Selecteer een pagina
Generic selectors
Alleen exacte overeenkomsten
Zoeken in de titel
Inhoudelijk zoeken
Post Type Selectors
dlm_download
Generic selectors
Alleen exacte overeenkomsten
Zoeken in de titel
Inhoudelijk zoeken
Post Type Selectors
dlm_download

kerk en catering

We kregen vragen over QR-codes voor bijeen­komsten in het kerkgebouw. Hiervoor maken we onder­scheid tussen zakelijke verhuur en  twee vormen van ‘interne' bijeenkomsten.

 

zakelijk

Als de kerk een ruimte verhuurt en daarbij consumpties per stuk / per persoon verkoopt, krijgt de kerk de functie van een restaurant waar je eten tegen betaling kunt kopen. In dat geval geldt de verplichting om de corona­checkapp te gebruiken.

 

lokaal intern

Is er een bijeen­komst van een deel van de eigen gemeente in de kerk (kring, verga­dering), inclusief een maaltijd, dan is het principe anders. Daarvoor is geen QR-code vereist, uiteraard wel inacht­neming van de basismaatregelen.

 

overig

Dan zijn er ook nog ‘interne’ tussen­vormen die een zeker dilemma opleveren. Neem bijvoor­beeld de verhuur van de kerk aan een (boven)kerkelijke groep of verga­dering waarbij die groep ook luncht. Zoals een ontmoeting van predi­kanten of de vormings­cursus, waarbij de koster zorgt voor een lunch. Het is hier vooral de vraag in hoeverre zo’n bijeen­komst valt onder de term ‘evenement’, waarvoor de aange­scherpte overheids­maat­re­gelen gelden. Dit is de definitie van de rijks­overheid van een evenement: Er is sprake van een evenement als er op een locatie sprake is van bijvoor­beeld een voorstelling, festival, optreden of feest. Ook een braderie, een profes­si­onele wedstrijd of congres zijn evene­menten.

We zien dat kosters en commissies van beheer op basis hiervan verschil­lende afwegingen maken. Het blijft natuurlijk de verant­woor­de­lijkheid van de lokale kerken.

De commissie seksueel misbruik van pastorale en andere gezags­re­laties heeft als taak het behan­delen van klachten over een kerkelijk medewerker die het vertrouwen schond.

_______

Bron: regie­groep corona CGK, Steunpunt Kerkenwerk, Diaconaal Steunpunt, Rijks­overheid over evenementen

Contact­per­sonen / meer infor­matie: Diensten­bureau via het e-mailadres in tijden van corona: verbinding@cgk.nl

alle corona­be­richten op onze website: www.cgk.nl/corona | hulp bieden en hulp vragen: www.nietalleen.nl
Print Friendly, PDF & Email