Selecteer een pagina
Generic selectors
Alleen exacte overeenkomsten
Zoeken in de titel
Inhoudelijk zoeken
Post Type Selectors
dlm_download
Generic selectors
Alleen exacte overeenkomsten
Zoeken in de titel
Inhoudelijk zoeken
Post Type Selectors
dlm_download

generale synode 24 en 26/11/20

dinsdag 24 november

Ds. J.G. Schenau opent de online-verga­dering van de synode. Ds. Buijs mediteert over Jesaja 64: 1 ‘Och, dat U de hemel openscheurde’. Laat in onze kerken en in het bijzonder in onze synodale verga­de­ringen onze verwachting alleen van boven zijn.

Na het appel-nominaal, wat met de bij online-verga­de­ringen horende horten en stoten gepaard gaat, deelt de preses een aantal zaken mee. Onder andere dat we online maximaal twee dagdelen per dag zullen verga­deren. Alleen kleine en zakelijke dossiers zullen dinsdag en donderdag de revue passeren.

De synode heeft het vandaag vooral over geld, met name over de hoogte van de minimum­bij­dragen. 

In de middag worden er besluiten genomen op het dossier ‘Kleine kerken’. De synode besluit onder andere dat de begrippen ‘groot’ en ‘klein’ in het Koninkrijk van God opnieuw doordacht moeten worden. Het wordt makke­lijker voor kleine gemeentes om zelfstandig een predikant te beroepen, dat besluit was in september al genomen. Nu komt er ook een steunpunt dat kerken­raden kan helpen om een cultuur­omslag te bewerk­stel­ligen en om kerken­raden te steunen in het brengen van nieuw elan.

 

donderdag 26 november

Ds. Schenau opent de synode met het lezen van Genesis 49.

Daarna volgt bespreking over het rapport van de taakgroep ‘Homosek­su­a­liteit’. De taakgroep heeft de afgelopen tijd met verschil­lende classes en kerken­raden gesproken. In niet alle gevallen is er sprake geweest van het naar elkaar toegroeien. In de bespreking wordt duidelijk dat er grote verle­genheid is op dit dossier. De synode besluit in grote eenpa­righeid dat de taakgroep op afroep beschikbaar blijft om kerken­raden en classes bij te staan. De preses besluit dit agendapunt met de woorden dat ‘de gezindheid van Christus in ons heerse’.

De bespreking van het rapport van de taakgroep ‘Beroe­pingswerk’ vraagt de nodige aandacht. Is er sprake van een verza­ke­lijking in het beroe­pingswerk? En zo ja, moet daar iets aan gebeuren? 

Hier komt een verzoek van de PS van het Westen ter tafel of het mogelijk is een lijst samen te stellen van predi­kanten die open staan voor een deeltijd­ver­bin­tenis aan een gemeente. De synode besluit niet tot het samen­stellen van zo’n lijst. 

Het laatste dossier van deze dag betreft een rapport van het moderamen. Het Diensten­bureau heeft gedurende de corona­crisis heel veel extra uren gemaakt om de kerken leiding te geven in de ontstane situatie. Hoe moet dat gefinan­cierd worden? Door middel van een modera­men­rapport en een rapport van commissie 6 komt dit op de tafel van de synode. Er worden vragen gesteld over het mandaat en de finan­ciering. Er moet op een later tijdstip verder gesproken worden, de regie­groep ontvangt een positief signaal vanuit de verga­dering. 

De preses sluit de synode­ver­ga­dering. 

Print Friendly, PDF & Email
CGK dienstenbureau 0318 582375 info@cgk.nl