Selecteer een pagina
Generic selectors
Alleen exacte overeenkomsten
Zoeken in de titel
Inhoudelijk zoeken
Zoeken in posts
Zoeken op pagina's
dlm_download
Generic selectors
Alleen exacte overeenkomsten
Zoeken in de titel
Inhoudelijk zoeken
Zoeken in posts
Zoeken op pagina's
dlm_download

generale synode 15/11/19

Na de chris­te­lijke opening door de voorzitter wordt de bespreking van het rapport van deputaten kerkorde en kerkrecht vervolgd. De synode besluit om in te zetten op een lande­lijke of regionale commissie voor appel­zaken, dit gaat de komende tijd onder­zocht worden. Vanwege de aanwe­zigheid van de Inter­ker­ke­lijke Commissie Geschil­op­lossing en het feit dat er in de praktijk weinig gebruik gemaakt wordt van de commissie geschil­op­lossing van de verschil­lende PS’-en wordt aan de verschil­lende PS’-en geadvi­seerd om deze commissie op te heffen. 

Een vragen­steller vraagt aan de preses, halverwege zijn betoog, of hij eerst even op zoek mag gaan naar zijn muis. Zijn computer is moeilijk te bedienen zonder muis. Van de preses mag ‘ds. Sok op zoek naar zijn muis’.  We gaan wat eerder koffie­drinken om dat volgens de voorzitter ‘de een zijn muis, de ander de draad kwijt is’. 

Na de pauze wordt er een aantal nieuwe onder­te­ke­nings­for­mu­lieren vastge­steld. Er ontstaat discussie over wat er in het verleden nu besloten is rondom de term ‘minst vèrstrek­kende kerkorde’. In 2013 is er een heel pakket aan maatre­gelen door de synode aange­nomen, het zogenaamde DOE-pakket, inclusief bijlage 3D (daarin wordt  gesproken dat er geen vrouwe­lijke ambts­dragers in samen­wer­kings­ge­meentes aange­steld kunnen worden als een van de kerkordes daar geen ruimte voor biedt). Na veel discussie en intern beraad komt er een voorstel dat synode­breed gedragen wordt, dat als een tussenstap te zien is. De preses noemt dit ‘de CGK in optima forma’. 

De commissie die de kerke­lijke verhou­dingen als onderwerp heeft, zal verder met voorstellen komen. 

Deputaten Evange­li­satie hebben een boeiende presen­tatie gemaakt, met als thema ‘Gods missie brengt mensen in beweging’. Ds. C.H. Legemaate bedankt de kerken voor alle liefde, gebed en gelden. Met elkaar danken we ons bestaan aan de Drie-enige God, Vader, Zoon en Heilige Geest. 

Verschil­lende afgevaar­digden voeren het woord, deputaten zullen op een later tijdstip deze vragen beant­woorden. 

De synode evalueert haar werkwijze de afgelopen week. Nu was het zo dat er een eerste schrif­te­lijke ronde was en daarna ter synode een tweede ronde mondeling. Het moderamen zal spoedig met een voorstel komen hoe dat in de tweede zittingsweek te doen.

Print Friendly, PDF & Email