Het formulier voor de bevestiging van ouderlingen en/of diakenen geeft een goede samenvatting van de taken van de diaken:

Aangaande de diakenen lezen we in het boek Handelingen dat de apostelen speciale ambtsdragers lieten kiezen toen zij zelf niet meer in staat waren al het werk in de kerk naar behoren te verrichten. Zij kregen de opdracht om leiding te geven aan het dagelijks dienstbetoon. Zowel uit het Oude als uit het Nieuwe Testament leert de gemeente van Christus dat het volgen van haar Here een leven van barmhartigheid en gerechtigheid betekent. In navolging van Hem leert zijn gemeente een diaconale gemeente te zijn, betrokken op de ander om Christus’ wil, zowel binnen als buiten de gemeente. Hij kwam in de wereld om te dienen en leert zijn volgelingen dat ook te doen. Met het oog op de toerusting van de gemeente tot een dienende gemeenschap heeft Christus diakenen aan zijn gemeente gegeven. Zij behoren de gemeente te wijzen op haar taak in kerk en wereld, zij zullen het diaconaat in de eredienst mede vorm geven, zij roepen de gemeente op metterdaad betrokken te zijn op elkaar en zullen de gemeente stimuleren om als goede rentmeesters Gods schepping te beheren. Zo zal de gemeente groeien in liefde en in barmhartigheid voor elkaar en voor alle mensen.

Leiding geven

De diaken is in de eerste plaats gericht op het functioneren van de gemeente als dienende christelijke gemeenschap. Dat is dus een leidinggevende taak, waaruit een aantal specifieke taken voortvloeien.

Bidden

Als diaken mag je bidden voor en met mensen die moeiten en zorgen ervaren. En voor een bloeiende diaconale gemeenschap. Maar ook als voorbereiding op een bezoek of als dankzegging daarna.

Toerusten

De diaken rust de gemeente toe voor haar diaconale taak. Dat begint met het gesprek in de gemeente over wat diaconaat inhoudt en wat dat van de gemeente vraagt. In de eredienst kan dat een plaats krijgen door een toelichting te geven op het collectedoel.

Informeren

Om de ander in nood te kunnen helpen moet je de nood ook kennen. De diaken informeert de gemeente over de nood dichtbij en ver weg. Dat vereist dat de diaken deze nood zelf ook kent en dat de diaconie beleidsmatige keuzes heeft gemaakt ten aanzien van de vraag op welke noden de gemeente kan reageren.

Inspireren en stimuleren

Als de gemeente een dienende gemeenschap is, is niets doen geen optie. Maar de praktijk leert dat niet ieder gemeentelid haar opdracht verstaat. Daarom inspireert en stimuleert de diaken gemeenteleden om (nog meer) te gaan doen wat ze zeggen te geloven.

Coördineren

De goede voortgang van het dienstbetoon van de gemeente wordt door de diaken bewaakt. De diaken weet wat er door de gemeente wordt gedaan, legt verbanden tussen de diverse activiteiten, brengt de juiste mensen met elkaar in contact en helpt belemmeringen voor diaconale initiatieven uit de weg te ruimen.

Samenwerken

Om diaconale hulp zo effectief en efficiënt mogelijk te laten zijn, staat de diaken open voor samenwerking. Hij bevordert samenwerking binnen de eigen gemeente maar ook met de plaatselijke overheid en hulpverlenende instanties.

Voorbeeldfunctie

Zelf meedoen is een krachtig instrument bij het leidinggeven. Goed voorbeeld doet goed volgen. De diaken is dus zelf ook actief in het dienstbetoon aan anderen en helpt waar geen ander helpt. Vaak is de diaken de eerste die een luisterend oor biedt aan hulpvragers en met hen op zoek gaat naar oplossingen.

Inzamelen en uitdelen

Om nood te kunnen ledigen, zijn gaven nodig. Dat betreft meer dan geld alleen. Juist de specifieke talenten van elk afzonderlijk gemeentelid zijn van belang. De diaken zamelt geld in en zoekt de gaven in de gemeente op, om ze op de juiste plek in te kunnen zetten.

Vergaderen

De diakenen gezamenlijk hebben overleg met elkaar nodig te bepalen op welke terreinen de gemeente diaconaal actief wil zijn en hoe dat moet worden uitgewerkt. In de diaconale vergaderingen zien de diakenen gezamenlijk toe op de goede voortgang van de diaconale activiteiten en helpen ze elkaar om hun taak goed te kunnen uitoefenen. Bijbellezen, gebed en bezinning zijn daarom vaste elementen in elke vergadering.

Ga snel naar