Selecteer een pagina
Generic selectors
Alleen exacte overeenkomsten
Zoeken in de titel
Inhoudelijk zoeken
Post Type Selectors
dlm_download
Generic selectors
Alleen exacte overeenkomsten
Zoeken in de titel
Inhoudelijk zoeken
Post Type Selectors
dlm_download

Het land op slot. En de kerken?

Toevoeging aan ons eerdere bericht van dinsdag­middag 15 december: minister Grapperhaus schreef deze brief op 15 december aan het CIO (pdf).

Nu het kabinet in de perscon­fe­rentie van 14 december een lockdown heeft aange­kondigd, belanden we in ons land in een nieuwe situatie, met ook gevolgen voor de kerken. Wij hopen dat over de route­kaart spoedig overeen­stemming wordt bereikt tussen CIO (inter­ker­kelijk contact overheid) en minister Grapperhaus.

 

het Licht van de wereld

Het laat ons niet onberoerd dat ook de kerken in de kerst­pe­riode, net als de hele samen­leving, zo getroffen worden door de maatre­gelen. Maar gezien de ernst van de situatie menen wij dat het belangrijk is om ook als kerken verant­woor­de­lijkheid te nemen. In de hoop dat vooral de mensen met gezond­heids­pro­blemen en de werkers in de gezond­heidszorg hierdoor de crisis te boven kunnen komen. Laten wij in dit alles blijven omzien naar elkaar, in de eigen gemeente en daarbuiten. Omdat we, misschien wel juist nu, geroepen zijn om het Licht van de Messias in de wereld te laten schijnen.

 

advies lockdown

Onze adviezen voor deze situatie van lockdown zijn conform de concept-routekaart.


geen fysieke bezoeken meer aan de kerk

Advies: houd de kerkdiensten online met slechts de daarvoor benodigde ambts­dragers en de medewerkers die de online dienst mogelijk maken; mochten er erediensten na elkaar gehouden worden, dan dienen deze met minimaal 1 uur schoonmaak/ontluchtingspauze gehouden te worden. Van het kleine aantal medewerkers dat de dienst verzorgt, dienen de namen geregi­streerd te worden. Zij dragen mondkapjes als zij lopen in het kerkgebouw. Het CIO voegt hieraan toe: als er redenen zijn om fysieke kerkdiensten te houden, met name tijdens de komende feest­dagen, dan met maximaal 30 kerkgangers (inclusief kinderen en exclusief 'personeel').'


doop en avondmaal

Diensten met doop en avondmaal kunnen in deze periode zoveel mogelijk worden uitge­steld tot na de opheffing van de lockdown. Kiest een gemeente ervoor om een doopdienst niet uit te stellen, dan kunnen hier maximaal zes mensen bij aanwezig zijn.


zang en muziek
In de concept-route­kaart, die nog wacht op vaststelling in januari, is voor deze fase van de pandemie opgenomen dat er geen samenzang of muziek­groep kan zijn. We begrijpen dat dit zeker met Kerst een gemis is. Daarom adviseren we: mocht een gemeente toch voor muzikanten of zangers kiezen, beperk die dan tot wat minimaal nodig is. Met inacht­neming van alle richt­lijnen, in het bijzonder van het bewaren van afstand.


kinder- en jeugdwerk

Tijdens de lockdown kan er evenmin kinder- en jeugdwerk in de kerk plaats­vinden. Veel kerken hebben hiervoor al wel online mogelijk­heden bedacht. Zie bijvoorbeeld:


huisbe­zoeken
Een predikant of ambts­drager mag op huisbezoek gaan, mits hij dat doet als geestelijk verzorger (dat is een zogenoemd contact­beroep). We adviseren de fysieke huisbe­zoeken te beperken tot bezoeken aan mensen die deze zorg en aandacht nodig hebben en voor de overige bezoeken zoveel mogelijk een alter­na­tieve manier te zoeken (bijvoor­beeld online of telefonisch).

 

diaconaal werk (voedselbank, maaltijd­ver­strekking, inloophuis)
Premier Rutte zei in zijn toespraak: ‘Dat betekent dat we alle plekken sluiten waar mensen in groepen samen­komen, met een paar uitzon­de­ringen die nodig zijn om de samen­leving te laten draaien of kwetsbare mensen te beschermen.’
Dus: diaconale activi­teiten voor kwetsbare mensen kunnen doorgaan in de lijn van de regels van de Rijks­overheid. Zo blijven buurt­huizen open voor dienst­ver­lening aan kwetsbare mensen. Bij de Voedselbank of bij een maaltijd­ver­strekking mogen pakketten worden uitgedeeld.

 

overig
Voor een aantal overige activi­teiten gelden speci­fieke richt­lijnen van de overheid:

_______

Bron: regie­groep corona CGK en CIO, volledig bericht CIO 15 december 2020

Contact­per­sonen / meer infor­matie: Diensten­bureau via het e-mailadres in tijden van corona: verbinding@cgk.nl

alle corona­be­richten op onze website: www.cgk.nl/corona | hulp bieden en hulp vragen: www.nietalleen.nl
Print Friendly, PDF & Email