Selecteer een pagina
Generic selectors
Alleen exacte overeenkomsten
Zoeken in de titel
Inhoudelijk zoeken
Post Type Selectors
dlm_download
Generic selectors
Alleen exacte overeenkomsten
Zoeken in de titel
Inhoudelijk zoeken
Post Type Selectors
dlm_download

handreiking diaconale steun bij geldzorgen

 Soms regelen gemeen­te­leden onderling hulp en zamelen dan zelf goederen of boodschappen in, zonder dat de diaconie dat weet.'

Dit was één van de reacties op onze enquête onder diaco­nieën, waarin we vroegen wat ze in hun gemeenten merken van de inflatie en hoe ze daar als diaconie mee omgaan. Hoe mooi is dit! Misschien mag je wel zeggen dat dit diaconaat pur sang is. Vanuit de liefde van Christus vorm geven aan de liefde tot de naaste. Daar heb je niet noodza­kelijk een organi­satie voor nodig. Dat is ook niet de opdracht van alleen de diaken. Het is de roeping van iedere gelovige. En we mogen zien dat dat ook in deze tijd van inflatie en toege­nomen armoede functioneert.

Uit de enquête blijkt een grote bereidheid van diaco­nieën om mensen te helpen die in de knel komen als gevolg van de inflatie. Daarbij vallen twee dingen op. In de eerste plaats dat diaco­nieën vrijwel zonder uitzon­dering aangeven nog niet gecon­fron­teerd te worden met huishoudens die finan­cieel niet meer rondkomen. In de tweede plaats dat diaco­nieën erg op zoek zijn naar een richtlijn of een kader om finan­ciële hulpvragen te beoordelen.

signalen van geldzorgen

Wat het eerste betreft: we weten dat de meeste mensen niet graag met hun (finan­ciële) zorgen naar buiten komen. Daarom is het belangrijk om in de gemeente alert te zijn op signalen die kunnen wijzen op finan­ciële nood. Zoals bijvoor­beeld het niet meer op vakantie gaan, kinderen niet laten meegaan met het jeugdkamp of het niet reageren op berichten. Het vraagt vervolgens vanzelf­sprekend wel tact en wijsheid om op basis van deze signalen het gesprek aan te gaan. De basis­houding daarin moet altijd de oprechte belang­stelling in de ander als persoon zijn en niet in zijn of haar omstandigheden.

handreiking diaconale steun bij financiële problemen en armoede

De behoefte aan een richtlijn hebben we beant­woord met het aanbieden van een handreiking diaconale steun bij finan­ciële problemen en armoede. Deze handreiking is aan alle diaco­nieën toege­stuurd maar ook te downloaden op de thema­pagina finan­ciële steun.

Armoede is een aspect van de realiteit waarin we leven. We zijn er misschien aan gewend geraakt dat het vooral een werke­lijkheid is die zich buiten onze lands­grenzen afspeelt. Maar armoede bestaat ook in onze Neder­landse samen­leving. Wat dat betreft is Deutero­nomium 15:11 ook op ons van toepassing: 'Armen zullen er altijd bij u zijn.' Maar het eindigt niet als een soort van onont­koombare conclusie. Het gaat om het vervolg: 'Daarom gebied ik u vrijgevig te zijn tegenover iedereen in uw land die in armoede leeft of er slecht aan toe is.' Een oude opdracht die uiterst actueel is!

 

Print Friendly, PDF & Email