Selecteer een pagina
Generic selectors
Alleen exacte overeenkomsten
Zoeken in de titel
Inhoudelijk zoeken
Post Type Selectors
dlm_download
Generic selectors
Alleen exacte overeenkomsten
Zoeken in de titel
Inhoudelijk zoeken
Post Type Selectors
dlm_download
overzicht over de vergadering

generale synode 10/05/22

De preses, ds. J.G. Schenau opent de verga­dering door Johannes 17 te lezen. De Hogepriester, Jezus, bidt om eenheid. Niet alleen op de aarde maar ook in de hemel, Hij is immers een eeuwige Hogepriester. Bidden is meer dan je wensen verkrijgen, het is dieper opgenomen worden in de relatie van de Zoon met de Vader. Jezus bidt om bewaring en eenheid. Het is niet aan ons, mensen en ambts­dragers, om het karakter van de eenheid te bepalen. Het is ‘opdat zij één zijn, zoals Wij’.

In een moment van stilte gedenken we ds. J. Brons die onlangs overleed.

Bij de bespreking van modera­men­rapport 13 valt het besluit (met algemene stemmen) om de kerk van Rijnsburg als roepende kerk voor de GS van 2024 aan te wijzen.

De rapporten van Deputaten Eenheid dienen. Eerst worden er allerlei kleine besluiten genomen inzake de contacten met de Gerefor­meerde Gemeenten, het COGG en het Vijfker­ken­overleg. Deputaten krijgen de opdracht om deze contacten voort te zetten.
De bespreking van de contacten met de nieuw te vormen NGK vraagt veel meer tijd. Commissie 4 heeft de besluiten inzake Vrouw en Ambt verwerkt en is tot een gemeen­schap­pelijk en zakelijk rapport gekomen. De kern van dit rapport is dat bestaande contacten zeker gehand­haafd kunnen worden, maar dat er voor nieuwe samen­werking met de NGK niet bijlage 8, maar bijlage 8a geldt.

Na de maaltijd zingen we psalm 119 vers 54 op de wijs van vers 52 aldus ds. den Hertog ‘maar dat hoeft geen probleem te zijn’. 

Ds. Quant wordt bedankt voor zijn inzet vele jaren als lid en adviseur van deputaten Kerkorde en Kerkrecht. De preses verwoordt dat met de woorden: ‘Het was vaak: is er trammelant, bel Quant’. Ds. Quant werd vervolgens door de synode digitaal gegroet.

De bespreking gaat verder en resul­teert in een voorstel van ds. Smits en ds. Schenau.
Prof. Peels geeft een pre-advies en pleit vurig om geen grote besluiten te nemen inzake afschaffing van de samen­werking met de GKv. Laten we uitzoomen en de kercn­coor­di­naten van onze kerken in onze samen­leving in de gaten houden.
Het rapport gaat ook over de samen­wer­kings­ge­meentes. Komen deze niet in de kou te staan? Uit de bespreking blijkt dat de samen­wer­kings­ge­meentes niet alleen gelaten mogen worden. Tegelijk is er wel een besluit inzake vrouw en ambt genomen dat de spanning in samen­wer­kings­ge­meentes niet minder maakt.
Uit verschil­lende voorstellen blijkt dat het onderwerp breed in de synode leeft.

De verga­dering wordt aan het einde van de middag gesloten om commissie 4 de gelegenheid te geven zich op de voorstellen te beraden.

Print Friendly, PDF & Email
CGK dienstenbureau 0318 582375 info@cgk.nl