Selecteer een pagina
Generic selectors
Alleen exacte overeenkomsten
Zoeken in de titel
Inhoudelijk zoeken
Post Type Selectors
dlm_download
Generic selectors
Alleen exacte overeenkomsten
Zoeken in de titel
Inhoudelijk zoeken
Post Type Selectors
dlm_download
overzicht over de vergadering

generale synode 11/05/22

Ds. Buijs opent de verga­dering met schrift­lezing en gebed. Bij het appel-nominaal noemt een afgevaar­digde dat hij vanavond niet aanwezig kan zijn, waarop de preses antwoord dat hij als hij wel aanwezig kon zijn, wellicht de enige was.

We gaan verder met de bespreking van de voorstellen inzake rapport 9.18 Eenheid van de gerefor­meerde belijders. De rapporteur van de commissie gaat op de verschil­lende voorstellen in en presen­teert uitein­delijk een aangepast commis­sie­voorstel.
Een voorstel van ds. Smits om de samen­werking met de NGK en GKV en nieuw te vormen gezamen­lijke NGK niet te blokkeren door ons besluit inzake Vrouw en Ambt wordt verworpen.
Het commis­sie­rapport wordt aange­nomen om uit te spreken dat de contacten met de GKV op eenzelfde manier zullen verlopen als met de NGK zoals in 2016 is besloten.
De synode spreekt uit dat de het betreu­rens­waardig is er voor samen­wer­kings­ge­meenten in de afgelopen jaren veel verwarring is ontstaan. Dat het plaat­selijk zoeken en vinden van elkaar een opdracht voor ons als kerken is en blijft en dat er een protocol moet worden opgesteld voor samen­wer­kings­ge­meenten hoe ze kunnen omgaan met diver­ge­rende besluiten. Het nieuwe DOE-document wordt met een paar wijzi­gingen aange­nomen.
De voorzitter spreekt na de stemming woorden over het feit dat we niet unaniem besluiten hebben kunnen nemen. Die besluiten zullen ook in de kerken verschillend worden ervaren. Als een lid lijdt, lijden alle leden. Er is geen sprake van afschalen van kerke­lijke contacten. Met elkaar moeten we ons veroot­moe­digen voor het aange­zicht van God. Dat betekent inkeren tot jezelf (ook als kerk) en terug­keren tot God. Alleen dan kan er vernieuwing en perspectief blijven en komen.
Door het genomen besluit over kerke­lijke eenheid is er geen nieuwe situatie ontstaan die afvaar­diging van niet CGK-ambts­dragers naar meerdere verga­de­ringen mogelijk zou moeten maken.
Een instructie van de kerk van Zaandam over de overkomst van predi­kanten wordt niet overge­nomen.
De verschil­lende studie­com­missies en taakgroepen kunnen helaas nog niet bemand worden, daar zal het moderamen zo spoedig mogelijk namen voor aandragen.

Na de maaltijd volgt de rondvraag naar artikel 43 en sluit ds. Schenau de langst lopende GS van de CGK. De mensen in Nunspeet worden heel hartelijk bedankt voor hun inzet gedurende de vele verga­der­dagen in Nunspeet. De voorzitter gaat met een dienblad vol bonbons bij de medewerkers langs en bij de journalist van het ND vraagt hij of iemand even een foto neemt voor deze krant. In zijn toespraak memoreert de preses de besluiten van de synode. De meeste besluiten zijn unaniem genomen, de besluiten die niet unaniem genomen zijn doen waarschijnlijk het meeste stof opwaaien. Laten we ook dat in Gods handen bevelen.
‘Het was een voorrecht om met u samen te werken’, met die woorden dankt de preses de overige modera­men­leden. Hoewel dit een citaat van de dirigent van het strijk­orkest van de Titanic is, geldt de strekking ook voor de verga­de­ringen van de synode. Niet de Titanic, maar van het scheepje onder Jezus hoede.De assessor bedankt de preses voor zijn leiding aan de hand van zijn initialen (JGS) in zevenvoud, waarbij hij ‘je grijzende snor’ maar niet meenam. Met dankbaarheid worden dossier­kennis, scherts, ernst en luim, wijsheid en andere dingen genoemd. Vooral dank aan God voor alles wat Hij gegeven heeft.
Namens de pre-adviseurs spreekt Prof. Kater woorden van dank aan het adres van het moderamen en de synode. Apeldoorn is niet heel ver weg van Nunspeet!
Ds. Schenau spreekt over ‘kerk in ontbinding’, zijn we dat? Ezechiël 37 spreekt over ontbinding maar niet zonder hoop. In een meditatie over Ps 133 staat hij stil bij het woordje ‘ook’ in vers 1. Door het van boven naar beneden van de olie en de dauw komt er leven en hoop.

 

Print Friendly, PDF & Email
CGK dienstenbureau 0318 582375 info@cgk.nl