Selecteer een pagina
Generic selectors
Alleen exacte overeenkomsten
Zoeken in de titel
Inhoudelijk zoeken
Post Type Selectors
dlm_download
Generic selectors
Alleen exacte overeenkomsten
Zoeken in de titel
Inhoudelijk zoeken
Post Type Selectors
dlm_download

generale synode 31/01/20

Op vrijdag 31 januari werd rond 17:00 uur de tweede synodeweek afgesloten. In dit artikel een beknopte weergave van deze laatste vergaderdag.

Nog eens terug­kijken naar de bespre­kingen van de synode? Dat kan via www.cgk.nl/live, waar de livestreams per dag zichtbaar blijven.

De verga­der­stukken staan op www.cgk.nl/rapporten. De verslagen per dag op www.cgk.nl/synodenieuws.

 

verslag van vrijdag 31 januari

De preses opent de verga­dering met het lezen van Jesaja 11. Het verlangen naar het rijk van de Messias mag ons denken en verga­deren voeden.

Verte­gen­woor­digers van verschil­lende kerken spreken de synode toe.

Namens de Hersteld Hervormde Kerk (HHK) is de woord­voerder professor Van Vlastuin. Hij benadrukt de warme contacten tussen de Theolo­gische Univer­siteit Apeldoorn (TUA) en het Seminarie en ook op locaal niveau. Hij wenst de synode toe om samen te blijven optrekken. Het gaat erom dat de werken van God openbaar worden. 

Namens de Neder­lands Gerefor­meerde Kerk (NGK) en Gerefor­meerde Kerk vrijge­maakt (GKv) spreekt ds. H. Prins. Hij benadrukt de jaren­lange contacten. Lokaal is er met zegen samen­werking, op landelijk niveau is er helaas sprake van een terug­trek­kende beweging. Ds. Prins roept de synode op om samen te werken. De verschillen die er zijn liggen niet op het vlak van de kern van de boodschap, maar in de kerkre­gering en ethiek. Daar kan en moet over gesproken worden. Eenheid is geen eenheid in eenvor­migheid, maar eenheid in Christus. Hij bepleit openheid in de besluit­vorming, 42% van de CGK-gemeenten heeft contacten met de GKv en NGK op locaal niveau. Ds. Prins roept op om 'te focussen op de kern en ruimte te bieden aan verscheidenheid'. 

Namens de Gerefor­meerde Bond (GB) in de Protes­tantse Kerk Nederland (PKN) spreekt ds. Mensink de synode toe. Hij benadrukt dat de themata die in de CGK spelen, zeer herkenbaar zijn voor de Gerefor­meerde Bond in de PKN. Krimpende gemeentes, eenheid en waarheid, de plaats van de vrouw in de gemeente zijn zaken die voor zowel de GB als de CGK hot issues zijn. Hij spreekt het verlangen uit om meer dan nu op te trekken als kerken.

Ds. Schenau beant­woordt de toespraken, hij gebruikt het beeld van een veld. Een oefenveld voor de heelheid van de kerk (Van Vlastuin), een slagveld waar twee generaals de echte strijd moeten aangaan met de echte vijand (Prins) en een zendingsveld (Mensink) - hij roept ons op - in alle beschei­denheid - om terug te keren tot de kerk van de vaderen. 

Met oprechte dankbaarheid voor de vele plaat­se­lijke contacten, dankt ds. Schenau op bewogen wijze de sprekers van deze morgen. De eenheid van het hart heeft ook conse­quenties voor de eenheid van het hart. Dat maakt verlegen, soms wordt het een bleekveld, waarop ieder zijn witte lakens uispreidt. We hebben geen witte lakens, aldus de preses. Ons past schaamte omdat we vaak niet weten wat schuld is, zo weinig verbro­kenheid kennen. Uit de Bijbel blijkt heel vaak dat onze verle­genheid Gods gelegenheid is. 

We hopen elkaar te ontmoeten op een heideveld, waar de Herder is. Die je zocht, soms zelfs zonder dat je Hem zocht. 

We spreken over het rapport van deputaten eenheid over de GB en de HHK. Uit de besluiten blijkt het verlangen om met beide gremia verdere contacten te onderhouden.

Na de koffie­pauze spreken we verder over het rapport eenheid en dan met name over 'de impasse'. Vanwege de 60 vragen die aan de rapporteur van rapport 5 gesteld werden, worden de vragen geclusterd. De rapporteur van rapport 5a heeft iets minder vragen te beant­woorden, maar dan nog is het onmogelijk om hier weer te geven. 

In een tweede ronde melden veel sprekers zich. De beant­woording van hun vragen en eventuele voorstellen worden door commissie 4 meege­nomen en in de volgende synodeweek wordt daar op terug­ge­komen. Ook de adviseurs van de synode spreken. 

De synode besluit unaniem om een appel uit te laten gaan in de kerken om vooral geen besluiten te nemen of uit te voeren die tegen de huidige regels ingaan. 

De preses besluit deze synodedag en wenst alle afgevaar­digden wel thuis. 

 

Print Friendly, PDF & Email
CGK dienstenbureau 0318 582375 info@cgk.nl