Selecteer een pagina
Generic selectors
Alleen exacte overeenkomsten
Zoeken in de titel
Inhoudelijk zoeken
Post Type Selectors
dlm_download
Generic selectors
Alleen exacte overeenkomsten
Zoeken in de titel
Inhoudelijk zoeken
Post Type Selectors
dlm_download

hoop en toekomst op de Westbank

Pales­tijnse jongeren groeien op in een gespannen sfeer. De chris­te­lijke organi­satie STEP geeft hen Engelse taallessen vanuit het Ramallah Friends Center op de Westbank. STEP gelooft dat als mensen zich kunnen ontwik­kelen en iedereen gelijke kansen krijgt, dit een positief effect heeft op de kwaliteit van leven. In de afgelopen maanden kregen 31 jongeren een cursus Engels.

Teamleider Elizabeth vertelt in een video over het werk.

God is aanwezig

De bron van onze bediening is de aanwe­zigheid van God. Het gevolg van die werke­lijkheid in onze eigen levens is dat we kunnen werken onder Pales­tijnse volk. We weten dat God in deze conflict­si­tuatie hoop en een toekomst heeft voor Pales­tijnen. We verwel­komen jonge mannen en vrouwen uit de stad en omlig­gende gemeen­schappen. Met de Engelse les geven we praktische hulp aan ambte­naren en studenten die door het onder­wijs­systeem worden achter­ge­steld. Ook steunen we mensen die met barrières worden gecon­fron­teerd die hen ervan weerhouden een doel te bereiken dat henzelf en andere mensen helpt.

Nadira

Nadira bijvoor­beeld heeft geen Engels op school gevolgd. Ze schaamt zich in haar leiding­ge­vende functie voor het onver­mogen om met inter­na­ti­onale partners te commu­ni­ceren. Door ons lespro­gramma heeft ze een veilige plek om te leren en bouwt ze aan meer zelfver­trouwen in haar werk.

Soms merk ik dat studenten komen omdat ze tegen­wicht nodig hebben tegen wanhoop of onder­drukking. Het leven kan moeilijk zijn en we zijn aanwezig met liefde: we luisteren, lachen, bemoe­digen, begeleiden en bidden voor hen.

bemoedigd

We voelen ons al gauw te klein voor deze taak. De nood is groot en er zijn uitda­gingen. Uw steun helpt en moedigt ons aan. Gebed onder­steunt ons en de finan­ciering van het fysieke centrum laat zien dat we ons inzetten voor langdurige aanwe­zigheid, echte hulp en diepgaande relaties.

De coron­a­pan­demie heeft veran­dering en beper­kingen gebracht. Maar mede dankzij uw steun hebben we onze contacten kunnen behouden en zijn we gestart met online activi­teiten. Zo kunnen meer chris­tenen betrokken zijn en zich inzetten om te bidden, lief te hebben, te dienen en delen.’

Lees meer over dit project

Print Friendly, PDF & Email