Selecteer een pagina
Generic selectors
Alleen exacte overeenkomsten
Zoeken in de titel
Inhoudelijk zoeken
Zoeken in posts
Zoeken op pagina's
dlm_download
Generic selectors
Alleen exacte overeenkomsten
Zoeken in de titel
Inhoudelijk zoeken
Zoeken in posts
Zoeken op pagina's
dlm_download

Hart voor West: uitdaging biedt kansen

 

CGK pioniers­plekken vind je verspreid over heel Nederland. Ze hebben elk een eigen karakter. Er zijn missi­o­naire en diaconale projecten, gemeen­testich­tingen en zendings­ge­meente. Het zijn stuk voor stuk initi­a­tieven met een duide­lijke plek en functie in de wijk.

Hoe kan zo’n pioniersplek in deze onzekere tijd van betekenis zijn? Bij Hart voor West en Thuis in West, een pioniersplek en het daaraan onlos­ma­kelijk verbonden diaconale project in Rotterdam, gaan woord en daad hand in hand. Zij gingen aan de slag en ontdekken al doende dat uitdaging ook kansen biedt.

filmpje van viering

Cees van Breugel is buurt­pastor bij Hart voor West. ‘Hoewel mijn agenda leeg is, merken we dat we ongeveer even druk zijn als anders’, zegt hij. Momenteel worden er op zondag geen vieringen en buurt­maal­tijden gehouden. Heel jammer, maar de maatre­gelen om verspreiding van het corona­virus tegen te gaan, maken ook een hoop creati­viteit los. ‘We maken wekelijks een filmopname van een korte viering en sturen die op zondag­avond naar de mensen die normaal worden uitge­nodigd voor de vieringen. De viering wordt online door meer mensen bekeken, dan het aantal dat we normaal op een zondag tijdens de viering ontmoeten. Dat is goed nieuws.’

online buurtpastoraat

Buurt­pastor Cees spreekt elke dag een korte overdenking in op zijn telefoon. Wie zich daarvoor aanmeldt, ontvangt de overdenking via Whatsapp. ‘Daarnaast sturen we  YouTube-filmpjes naar de kinderen van de  Kinder Bijbel Club', vertelt Marc de Gooijer. Hij is teamleider bij het diaconale project Thuis in West en werkt nauw samen met Cees van Breugel. Marc: 'Ook met de jongeren van onze Jongeren Bijbel Club Youth4life maken we YouTube filmpjes, waarin we hen bemoe­digen’.

Hart voor West houdt op zondag­avond een Zoom-viering. Cees: ‘Via Zoom kunnen mensen inloggen. Wie is ingelogd, is zichtbaar voor de anderen. Op de ene plek wordt een lied gezongen, op de andere plek de schrift­lezing gedaan en weer ergens anders wordt de kaars aange­stoken of een kinder­moment gedaan. Zo kan iedereen vanuit zijn woonkamer meedoen.’

praktische hulp

Samen met lokale partners is Thuis in West betrokken bij het project www.delfshavenhelpt.nl. Daar kunnen mensen hulp vragen en hulp aanbieden. Er is een flyer bezorgd bij 300 ouderen in de wijk, waarin Thuis in West praktische hulp en een luisterend oor aanbiedt. ‘Van een tuinder kregen we dertig bossen bloemen. Die hebben we met een kaartje afgegeven bij dertig mensen die wel wat bemoe­diging konden gebruiken. Daarbij hadden we op gepaste afstand een kort gesprekje’, vertelt Marc. Met kwetsbare deelnemers die nu niet naar de activi­teiten kunnen komen, wordt regel­matig telefo­nisch contact gezocht. Voor de kinderen in de wijk is er huiswerk­be­ge­leiding op afstand. Ze worden ook regel­matig uitge­daagd door middel van verschil­lende ‘challenges’.

Er blijken veel alter­na­tieve manieren te zijn om contact te houden met de wijk. Cees, Marc en de mensen in West hebben de handen er vol aan. ‘Maar wat wij tot nu toe hebben gedaan, is niets in verge­lijking met wat God kan doen, juist in een tijd van crisis’, besluit Cees. ‘Ons gebed is dat God juist in deze tijd mensen naar zich toe gaat trekken!’

 _______

Bron: Cees van Breugel, buurt­pastor Hart voor West en Marc de Gooijer, teamleider Thuis in West

Contact­per­sonen / meer infor­matie: Diensten­bureau via het e-mailadres in tijden van corona: verbinding@cgk.nl

alle corona­be­richten op onze website: www.cgk.nl/corona | hulp bieden en hulp vragen: www.nietalleen.nl
Print Friendly, PDF & Email