Selecteer een pagina
Generic selectors
Alleen exacte overeenkomsten
Zoeken in de titel
Inhoudelijk zoeken
Zoeken in posts
Zoeken op pagina's
dlm_download
Generic selectors
Alleen exacte overeenkomsten
Zoeken in de titel
Inhoudelijk zoeken
Zoeken in posts
Zoeken op pagina's
dlm_download

kansen in de crisis

Nederland zit in een lastige en onzekere periode. Voor de kerken geldt dat niet minder. Toch zijn er voor plaat­se­lijke kerken ook heel wat kansen in de corona­crisis. Over: contact met plaat­se­lijke overheid, knutsel­pak­ketten voor kinderen en hulp voedselbank. We zetten een aantal suggesties op een rij:

 

contact met plaatselijke overheid

Ongeveer 66% van de kerken vulde onze digitale vragen­lijst in. Ruwweg de helft van de kerken gaf aan dat zij niet of nauwe­lijks contact hebben met de plaat­se­lijke overheid. Andere kerken hebben daaren­tegen vrij intensief contact met het gemeen­tehuis. Soms gaat het dan om direct contact met de burge­meester, soms verloopt het contact met het gemeen­tehuis indirect. Het gaat dan bijvoor­beeld via een diaconaal platform, of via het plaat­se­lijke overleg van pastores.

De corona­crisis kan een kans bieden om het contact met het gemeen­tehuis te zoeken. Terug­tre­dende overheden zijn de laatste jaren meer en meer gewend om een beroep te doen op plaat­se­lijke organi­saties. Een telefoontje of e-mail naar burge­meester, wethouders of beleids­amb­te­naren, waarin een lokale kerk aanbiedt van betekenis te willen zijn voor wijk, dorp of stad kan daarom al veel goeds doen. Ook zonder directe concrete invulling daarvan, kan een (eerste) gesprek met de lokale overheid contacten opleveren die van waarde zijn.

 

knutselpakketten voor de kinderen in de buurt

Heel wat kerken hebben zich inmiddels via www.nietalleen.nl beschikbaar gesteld voor hulp in de plaat­se­lijke setting. Via dit platform kunnen hulpvragers eenvoudig een beroep doen op een kerk in de buurt.

Maar de corona­crisis biedt meer kansen. Gezinnen in de buurt van gemeen­te­leden hebben het nodige te stellen met thuis­on­derwijs dat ouders in deze periode moeten verzorgen. Het is een mooi gebaar wanneer gemeen­te­leden wat pakketjes met wat knutsel­ma­te­riaal samen­stellen en uitdelen aan de kinderen in hun buurt. Een van de kerken deelde het pakket met schep­pings­verhaal uit aan de kinderen van de bijbelclub. Enthou­siaste reacties van ouders via Facebook maakten dat ook andere kinderen in de wijk het nu gaan ontvangen.

 

hulp aan de voedselbank

Hamster­woede in de super­markten leiden ertoe dat voedsel­banken tekort aan producten hebben. Zonder overschotten in de supers droogt de aanvoer op. Volgens https://www.voedselbankennederland.nl/ leven er ongeveer 151.000 Neder­landers van voedsel­banken.

Een plaat­se­lijke diaconie kan contact zoeken met het platform van voedsel­banken (zie boven­staande link) om hulp aan te bieden in geld of natura. Gemeen­te­leden inscha­kelen bij de inzameling van etens­waren (via een afhaal­ronde langs de huizen bijvoor­beeld) is een mooie vorm om het diaconale hart van de gemeente aan te spreken. De corona­crisis: een kans voor versterking van het diaconale bewustzijn.

Meer infor­matie: ds. Peter L.D. Visser, p.visser@cgk.nl, 06 – 83 59 11 71

___________________

Hulp nodig of hulp bieden? Check lande­lijke en lokale acties #nietalleen via www.cgk.nl/nietalleen

 

Diensten­bureau CGK verbinding@cgk.nl (e-mail in tijden van corona) | alle corona­be­richten op onze website: www.cgk.nl/corona

 

Print Friendly, PDF & Email