Selecteer een pagina
Generic selectors
Alleen exacte overeenkomsten
Zoeken in de titel
Inhoudelijk zoeken
dlm_download
Generic selectors
Alleen exacte overeenkomsten
Zoeken in de titel
Inhoudelijk zoeken
dlm_download

een mooie opdracht

Door de generale synode werd ook het rapport van deputaten zending uitge­breid besproken. Het resultaat was dat deputaten door kunnen gaan met hun ingezette beleid en dat zij (samen met anderen!) een mooie opdracht binnen­haalden – en de leden van de synode kregen een primeur …

Elke drie jaar sturen deputaten zending hun rapport naar de generale synode. Daar wordt het eerst besproken in een kleinere commissie. In die bespreking ontstaat meestal een mooi, inhou­delijk gesprek over het werk dat de afgelopen jaren gedaan werd en hoe de zegen van de Heere gezien wordt.

Na de behan­deling in de commissie komt het rapport in bespreking in de voltallige verga­dering. De synode had die plenaire bespreking vooraf laten gaan van een schrif­te­lijke eerste ronde. Een lijst met meer dan 60 vragen lag rond de jaarwis­seling op de tafel van deputaten. Dat gaf wel aan, dat er een mooie belang­stelling voor het werk van de zending in de synode was.

Tijdens de bespreking in de synode kon op een aantal zaken nog wat verder ingegaan worden. Maar eerst kregen de afgevaar­digden van de synode een primeur: het nieuwe presen­ta­tie­filmpje over het zendingswerk, waarin binnen een tijds­bestek van 5 minuten een totaal­over­zicht wordt gegeven.

Vragen waren er bij het feit dat zending soms al een groot aantal jaren bij een project betrokken is. Durven deputaten niet over te dragen? De voorzitter van deputaten maakte duidelijk dat een zendings­project naar zijn aard vaak wat langer zal ‘lopen’ omdat je relaties opbouwt met lokale partners en omdat de opdracht van de Here Jezus in Mattheus 28:19 inhoudt dat er een traject met de disci­pelen gelopen wordt.

In de besluiten bleek, dat zending door kan gaan met het ingezette beleid. Mooi, en ook wel spannend, is de opdracht die zending kreeg: om samen met de deputaat­schappen evange­li­satie, diaconaat, de jeugd­werk­or­ga­ni­saties en de TUA een programma te ontwik­kelen om de kerken toe te rusten op het gebied van zendingsbewustzijn.

Print Friendly, PDF & Email