Selecteer een pagina
Generic selectors
Alleen exacte overeenkomsten
Zoeken in de titel
Inhoudelijk zoeken
Post Type Selectors
dlm_download
Generic selectors
Alleen exacte overeenkomsten
Zoeken in de titel
Inhoudelijk zoeken
Post Type Selectors
dlm_download

kerk en uitvaart

Het laatste nummer van Doorgeven ging over sterven en begraven. In een interview met ds. C.J. Droger werd benadrukt hoe belangrijk het is dat nabestaanden weten wat de wensen van een overledene zijn ten aanzien van rouwdienst en begrafenis.

Naar aanleiding van dit artikel ontvingen we van ds. Robbert Jansen (CGK Dordrecht-Zuid) een handreiking die hij in zijn gemeente gebruikt met betrekking tot de rol en de verant­woor­de­lijkheid van de kerk bij een uitvaart. Hij schrijft: ‘De houding van nabestaanden ten opzichte van kerke­lijke gebruiken varieert van onbekendheid tot ingewijd en van aversie tot voorstander. De ervaring leert dat het helpt als de kerk helderheid geeft over het besef dat de eerste verant­woor­de­lijkheid en bevoegdheid bij de nabestaanden ligt en niet bij de kerk. Alleen wanneer nabestaanden er voor kiezen om de  uitvaar­bij­een­komst onder verant­woor­de­lijkheid van de kerk te laten plaats­vinden, heeft de kerk het recht de kaders van die bijeen­komst te  bepalen. Het helpt wanneer overle­denen hun voorkeur hebben aange­geven ten aanzien van het karakter van de plech­tigheid en de betrok­kenheid van de kerk’.

Vervolgens reikt ds. Jansen drie mogelijk­heden aan en adviseert hij om de voorkeurs­keuze vast te leggen zodat nabestaanden weten welk soort uitvaart­plech­tigheid gekozen moet worden.

 

1. plechtigheid ZONDER betrokkenheid van de kerk

Een bijeen­komst onder verant­woor­de­lijkheid van de nabestaanden waar de kerke­lijke gemeente niet bij wordt betrokken.

2. plechtigheid MET betrokkenheid van de kerk

Een bijeen­komst onder verant­woor­de­lijkheid van de nabestaanden waar de kerke­lijke gemeente bij wordt betrokken. De nabestaanden beleggen onder eigen verant­woor­de­lijkheid een samen­komst waarbij ze de kerk vragen om vanuit de Bijbel een stich­telijk woord te spreken. De nabestaanden regelen een locatie, de sprekers, de muziek enz. Zolang als de inhoud van de samen­komst niet op gespannen voet staat met de inhoud van het Woord van God is de kerk altijd bereid in te gaan op een verzoek om een dominee of spreker te regelen die een gebed uitspreekt en de boodschap uit Gods Woord meegeeft. Met deze dominee of spreker kan overlegd worden of die de rest van de samen­komst ook wil leiden.

3. kerkdienst

Een bijeen­komst onder verant­woor­de­lijkheid van de kerkenraad. Een kerkdienst is een dienst waarin Gods Woord centraal staat. Bij de voorbe­reiding van deze dienst worden de nabestaanden betrokken bij de invulling en keuze van de Bijbel­tekst en geeste­lijke liederen. Net als in de zondagse kerkdiensten worden liederen gezongen of beluisterd waarin Gods redding en eer centraal staat. Er worden liederen gekozen die Bijbels zijn, in overeen­stemming met de belij­denis van de kerk en passend bij de liturgie. De nabestaanden krijgen de ruimte voor een in memoriam om de overledene te gedenken. De inhoud en lengte daarvan wordt zo gekozen dat het in overeen­stemming is met het karakter van een kerkdienst waarbij Gods Woord centraal staat.

Bekijk deze uitgave … 

 

Print Friendly, PDF & Email