Selecteer een pagina
Generic selectors
Alleen exacte overeenkomsten
Zoeken in de titel
Inhoudelijk zoeken
Post Type Selectors
dlm_download
Generic selectors
Alleen exacte overeenkomsten
Zoeken in de titel
Inhoudelijk zoeken
Post Type Selectors
dlm_download

generale synode 28/1/2021

Op donderdag 28 januari kwam de generale synode online bijeen. Een kort verslag van ds. J. Ooster­broek: Ds. J.G. Schenau opent de (digitale) verga­dering met het lezen van Johannes 2 en mediteert hier kort over. Hij stelt de prikke­lende vraag of onze lege kerken vanwege de corona­crisis momenteel niet een link hebben met het leegvegen van het plein door de Heere Jezus. In het gebed wordt onder andere gememo­reerd aan het overlijden van de broeders Van Schaik, Lokhorst en ds. Quist. Na het appel nominaal wordt gesproken over het rapport van het moderamen, nr. 8. Dat gaat over hoe de verant­woor­de­lijk­heden van het zogenaamde crisisteam inzake corona geregeld en de kosten verdeeld moeten worden. Vervolgens wordt gesproken over de afdracht van zendings­ge­meenten en hulp aan zendings­ge­meenten. De synode besluit om een ‘ingroei­termijn’ voor zendings­ge­meenten in te voeren en een termijn van zeven jaar te stellen voor de afdrachten. Zo kunnen zendings­ge­meenten zich ‘rustiger’ invoegen in het lande­lijke kerkverband. Rapport 9 van het moderamen dient. Het corona­virus maakt fysiek verga­deren onmogelijk en dat is wel noodza­kelijk voor de dossiers die nog open liggen, namelijk die van eenheid en vrouw en ambt. Vanuit de verga­dering komt een voorstel om de GS zo spoedig mogelijk te beëin­digen en de stukken die er nog liggen door te schuiven naar een GS in 2022. Na een uitvoerige bespreking trekken de indieners dit voorstel terug, nadat het moderamen heeft verzekerd dat de intentie van dit voorstel meege­nomen zal worden in een hernieuwd modera­men­voorstel. Hierna volgt het voorstel van het moderamen om de huidige samen­stelling van de synode te handhaven ultimo 9 september 2021. Dat voorstel wordt op een later tijdstip aangevuld en verder besproken. Het rapport van de commissie offer­vaar­digheid dient met daarbij het rapport van commissie 6. Een van de punten waar veel waardering voor is, is de geeste­lijke toon van het rapport. Het materiaal dat de commissie heeft verzameld zal via een website aan de kerken worden aange­boden en er komt een lijst van profes­si­onele fondsen­wervers waar lokale gemeenten gebruik van kunnen maken.
Print Friendly, PDF & Email
CGK dienstenbureau 0318 582375 info@cgk.nl