Selecteer een pagina
Generic selectors
Alleen exacte overeenkomsten
Zoeken in de titel
Inhoudelijk zoeken
Post Type Selectors
dlm_download
Generic selectors
Alleen exacte overeenkomsten
Zoeken in de titel
Inhoudelijk zoeken
Post Type Selectors
dlm_download

gevangenen en hun familie hebben u nodig

Gevan­ge­nenzorg Nederland doet mooi en belangrijk werk onder gevan­genen, tbs-patiënten en hun families. We brengen onder­staande infor­matie graag onder uw aandacht en roepen u op om het werk te steunen door middel van een gift of door u in te zetten als vrijwilliger.

Daar staan ze, zomaar tussen de honge­rigen, de vluch­te­lingen en de zieken in: de gevan­genen. In de Bijbel, in Mattheus 25 vers 36, worden ze met name genoemd. Gevan­genen hebben u nodig. Toen en nu nog.
Van de 30.000 gevan­genen die jaarlijks vrijkomen in Nederland, valt bijna de helft weer terug. Het is zo enorm moeilijk om de crimi­na­liteit vaarwel te zeggen en het in je eentje vol te houden. Dat kunnen gevan­genen niet zonder uw hulp.

Gevan­ge­nenzorg Nederland helpt deze mensen. Staande blijven is enorm belangrijk. Voor de ex-gevangene zelf en niet minder voor zijn naaste familie. Maar ook als samen­leving zijn we erbij gebaat.

luisteren zonder te oordelen

De 650 vrijwil­ligers van Gevan­ge­nenzorg gaan, uitge­daagd door de Bijbelse opdracht, op bezoek bij gevan­genen en tbs-patiënten. Ze luisteren en oordelen niet. De rechter heeft al geoor­deeld. Dat is recht­vaardig. Wij mogen laten zien dat er naast recht­vaar­digheid ook barmhar­tigheid mag zijn. En dat heeft gevolgen! Steeds weer blijkt dat die oprechte aandacht van de vrijwil­ligers gevan­genen op andere gedachten kunnen brengen!

De steun en aandacht van de vrijwil­ligers van Gevan­ge­nenzorg is van onschatbare waarde. Aldemar, een gevangene die jarenlang trouw wordt bezocht door zijn vrijwil­liger, verwoordde het zo: 'Door Hanneke weet ik dat er nog goede mensen bestaan. Ik zat vast voor een zwaar delict, maar zij veroor­deelde me niet. Naar welke gevan­genis ik ook werd overge­bracht, zij kwam op bezoek en keek naar mij om. Dat heeft me enorm geholpen om een ander leven te gaan leiden.'

werken aan een nieuwe toekomst

De vrijwil­ligers luisteren niet alleen, ze geven ook herstel­recht­cur­sussen die gevan­genen helpen na te denken over de gevolgen van hun delict voor hun slacht­offers, voor henzelf en voor de samen­leving. Samen met gevan­genen denken ze na over een nieuwe toekomst zonder crimi­na­liteit. Of ze geven cursussen die gevan­genen helpen na detentie werk te vinden. Zonder werk, en dus zonder inkomen en een vaste structuur, is het enorm moeilijk om van de crimi­na­liteit weg te blijven.

Ook na detentie zijn de vrijwil­ligers er voor hen. Ze luisteren naar ex-gevan­genen, ze denken mee bij het vinden van huisvesting en werk en helpen bij terugkeer in de familie­kring of het opbouwen van een sociaal netwerk.

familie voelt zich ook veroordeeld

Gevan­ge­nenzorg is er ook voor de familie van gevan­genen en tbs-patiënten. De naasten hebben het zwaar. Vaak durven ze niet te vertellen dat hun vader, zoon of broer in de gevan­genis zit (in de meeste gevallen is de gevangene een man). Het gebeurt nogal eens dat buurt­ge­noten of zelfs vrienden niet alleen de gevangene veroor­delen, maar ook niets meer te maken willen hebben met zijn familie. Met de vrijwil­ligers kunnen de familie­leden vrijuit praten. Zij luisteren en oordelen hen niet.

training voor vrijwilligers

Alle vrijwil­ligers van Gevan­ge­nenzorg krijgen voordat ze aan de slag gaan, een uitge­breide training. Dat is nodig want ze komen vaak met aangrij­pende en complexe situaties in aanraking. Gelukkig kunnen ze continue terug­vallen op maatschap­pelijk werkers op kantoor die hen intensief begeleiden.

wat kunt u doen?

De gevan­genen en hun familie hebben ook u nodig. Ze kunnen ook zomaar in uw gemeente zitten. Vaak zonder dat ook maar iemand het weet. Dan is het fijn als er mensen zijn die er voor hen zijn in deze hele moeilijke situatie.
We begrijpen dat niet iedereen vrijwil­liger kan worden. Maar u kunt wel onder­steunen met gebed en met een gift. Om het werk te kunnen doen, is Gevan­ge­nenzorg groten­deels afhan­kelijk van bijdragen van kerken en parti­cu­lieren. Zet dit werk op het collec­te­rooster of vraag Gevan­ge­nenzorg een presen­tatie te geven voor uw diaconie. Ook voor de jeugd of gemeen­te­breed kunnen presen­taties verzorgd worden met een ervarings­des­kundige (ex-gedeti­neerde) die uit eigen ervaring kan vertellen hoe zijn leven is hersteld.

wat kan uw gemeente doen?

Steunt u als gemeente een van de projecten van Gevan­ge­nenzorg? Bijvoor­beeld het project eenou­der­ge­zinnen (dat het mogelijk maakt moeders en kinderen met raad en daad bij te staan in de periode dat de vader in detentie is). Of de herstel­recht­cur­sussen in de gevan­genis. Of onder­steun de nazorg aan ex-gevan­genen met een gift. Kijk op de website van Gevan­ge­nenzorg voor een overzicht van de projecten. Daar vindt u ook andere materialen om te gebruiken tijdens de dienst.

Meer infor­matie

De relatiema­nager kerken van Gevan­ge­nenzorg, Marianne Bruning, vertelt u er graag meer over. m.bruning@gevangenenzorg.nl.

Print Friendly, PDF & Email