Selecteer een pagina
Generic selectors
Alleen exacte overeenkomsten
Zoeken in de titel
Inhoudelijk zoeken
Post Type Selectors
dlm_download
Generic selectors
Alleen exacte overeenkomsten
Zoeken in de titel
Inhoudelijk zoeken
Post Type Selectors
dlm_download

generale synode 30/01/20

De voorzitter opent de verga­dering. Het blijkt dat ds. Buijs afwezig is vanwege ziekte, de verga­dering wenst hem van harte Gods zegen toe. Een voorstel vanuit de verga­dering om een assessor ad interim te benoemen wordt niet overgenomen. 

We bespreken het rapport verder van deputaten kerkorde en kerkrecht. Het rapport bevat heel veel infor­matie en het is bewon­de­rens­waardig hoe deputaten naast alle vragen vanuit de kerken telkens weer tijd vinden voor studie en het voorstellen van een hele reeks aan wijzi­gingen voor de kerkorde. Een van de besluiten die genomen wordt, is dat er in de Integrale Regeling Appel­pro­ce­dures een verplichting komt om eerst de weg van revisie te gaan voordat een appel ingediend kan worden. In de derde week wordt de tekst vastge­steld. De IRA wordt dus de IRRA! 

Na de koffie­pauze spreken we met deputaten 'Pastoraat in de Gezond­heidszorg' over hun rapport. Met dankbaarheid zien we op het werk dat deputaten mogen doen en wensen hun de zegen van onze God toe.

Vanwege de slagvaar­digheid van onze synode ontstaat er een agenda­pro­bleem, we hebben tijd over! Gelukkig is de redactie van 'De Wekker' zeer flexibel en kan dit agendapunt naar voren worden geschoven. Een van de vragen­stellers vraagt naar een bepaalde pagina en bedoelt dan regel­nummer te zeggen, maar zegt vers. De preses reageert hierop door te zeggen dat het fijn is om te merken dat er bij de betref­fende broeder 'altijd een loflied in zijn hart is'.

Uit het rapport blijkt dat 'De Wekker' veel en goed gelezen wordt. De redactie ontvangt lof voor het tweewe­ke­lijks verzorgen van een mooi en goed blad. Tegelijk zijn er wel vragen over de toekomst, kan dit blad het hoofd boven water houden? Hoe kan een jonger publiek worden aangesproken? 

Na de middag­pauze zingen we in het Neder­lands en Engels het lied 'Welk een Vriend is onze Jezus'. Daarna spreken verschil­lende buiten­landse gasten de synode toe. Ze brengen groeten over van kerken in het buitenland, delen vreugde en soms ook zorgen. Mooi om op deze manier in contact te komen met de veelkleu­righeid van Gods genade in de wereld­wijde kerk. Alle sprekers krijgen zes minuten de tijd om te spreken, maar sommigen hebben iets meer tijd nodig. Vanwege de veelheid aan toespraken is het niet mogelijk om deze allemaal hier weer te geven. De toespraken worden door verschil­lende predi­kanten van onze kerken beantwoord. 

Aan het einde van de middag komt het rapport van deputaten eredienst aan de orde. De synode besloot dat deputaten initi­a­tieven gaat ontplooien om het zingen van de Psalmen in de kerken te bevor­deren. Kerken die nadenken over psalm­be­rij­mingen, kunnen een beroep doen op deputaten eredienst om mee te denken.

In de avond volgen nog vier toespraken van buiten­landse gasten. Ook deze toespraken worden beant­woord door broeders uit ons midden. De gasten zijn gevraagd om ons als kerken te adviseren op het punt van vrouw en ambt. Daar wordt dan ook (soms uitge­breid) gebruik van gemaakt. 

De preses spreekt zijn verwon­dering uit over het feit dat deze week al twee keer iemand uit Spanje in het Neder­lands een toespraak houdt, terwijl dat anders maar een keer per jaar is.

Later op de avond komt het rapport van de commissie ambts­structuur ter sprake. Een rapport dat sinds de vorige synodeweek gemaakt is, is een rapport op hoofd­lijnen. Als het wordt aange­nomen, zal er nog een commissie of deputaat­schap veel praktische zaken moeten uitwerken. Vanwege de stort­vloed aan vragen komen we hier op een later tijdstip op terug. 

Print Friendly, PDF & Email
CGK dienstenbureau 0318 582375 info@cgk.nl