Selecteer een pagina
Generic selectors
Alleen exacte overeenkomsten
Zoeken in de titel
Inhoudelijk zoeken
Post Type Selectors
dlm_download
Generic selectors
Alleen exacte overeenkomsten
Zoeken in de titel
Inhoudelijk zoeken
Post Type Selectors
dlm_download

generale synode 29/01/20

In den lande en ook binnen de synode is er uitge­keken naar, opgezien tegen deze dag. De rapporten van deputaten eenheid zijn aan de orde, het gaat dan met name over de voorge­stelde ‘drie oplos­sings­rich­tingen’. Er is een tweetal rapporten verschenen over deze materie, een indicatie van hoe verschillend er gedacht wordt in onze kerken.

Na de opening vanuit Jesaja 12 start de bespreking. Ongeveer 20 afgevaar­digden stellen vragen, hier gaat bijna het hele morgen­ge­deelte aan op. Het is ondoenlijk om inhou­delijk op deze plaats op al die vragen in te gaan. Helaas is er geen tijd meer om de beant­woording van de vragen ook in het morgen­ge­deelte te doen, dit wordt verdaagd naar vrijdag.

In het middagdeel bespreken we het rapport van deputaten evange­li­satie verder. De commissie en deputaten beant­woorden de vragen. Verschil­lende voorstellen passeren de revue, tot besluit­vorming kan het helaas nog niet komen.

Het rapport van de commissie kleine kerken wordt met veel enthou­siasme ontvangen. Het rapport getuigt van visie en geeste­lijke moed. Het is een veelom­vattend rapport geworden, bijna alle onder­delen van het kerk-zijn komen naar voren.

Verschil­lende afgevaar­digden stellen vragen. Een afgevaar­digde komt als het gaat over offer­vaar­digheid met gedetail­leerde ideeën hoe de Belas­ting­dienst kan bijdragen aan het beroepen van fulltime predi­kanten voor kleine gemeenten. De voorzitter van de synode zegt dat hij deze broeder nog eens uitnodigt als zijn belas­ting­aan­gifte op de synode­tafel komt te liggen.

Later op de middag komt het voorstel ten aanzien van deputaten evange­li­satie alsnog aan de orde en wordt het aange­nomen. Deputaten worden bedankt voor hun geduld en krijgen als beloning een maaltijdbonnetje.

In de avond komt het rapport van de commissie partners zendings­ge­meenten. Het rapport wordt goedge­keurd en een voorstel aange­nomen dat deze commissie gaat overleggen met de commissie kleine kerken, deputaten evange­li­satie en onder­linge bijstand en advies.

De synode gaat verder met het rapport van de commissie kleine kerken. Het is pendelen tussen twee polen, aan de ene kant behoed­zaamheid, aan de andere kant voort­va­rendheid. Het is weleens lastig om dan aan beide polen recht te doen.

Vanwege de hoeveelheid voorstellen wordt de bespreking op een later tijdstip voortgezet.

De synode besluit om een instructie van de PS van het Noorden over te nemen om (verdere) studie te gaan doen naar huwelijk en echtscheiding.

Print Friendly, PDF & Email
CGK dienstenbureau 0318 582375 info@cgk.nl