Selecteer een pagina
Generic selectors
Alleen exacte overeenkomsten
Zoeken in de titel
Inhoudelijk zoeken
Post Type Selectors
dlm_download
Generic selectors
Alleen exacte overeenkomsten
Zoeken in de titel
Inhoudelijk zoeken
Post Type Selectors
dlm_download

generale synode 28/01/20

De nieuwe verga­derweek begint met een uur van bezinning en gebed. Vooraf vraagt de preses of er afgevaar­digden onlangs in China zijn geweest, dit in verband met het Corona-virus. Niemand is onlangs in China geweest, we kunnen zonder mondkapjes vergaderen.

Ds. Polinder houdt een meditatie over Zacharia 4. De kern van dit gedeelte en van de bespreking in groepen is dat het niet door kracht, of door geweld, maar door de Geest van God zal geschieden. Daar moeten en kunnen we het in de komende week mee doen. 

Door middel van een filmpje wordt het nieuwe kerkelijk zegel gepre­sen­teerd. Het nieuwe kerkelijk zegel is duide­lijker en makke­lijker te gebruiken in de kerken.

Het rapport van deputaten landelijk kerkelijk bureau (LKB) wordt besproken. Er is veel waardering voor het vele werk dat in ‘Veenendaal’ wordt gedaan. 

Het rapport van de commissie ambten wordt besproken. Mw. Renkema licht de structuur van het rapport toe. Omdat er ook een andere commissie bezig is om de structuur van de ambten te bestu­deren, wordt dit rapport alleen globaal besproken. 

Na de middag­pauze wordt het rapport van zending besproken. Enkele buiten­landse gasten worden welkom geheten. We zien een filmpje waarin duidelijk wordt waar we allemaal ter wereld contact met locale kerken hebben en hoeveel zegen we daar ontmoeten. Ds. Nefefe spreekt de synode toe namens de kerk van Zuid-Afrika. Hij benadrukt de verbon­denheid door het Evangelie van Jezus Christus. De kerk in Zuid-Afrika staat voor grote uitda­gingen, zoals het stichten van kerken in grote steden (wat voorheen vanwege de apart­heids­po­litiek niet toege­staan was), omgaan met werkloosheid (30% van de zwarte mensen in Zuid-Afrika is werkloos) en omgaan met het probleem van HIV en Aids (7 miljoen mensen leven in Afrika met HIV). In zijn toespraak komt ook teleur­stelling aan bod over de gebrekkige commu­ni­catie met de GKSA in Afrika. Er wordt gebeden voor en gehoopt op verbinding om samen het Evangelie in Afrika door te kunnen geven. Ds. Nefefe wenst onze kerken van harte Gods zegen toe, ook in alle zaken die er op onze synode­tafel liggen. 

Ds. Drayer beant­woordt de toespraak van ds. Nefefe en benadrukt de goede contacten die er geweest zijn en gelukkig nog altijd voortduren.

Namens de kerk van Botswana spreek ds. Sibeko de synode toe. Hij wijst op de tekenen van de tijd. Hij benadrukt dat de kerk van Christus deze tekenen moet leren verstaan en dichtbij Hem moet blijven, Die op het punt staat om te komen. Ds. Sibeko sluit af met een lied ‘Bid ons samen Heer, bind ons samen, met koorden die niet kunnen worden verbroken’.

Ds. Procee beant­woordt de toespraak van ds. Sibeko.

Namens de Gereja Toraja Mamasa spreekt ds. Samad ons toe. Ds. Buijs vertaalt ter plekke deze toespraak. De kerk in Indonesië groeit sterk door het Woord van God.

Ds. Vogel beant­woordt deze toespraak.

De focus van deputaten zending is steeds meer gericht ook op Europa. Namens de kerk in Barcelona spreekt broeder Guido Groeneveld de synode toe. Hij is dankbaar voor de middelen die onze kerken beschikbaar stellen. Missi­o­naire activi­teiten, opbouwwerk, het wordt met zegen gedaan in Barcelona. De gemeente is van 12 mensen naar een kleine honderd gegroeid. De focus ligt vooral op het toerusten van gemeen­te­leden door de week, het gaat niet zozeer om missi­o­naire methodiek maar vooral om het hebben van een hart dat klopt voor Jezus Christus. 

Ds. Schenau beant­woordt deze toespraak.

Namens de kerk in Frankrijk spreekt ds. Foucachon de synode toe over het kerkplan­tingswerk in de Parijse wijk Quartier Latin. Van 12 bezoekers in een dienst is de gemeente gegroeid naar 50-60 mensen. Met name de rijkdom van de gerefor­meerde theologie vindt weerklank in de harten van de mensen. Het is lastig om in deze wijk geschikte ruimte te vinden voor de zondagse en doorde­weekse activi­teiten. 

Ds. Brienen beant­woordt deze toespraak. Een indruk­wekkend ogenblik is het als ds. Brienen en ds. Foucachon samen de synode toezingen in het Frans. 

Na al deze toespraken zingen we samen met de buiten­landse afgevaar­digden toe met een Engelse hymne ”Ye Servants of God, Your Master Proclaim”, een lied van Charles Wesley.

Het rapport van de zending wordt nu inhou­delijk besproken. Er wordt vooral gevraagd naar de finan­ciële aspecten van het zendingswerk. Welke beleids­matige keuzes worden er gemaakt? Hebben deputaten moeite met het loslaten van projecten in het buitenland? Ds. Korving wijst op het feit dat er naast steun ook een harte­lijke relatie is met de mensen die soms al jarenlang gesteund zijn. Dat is niet altijd concreet aan te geven. 

Deputaten Kerke­lijke Archieven komen langs, hun rapport wordt besproken. Via de site van het Utrechts Archief kunnen veel archief­stukken van onze kerken opgevraagd en ingezien worden, uiteraard met inacht­neming van de vigerende privacy-wetgeving.

Na de maaltijd komt het rapport van deputaten geeste­lijke verzorging militairen aan de orde en het rapport van het moderamen, de vertrou­wens­com­missie predi­kanten en de commissie seksueel misbruik.

De synode spreekt verder over de perma­nente educatie predi­kanten (PEP). In de praktijk blijkt de bekendheid van het verplichte karakter van de PEP niet zo groot bij predi­kanten en kerken­raden. Deputaten verte­gen­woor­diging nemen deze taak op zich. 

Print Friendly, PDF & Email
CGK dienstenbureau 0318 582375 info@cgk.nl