Selecteer een pagina
Generic selectors
Alleen exacte overeenkomsten
Zoeken in de titel
Inhoudelijk zoeken
Zoeken in posts
Zoeken op pagina's
dlm_download
Generic selectors
Alleen exacte overeenkomsten
Zoeken in de titel
Inhoudelijk zoeken
Zoeken in posts
Zoeken op pagina's
dlm_download

generale synode 12/11/19

De eerste zittingsdag van de synode begint met een uur van gebed en ontmoeting. We spreken met elkaar over de kernen van het geloof in Jezus Christus en we ervaren eenheid in Zijn Naam.

Na wat gebrui­ke­lijke plicht­ple­gingen wordt het rapport van Deputaten ‘Kerk en Israël’ besproken. De synode neemt onder andere het voorstel over dat deputaten de komende jaren zich (verder) bezig gaan houden met het onderwerp ‘Israël in de prediking’ en met ‘Israël, land en staat’.

Na de maaltijd besluit de synode dat de beelden van de synode die via de live-stream te zien zijn, ook te zien blijven. In de avond wordt goedkeuring gegeven aan het commu­ni­ca­tie­voorstel van het moderamen. De stukken zijn via de site cgk.nl te raadplegen.

De bespreking van het rapport over kerke­lijke eenheid maakte en maakt veel los. Er zijn veel gasten aanwezig van zowel onze kerken als van andere kerken. Bijna 20 afgevaar­digden vragen het woord om hun visie op de ‘drie oplos­sings­rich­tingen’ te geven. De commissie die het rapport van Deputaten Eenheid heeft bekeken, heeft een gespreks­no­titie geschreven om daarmee input te krijgen van de synode voor hun rapport. Het gaat om een oriën­te­rende ronde, er worden dus geen besluiten genomen. In verschil­lende bijdragen wordt benadrukt dat de kerk van de Heere is, eenheid is er door Christus. Tegelijk spreek je met elkaar zaken af onder biddend opzien naar die Heere. De laatste spreker bepleit om een taakgroep ‘Perspectief’ samen te stellen, die rustig de perspec­tieven en conse­quenties kan onder­zoeken van verschil­lende ‘oplos­singen’.

Een presen­tatie van deputaten voor de geeste­lijke verzorging van de zeeva­renden vraagt de aandacht van de afgevaar­digden. Er wordt verder onder­zocht hoe het werk onder de zeeva­renden door inter­ker­ke­lijke samen­werking doorgang zal kunnen vinden.

De synode bespreekt een commis­sie­voorstel om gezien signalen vanuit de kerken en uit rapporten van verschil­lende deputaat­schappen, een commissie te benoemen die tijdens deze synode grondig gaat kijken naar hoe de ambten functi­o­neren in onze kerken. Zo moet er worden gekeken naar de positie van de predikant en de evangelist, het uitspreken van de zegen door niet-predi­kanten, de bediening van de sacra­menten en de uitvoering van andere kerke­lijke hande­lingen door niet-predi­kanten. Deze commissie zal ook voorstellen doen over hoe om te gaan met instructies over vrouw en ambt.

Het rapport van deputaten Studie­fonds wordt besproken en de voorstellen met dankbaarheid overge­nomen. Het rapport van deputaten voortijdige ambts­be­ëin­diging wordt besproken. Het wordt mogelijk om een predikant die is losge­maakt voor een bepaalde periode te contrac­teren.

Print Friendly, PDF & Email