Selecteer een pagina
Generic selectors
Alleen exacte overeenkomsten
Zoeken in de titel
Inhoudelijk zoeken
Post Type Selectors
dlm_download
Generic selectors
Alleen exacte overeenkomsten
Zoeken in de titel
Inhoudelijk zoeken
Post Type Selectors
dlm_download
overzicht over de vergadering

generale synode 19/04/22

 

Ds. J.G. Schenau heet de afgevaar­digden hartelijk welkom. Na lange tijd van niet of beperkt verga­deren kan nu weer vergaderd worden zoals we dat gewend waren. Dat doen we in een spannende tijd, in de wereld en ook in onze kerken.

Ds. H. Peet mediteert over 1 Koningen 19, waarna een bespreking in groepen volgt. Uitgeput en moe als Elia is, moet hij helemaal stil worden. Dan gaat de Heere spreken. Veelzeggend voor ons als synode!

Verschil­lende afgevaar­digden zijn vervangen door hun secundi.

Het rapport van het moderamen wordt besproken, een rapport van de commissie seksueel misbruik. Vervolgens wordt verder gesproken over het geregi­streerds partner­schap (GP). Kan de kerk zo’n GP beves­tigen, of de vraag anders gefor­mu­leerd ‘is zo’n GP hetzelfde als een huwelijk’? De synode besluit dat een GP niet op een zelfde manier als een huwelijk bevestigd kan worden, maar dat er wel een zegen over gevraagd kan worden in een zondagse dienst.

Na de maaltijd wordt aan Prof. Peels emeritaat verleend vanwege het bereiken van de emeritaat-gerech­tigde leeftijd. Peels heeft de kerken 36 jaar mogen dienen. De preses van de synode, die tegelijk voorzitter van het curatorium is, spreekt Prof. Peels toe. Voorganger in de methode van het ‘liever-langer-luisteren’ naar het Woord van de eeuwig rijke God, zo is Prof Peels te typeren. Prof Peels was de eerste die aan de TUA promo­veerde, cum laude.
De rector spreekt collega Peels toe. Peels is een professor voor de studenten, zorgvuldig in de omgang met mensen en zeer zorgvuldig in de omgang met de Schriften.
Prof Peels spreekt de synode toe. Herin­ne­ringen komen boven, vreugde maar ook zorg komt boven. Na de ‘spoed­cursus predi­kant­schap’ in Zoetermeer volgde in 1986 de roep naar Apeldoorn, eerst als weten­schap­pelijk hoofd­me­de­werker en vanaf 1993 als hoogleraar. De leden van de synode krijgen de gelegenheid om Prof en mevrouw Peels de hand te drukken en te bedanken voor hun jaren­lange inzet.

Over de benoeming van hoogle­raren wordt gesproken. Dat gebeurt in comité, achter gesloten deuren. Het resultaat van die bespreking is dat dr. A. Versluis, predikant van Ede, full-time benoemd wordt als Univer­sitair Hoofd­docent Oude Testamen. De synode neemt kennis van het besluit van het College van Bestuur om drs. J. van den Os, predikant van Spijke­nisse voor 0,5 fte als Univer­sitair docent Nieuwe Testament te benoemen.

Na de maaltijd wordt er gesproken over het rapport van Deputaten Eenheid. De vraag ligt voor of we als kerken moeten blijven parti­ci­peren in de Nationale Synode (NS) en het geasso­cieerd lidmaat­schap van de Raad van Kerken willen aanvragen. De synode besluit om niet langer te parti­ci­peren in de NS en om geen geasso­cieerd lidmaat­schap van de Raad van Kerken aan te vragen.

Print Friendly, PDF & Email
CGK dienstenbureau 0318 582375 info@cgk.nl