Selecteer een pagina
Generic selectors
Alleen exacte overeenkomsten
Zoeken in de titel
Inhoudelijk zoeken
Post Type Selectors
dlm_download
Generic selectors
Alleen exacte overeenkomsten
Zoeken in de titel
Inhoudelijk zoeken
Post Type Selectors
dlm_download

Fase 2: preventie, ook in de kerk

Helaas is de handreiking van het CIO direct na publi­catie zeer actueel geworden. Op 11 oktober heeft de minister van VWS de corona­ther­mo­meter opgeschaald naar fase 2: preven­tie­maat­re­gelen. Het aantal corona­be­smet­tingen loopt op en de druk op de zieken­huizen neemt toe. In deze situatie moeten mensen met een kwetsbare gezondheid extra beschermd worden. 

In de handreiking van het CIO is in grote lijnen weerge­geven wat kerken kunnen doen om verspreiding van het corona­virus zoveel mogelijk te voorkomen.

In de gemeente dragen we zorg voor elkaar en voor onze omgeving. De bedoeling van de handreiking is dat we ons daar bewust van zijn en naar handelen. Hoewel de genoemde maatre­gelen nog niet verplicht zijn, ligt in de lijn met onze verant­woor­de­lijkheid om voorbe­rei­dingen te treffen. Zo kunnen we met elkaar de samen­leving en de kerken zo open mogelijk houden.

geef elkaar de ruimte

Vooral 70-plussers en mensen met een kwetsbare gezondheid lopen een groter risico om ernstig ziek te worden van het corona­virus. Er zijn ook mensen die strikt genomen niet kwetsbaar zijn, maar zich in deze nieuwe coronagolf wel zorgen maken over hun gezondheid en daarom extra voorzichtig zijn.

Afstand houden is verstandig voor mensen uit de risico­groep. Kijk wat er wenselijk en mogelijk is in uw gemeente. Op basis van de eerder opgedane ervaring kunt u onder­linge afspraken maken. Denk aan een aantal aparte zitplaatsen waar afstand gehouden kan worden, handpompjes met een ontsmet­tings­middel bij de ingang en het weer instellen van looproutes. Waar afstand houden lastig is, kunnen mondkapjes gedragen worden.

bijwonen van de eredienst

Als er ruimte gereser­veerd wordt voor mensen voor wie afstand belangrijk is om veilig naar de kerk te kunnen, zijn er minder zitplaatsen beschikbaar. Dat zal voor sommige kerken betekenen dat er in de eredienst niet meer genoeg plaats is voor iedereen. Er moet dan de keuze gemaakt worden om bepaalde groepen de dienst uitsluitend online te laten volgen, of opnieuw een vorm van deurbeleid in te voeren. We reali­seren ons dat dat enorm pijnlijk is.

ventilatie

Voldoende venti­latie is in alle fasen van belang. Het is aan te bevelen om nu wat extra aandacht te besteden aan de lucht­kwa­liteit. In de handreiking van het CIO is al aange­geven dat het heel moeilijk is om algemene adviezen te geven. In deze tijd van het jaar en met de huidige energie­prijzen komt daar de afweging van de stook­kosten nog eens bij. In kerken die bij een goede venti­latie moeilijk te verwarmen zijn, is wat extra creati­viteit nodig.  In sommige kerken zijn bijvoor­beeld al warmte­kussens beschikbaar. Een andere oplossing kan zijn om gemeen­te­leden te adviseren zich wat warmer te kleden.

zorg voor elkaar

De dreiging van de nieuwe coronagolf is niet voor iedereen even groot en wordt door verschil­lende mensen heel verschillend ervaren. De eerdere oproep om rekening met elkaar te houden, is daarom nog steeds heel actueel:

De gemeen­schap bestaat niet uit gevac­ci­neerden tegenover ongevac­ci­neerden en ook niet uit mensen met een sterke immuniteit tegenover mensen met een kwetsbare gezondheid. We zijn met elkaar geroepen om kerk van Christus te zijn en dragen - met de woorden van de Bijbel - verant­woor­de­lijkheid voor elkaar. Laten we die verant­woor­de­lijkheid ook bewust nemen en als kerken­raden daar de gemeen­te­leden toe oproepen.” (fragment uit het bericht verant­woor­delijk voor elkaar dat is gepubli­ceerd op 3 november 2021.)

Print Friendly, PDF & Email