Selecteer een pagina
Generic selectors
Alleen exacte overeenkomsten
Zoeken in de titel
Inhoudelijk zoeken
Post Type Selectors
dlm_download
Generic selectors
Alleen exacte overeenkomsten
Zoeken in de titel
Inhoudelijk zoeken
Post Type Selectors
dlm_download

financiële zorgen: zzp'ers in de kerk

Niemand ontkomt aan de gevolgen van de maatre­gelen die de overheid heeft getroffen om de verspreiding van het virus in te dammen. Voor zelfstan­digen zonder personeel (zzp’ers) zijn de gevolgen heel ingrijpend. Voor hun inkomen zijn zij afhan­kelijk van opdrachten die zij verwerven. Zij ontvangen geen regulier salaris en komen niet in aanmerking voor werkloos­heids­uit­ke­ringen voor werknemers. Als er geen opdrachten zijn, is er geen inkomen.

TOZO

De overheid heeft dit probleem onderkend en kwam met een noodpakket van tijde­lijke finan­ciële maatre­gelen om onder­nemers te steunen in deze onzekere periode. Een van die regelingen is de tijde­lijke overbrug­gings­re­geling zelfstandig onder­nemers (TOZO) die het voor zzp’ers mogelijk maakt een uitkering aan te vragen. Ze ontvangen een aanvulling op hun inkomen tot het sociaal minimum (per maand € 1.050 voor alleen­staanden en € 1.500 voor zzp’ers met een partner). Dat geeft enige lucht, maar het is de vraag of dit voldoende is.

TOGS

Voor veel zzp’ers gaan (een deel van) de kosten die zij in hun bedrijf maken gewoon door (huur van een bedrijfs­ruimte, verze­ke­ringen, autokosten). Wie een beroep kan doen op de tegemoet­koming onder­nemers getroffen sectoren (TOGS) heeft geluk. Die regeling biedt een  tegemoet­koming van € 4.000 voor vaste kosten. Maar lang niet elke zzp’er komt daarvoor in aanmerking.

schrijnend

Zo doen zich onder zzp’ers veel schrij­nende situaties voor. Stel je voor dat je als echtpaar beide zzp’er bent en je lasten zijn gebaseerd op het gezamen­lijke inkomen. Dan valt het niet mee om rond te komen van € 1.500 in de maand. En als je niet in aanmerking komt voor de tegemoet­koming van € 4.000, maar wel doorlo­pende vaste lasten hebt in je bedrijf, hoe moet je dat dan betalen?

flexwerkers

Ook flexwerkers, mensen met een nuluren­con­tract en oproep­krachten raken mogelijk in de finan­ciële problemen. Zij kunnen meestal niet zomaar ontslagen worden, maar ontvangen tijdelijk geen of veel minder inkomen. Dat geldt zeker als er onvol­doende ww-rechten zijn opgebouwd. De overheid riep werkgevers op om oproep­krachten voor het gemiddeld aantal gewerkte uren in januari 2020 door te betalen. De noodmaat­regel overbrugging voor werkge­le­genheid (NOW) geeft werkgevers daarbij finan­ciële ondersteuning.

sociaal contact

Naast de finan­ciële problemen kunnen ook de sociale gevolgen voor zelfstan­digen en flexwerkers groot zijn. Als werk wegvalt, valt vaak ook veel sociaal contact weg. Waar veel werknemers nog vanuit huis werken en zo ook contact hebben met collega’s, geldt dit voor veel zzp’ers en flexwerkers niet. Finan­ciële zorgen, een gevoel geïso­leerd te zijn en onzekerheid over wanneer deze situatie verandert, hebben grote impact.

kerken

Er zijn in Nederland veel zzp’ers en mensen met een flexibel contract. Hun proble­matiek gaat dus zeker de leden van lokale CGK’s niet voorbij. Heb je als kerk die groep gemeen­te­leden in beeld? Ga met hen in gesprek. Heb oog voor hun situatie. Bied zo nodig finan­ciële onder­steuning. Bemoedig ze en stimuleer het contact met anderen in verge­lijkbare situaties.

Op de website van de rijks­overheid wordt het hele noodpakket aan finan­ciële maatre­gelen toege­licht. Kom je er als zzp’er of flexwerker niet uit? Misschien kan iemand van de plaat­se­lijke diaconie meekijken.

 _______

Bron: Bert Moolhuizen, werkgroeplid binnenland deputaten diaconaat

Contact­per­sonen / meer infor­matie: Diensten­bureau via het e-mailadres in tijden van corona: verbinding@cgk.nl

alle corona­be­richten op onze website: www.cgk.nl/corona | hulp bieden en hulp vragen: www.nietalleen.nl
Print Friendly, PDF & Email
CGK dienstenbureau 0318 582375 info@cgk.nl