Selecteer een pagina
Generic selectors
Alleen exacte overeenkomsten
Zoeken in de titel
Inhoudelijk zoeken
Zoeken in posts
Zoeken op pagina's
dlm_download
Generic selectors
Alleen exacte overeenkomsten
Zoeken in de titel
Inhoudelijk zoeken
Zoeken in posts
Zoeken op pagina's
dlm_download

kerk in de buurt

Wil je als gemeente van betekenis zijn voor de mensen in je dorp of wijk? ´Kerk in de buurt´ helpt je daarbij! Aan de hand van de - gratis aan te vragen - gidsen ontdek je zelf antwoorden op vragen als: Wat wil je brengen als kerk? Hoe kom je in contact met buurt­be­woners? Hoe maken we mensen enthou­siast om mee te doen? En waarom is het belangrijk om dit als kerk te doen?

voorbeeld-initiatieven

Kerk in de buurt’ helpt je verder. Met de praktische startgids ontdek je hoe je buurt eruit ziet en wat past bij je gemeente. Daarna kun je een van de voorbeeld-initi­a­tieven kiezen om mee aan de slag te gaan in je buurt of een eigen initi­atief vormgeven. Het project 'Kerk in de Buurt' is een gezamenlijk initi­atief van de Protes­tantse Kerk Nederland, Kerk in Actie, de Chris­te­lijke Gerefor­meerde Kerken, de Neder­lands Gerefor­meerde Kerk en de Gerefor­meerde Kerk Vrijge­maakt.

bestel de praktische gidsen

De 6 verschil­lende gidsen (startgids kerk in de buurt, huiskamer van de wijk, mobiel kerkje, ontmoe­tingstuin, verha­lenhuis, buurtsoep) bestel je - gratis - via www.cgk.nl/kerkindebuurt.

uitgangspunten

De startgids én de gidsen bij de voorbeel­di­ni­ti­a­tieven zijn ontwikkeld op basis van de ervaringen van lokale gemeenten. In alle initi­a­tieven zijn er drie belang­rijke uitgangs­punten:

  • het evangelie wordt gedeeld in daden én met woorden. De verhouding kan wisselend zijn: soms is er meer aandacht voor de woorden, soms meer voor de daden;
  • als 'Kerk in de buurt' richt je je voorna­melijk op mensen die niet betrokken zijn bij een kerke­lijke gemeen­schap en sluit aan bij wat er speelt in de buurt;
  • het draait altijd om relaties met mensen en niet om de activiteit zelf. De activiteit is een middel om relaties met mensen te bouwen en te onder­houden. Een uitge­werkt voorbeeld kan altijd naar de eigen situatie worden aangepast. 

netwerkontmoetingen

Wanneer je aan de slag gaat met de startgids of met één van de uitge­werkte initi­a­tieven, kun je deelnemen aan de netwerk­ont­moe­tingen van ‘Kerk in de buurt’. Tijdens die ontmoe­tingen kun je met andere kerken ervaringen uitwis­selen, nieuwe ideeën opdoen en inspi­re­rende workshops volgen.

startgids

Print Friendly, PDF & Email