Selecteer een pagina
Generic selectors
Alleen exacte overeenkomsten
Zoeken in de titel
Inhoudelijk zoeken
Post Type Selectors
dlm_download
Generic selectors
Alleen exacte overeenkomsten
Zoeken in de titel
Inhoudelijk zoeken
Post Type Selectors
dlm_download

gevolgen coronamaatregelen voor kerken?

Naar aanleiding van de perscon­fe­rentie van 28 september vragen we ons af: wat betekenen de nieuwe maatre­gelen voor kerken? We zetten het in dit artikel op een rijtje.

Uit cijfers blijkt dat de kerk op dit moment nauwe­lijks een bron van besmetting is. Doorgaans gaat het gewoon erg goed in kerken en worden de regels goed nageleefd.

De nieuwe maatre­gelen raken niet de erediensten, maar zijn wel van invloed op de rest van het gemeen­te­lijke leven. In dit document willen we daarop toelichting geven zodat in de plaat­se­lijke situatie verant­woorde keuzes kunnen worden gemaakt.

geest van de regels
De nieuwe maatre­gelen zijn erop gericht om de kans op grote drukte en het aantal sociale contact­mo­menten tussen mensen te beperken. In dat licht moet naar aanvul­lende richt­lijnen worden gekeken.

aanvul­lende richtlijnen

 • Voor kerkdiensten is er geen wijziging in de bestaande situatie. Die kunnen doorgaan in lijn met het protocol (zij het voorzichtig!) en het aange­paste format gebruiksplan. Dit geldt ook voor begra­fe­nissen en huwelijksbevestiging.
 • Het advies is om gemeen­tezang achterwege te laten, met name in regio’s met risico­niveau 2 ('zorgelijk') en 3 ('ernstig'). Het advies van de werkgroep ‘Zingen in de kerk’ is leidend voor deze oproep. Beperk in dat geval het aantal zangers tot maximaal 5 met een minimale afstand van 5 meter ten opzichte van de overige kerkgangers.
 • Wilt u gemeen­te­breed iets bespreken (bijvoor­beeld rond het verkiezen van ambts­dragers of het beroepen van een predikant), dan is een suggestie om dat te doen in aansluiting op de eredienst.
 • Voor overige bijeen­komsten geldt: 
  • jeugdwerk/jongerenwerk (tot en met 18 jaar) kan doorgaan. Mits dat in een kerkgebouw (of school) plaats­vindt en niet thuis.
  • kring­sa­men­komsten kunnen in principe ook doorgaan. Mits in het kerkgebouw en niet thuis.
  • samen­komen in kleine groepjes thuis mag. Naast het eigen gezin met maximaal 3 extra mensen (niet meegeteld kinderen tot en met 12 jaar).
  • vergaderingen/commissiewerk: Ons advies is om voorlopig weer digitaal te verga­deren en alleen bij noodzaak fysiek af te spreken in het kerkgebouw.
  • voor al deze bijeen­komsten geldt voor binnen een maximum van 30 personen (inclusief kinderen tot en met 12 jaar) per binnen­ruimte die daarvoor geschikt is. Buiten geldt een maximum van 40 personen, inclusief kinderen tot en met 12 jaar.
 • Bezoekwerk (diaconaal en pastoraal) kan en mag, met inacht­neming van de algemene corona­regels en in overleg met het gemeentelid.

Daarnaast gelden nog steeds de al eerder gecom­mu­ni­ceerde maatre­gelen. De gebouwen moeten voldoende worden geven­ti­leerd. De gebrui­ke­lijke richt­lijnen van het RIVM met betrekking tot hygiëne blijven gelden (houd ander­halve meter afstand, was uw handen, hoest in de elleboog en gebruik papieren zakdoekjes). Mensen met corona­ge­re­la­teerde klachten dienen thuis te blijven.

_______

Bron: CGK-regie­groep corona in overleg met Steunpunt Kerkenwerk en afgestemd met de Protes­tantse Kerk Nederland.

Contact­per­sonen / meer infor­matie: Diensten­bureau via het e-mailadres in tijden van corona: verbinding@cgk.nl

alle corona­be­richten op onze website: www.cgk.nl/corona | hulp bieden en hulp vragen: www.nietalleen.nl
Print Friendly, PDF & Email