Selecteer een pagina
Generic selectors
Alleen exacte overeenkomsten
Zoeken in de titel
Inhoudelijk zoeken
Zoeken in posts
Zoeken op pagina's
dlm_download
Generic selectors
Alleen exacte overeenkomsten
Zoeken in de titel
Inhoudelijk zoeken
Zoeken in posts
Zoeken op pagina's
dlm_download

generale synode 13/11/19

Op de agenda staat aller­eerst het punt van het afvaar­digen van niet-CGK broeders naar classis­ver­ga­de­ringen. De vorige synode besloot dat deze broeders geen stemrecht hebben op deze verga­de­ringen. Een aantal gemeentes heeft revisie aange­vraagd van dit besluit. De synode besluit dat de revisie­ver­zoeken geen nieuwe argumenten bevatten en daarom in principe afgewezen moeten worden. Tegelijk wordt uitge­sproken dat het punt van de afvaar­diging van niet CGK-broeders nog terugkomt op een later tijdstip.

Hilariteit ontstaat wanneer er bij het logo van de CGK dat continu op het scherm ter synode te zien is, het woord ‘bevriezen’ verschijnt. Ds. Vogel vraagt of dat slaat op het zojuist genomen besluit of dat er iets anders aan de hand is. Na een electro­nische dooi-aanval van de scriba verdwijnt het woord ‘bevriezen’.

Verder gesproken wordt er over de kerkor­de­lijke bepaling over het verplicht houden van de tweede eredienst. Een instructie vanuit de PS van het Zuiden is hierover ingediend. De instructie wordt niet overge­nomen, maar de intentie wordt wel gehono­reerd. Deputaten Eredienst krijgen onder andere de opdracht om een brochure uit te geven om het belang van de tweede eredienst onder de aandacht te brengen.

Er wordt besloten om een commissie eens kritisch naar de herin­deling van de verschil­lende classes te laten kijken. 

Na de maaltijd vindt de bespreking plaats van verschil­lende zaken die spelen rondom ‘Apeldoorn’, onze Theolo­gische Univer­siteit. Er is grote dankbaarheid voor het vele werk dat er in Apeldoorn gebeurt. Tegelijk is er bezinning nodig op hoe het verder moet met en in Apeldoorn, zeker ook doordat de vorige synode uitsprak om niet mee te doen met de GTU. Op een later moment zal de synode nog gaan spreken over het instel­lingsplan van de TUA. Het is nu nog te ondui­delijk welk gremium welke verant­woor­de­lijkheid en bevoegdheid heeft. Later op de avond stemt de synode in met het instel­lingsplan van de TUA.

De verga­dering spreekt over een tweetal revisie­ver­zoeken tav het besluit over dans en drama. Aan de ene kant geeft de brochure ‘Stijlvol samen­komen’ onvol­doende grond om dans en drama volledig af te wijzen, aan de andere kant wordt podium­kunst ontraden, omdat de verkon­diging van het evangelie gebeurt door de zwakheid van het Woord. Het besluit van 2016 wordt genuan­ceerd. 

Deputaten jaarboek komen ter verga­dering. Hun rapport en het rapport van de commissie wordt besproken. Er ontstaat discussie over hoe om te gaan met de gegevens in het kader van de AVG. Het jaarboekje zal voortaan alleen binnen­ker­kelijk aange­schaft kunnen worden en dus niet meer ook in de boekhandel. 

Print Friendly, PDF & Email