Selecteer een pagina
Generic selectors
Alleen exacte overeenkomsten
Zoeken in de titel
Inhoudelijk zoeken
Post Type Selectors
dlm_download
Generic selectors
Alleen exacte overeenkomsten
Zoeken in de titel
Inhoudelijk zoeken
Post Type Selectors
dlm_download

generale synode 08/06/2021

Op 8 juni kwam de generale synode opnieuw online bijeen. Een kort verslag van ds. Oosterbroek.

Ds. J.G. Schenau opent de zitting door het lezen van Marcus 6: 30-34. De goede Herder zorgt voor Zijn kudde daarom kunnen de disci­pelen een ‘pauze’ nemen. 

Rapport 11 van het moderamen wordt besproken. Er ontstaat discussie over de vraag of de synode punten kan toevoegen die niet al eerder op de agenda gezet zijn. Vanwege de coron­a­pan­demie duurt deze synode veel langer dan gepland. Norma­liter zou er een GS in 2022 gecon­sti­tueerd worden, vanwege de benoeming van een opvolger van prof. Peels in verband met zijn emeri­tering. Er moet natuurlijk geen ‘synodi­cratie’ ontstaan: een opper­machtige GS die van alles naar zich toetrekt. Op advies van deputaten kerkorde en kerkrecht neemt de synode het besluit om in deze bijzondere onvoor­ziene omstan­digheid (corona) dat voor één keer toe te staan.

Na de koffie­pauze spreken we over het rapport van commissie 7 over de mogelijkheid van het beves­tigen van een geregi­streerd partner­schap. Is daar ruimte voor in de kerkorde en in de Schrift? Na discussie neemt de GS het besluit om de besluit­vorming op dit punt nog even op te schorten, zodat de commissie en deputaten nog eens nader met elkaar in gesprek kunnen gaan.

Er wordt gesproken over de mogelijkheid om een bijzondere leerstoel aan de TUA om te zetten in een gewone leerstoel. Nadat de synode daar haar fiat aan gegeven heeft, wordt prof.dr. A. de Muynck benoemd als regulier hoogleraar aan onze TUA. Dit is een direct gevolg van het eerder deze synode genomen besluit om ook niet-CGK-hoogle­raren te kunnen benoemen.

Een van de laatste agenda­punten gaat over het nieuwe onder­te­ke­nings­for­mulier voor hoogle­raren en docenten aan de TUA. Na bespreking wordt dit nieuwe formulier door de GS aangenomen.

Vervolgens wordt gesproken over de nieuwe tekst van de IRRA. Ook dit stuk heeft een lange wordings­ge­schie­denis, zodat er geen uitvoerige bespreking nodig is en de nieuwe tekst aanvaard kan worden.

Ds. Roosendaal gaat voor in dankgebed en de preses sluit de verga­dering (provi­so­risch). 

Print Friendly, PDF & Email
CGK dienstenbureau 0318 582375 info@cgk.nl