein­delijk gaan we na deze fase vanuit de droom priori­teiten te stellen en keuzes te maken.  Waar kunnen we nu echt iets mee, waar moeten we mee stoppen, wat doen we in samen­werking met anderen? Je gaat samen ontdekken wat mogelijk­heden en ook onmoge­lijk­heden zijn.

inspiratie uit Groningen

Of andere gemeenten hier iets van kunnen leren? Eigenlijk gun ik het elke gemeente om zo’n proces van herbe­zinning door te gaan’, besluit Rudolf. ‘Het heeft iets van een sabbatsjaar: even rust nemen om te bedenken wat je nu eigenlijk wilt.’

In Noordoost Groningen lopen de andere kleine gemeenten een verge­lijkbaar traject. Gemeenten die wel zeggen dat het 5 voor 12 is, of zelfs nog later. Thesinge heeft net als Delfzijl een visie­groep en een traject onder leiding van kerkelijk werker Jetse Woltjer. Waarschijnlijk doet Kantens ook mee. In Midwolda verkent Bert Noteboom of en wie er bereid zijn om mee te bouwen aan een nieuw initi­atief, in aanvulling op de bestaande gemeente. De vier gemeenten in Noordoost Groningen doorlopen parallel aan elkaar hun eigen traject, maar ze zijn bij elkaar betrokken om van elkaar te leren en elkaar te inspireren.

Meer over het werk in Midwolda leest u in deze nieuws­brief van Bert Noteboom.

 Dit artikel verscheen in de nieuws­brief CGK Missi­onair - volhouden en doorgaan

Print Friendly, PDF & Email
CGK dienstenbureau 0318 582375 info@cgk.nl