Selecteer een pagina
Generic selectors
Alleen exacte overeenkomsten
Zoeken in de titel
Inhoudelijk zoeken
Post Type Selectors
dlm_download
Generic selectors
Alleen exacte overeenkomsten
Zoeken in de titel
Inhoudelijk zoeken
Post Type Selectors
dlm_download

fieldlabs en kerkdiensten

Het CIO (Inter­ker­kelijk Contact Overheids­zaken) werkt aan de voorbe­reiding van een serie praktijk­proeven met kerkdiensten in kerkge­bouwen. Hierover vindt overleg plaats met de minis­teries van Justitie en Veiligheid en van Volks­ge­zondheid, Welzijn en Sport.

Doel van deze praktijk­proeven is te bezien hoe op een veilige en verant­woorde manier kerkgangers aan een kerkdienst kunnen deelnemen.  Het is mogelijk dat de uitkomsten van deze praktijk­proeven leiden tot aanpas­singen in de proto­collen voor veilige en verant­woorde kerkdiensten.

Voor deelname aan deze praktijk­proeven worden door het CIO een aantal kerkbe­sturen benaderd uit de hele achterban van het CIO. Ook wordt gekeken naar verschil­lende typen kerkgebouw (groot, klein, monumentaal) en naar de speci­fieke inhoud van de vieringen. Over het moment waarop deze praktijk­proeven daadwer­kelijk gaan plaats­vinden is nu nog geen infor­matie beschikbaar. Die volgt binnenkort, aldus het CIO.

_______

Bron: CIO

Contact­per­sonen / meer infor­matie: Diensten­bureau via het e-mailadres in tijden van corona: verbinding@cgk.nl

alle corona­be­richten op onze website: www.cgk.nl/corona | hulp bieden en hulp vragen: www.nietalleen.nl
Print Friendly, PDF & Email