Selecteer een pagina
Generic selectors
Alleen exacte overeenkomsten
Zoeken in de titel
Inhoudelijk zoeken
Zoeken in posts
Zoeken op pagina's
dlm_download
Generic selectors
Alleen exacte overeenkomsten
Zoeken in de titel
Inhoudelijk zoeken
Zoeken in posts
Zoeken op pagina's
dlm_download

is deze stoel voor jou?

Wij zoeken een nieuwe collega! Het team diaconaat bestaat uit 2 beleids­me­de­werkers en 3 onder­steu­nende krachten. We hebben de mooie taak om ‘het woord’ - van zending en evange­li­satie - met ‘de daad’ van chris­te­lijke liefde en bewogen zorg te onder­steunen. We bevor­deren in ons land de gemeen­schaps­vorming, gerech­tigheid en duurzaamheid; we trainen diakenen en diaconale betrok­kenen in het coördi­neren en stimu­leren van hulp en dienst en we onder­steunen zo’n 35 projecten via buiten­landse kerken en initi­a­tieven. Ook geven we ten slotte noodhulp bij calamiteiten.

Bij ons is vanwege het vertrek van een collega ruimte ontstaan voor een secre­ta­resse diaconaat (20 uur). Het betreft een veelzijdige, verant­woor­de­lijke functie. Je bent op de afdeling diaconaat de spin in het web, hebt contact met het bestuur (deputaten), project­leiders in het buitenland en met diakenen in ons eigen land.

Kijk hier voor meer infor­matie

Print Friendly, PDF & Email