Om de diakenen te helpen bij hun taak in de gemeente hebben onze kerken een commissie diaconaat opgericht, ook wel deputaten diaconaat genoemd. De medewerkers op het Dienstenbureau (team diaconaat) staan in dienst van deputaten.

Visie

Kort samengevat is de visie van deputaten diaconaat: kerken helpen kerken helpen … hun diaconale taak te vervullen. Wij mogen lege handen vullen. Deze gevulde handen mogen op hun beurt zich legen ten dienste van de naaste in nood. Lees meer hierover in Over diaconaat.

Lees meer over de visie van deputaten diaconaat in hun beleidsplan De ander de naaste:

De ander de naaste, beleid deputaten diaconaat

Werkgroepen

Onder deputaten diaconaat zijn een drietal werkgroepen actief:

 • Binnenland (projecten Nederland en andere diaconale zaken binnenland)
 • Afrika (projecten Afrika)
 • AMEA (projecten Azië, Midden-Oosten, Europa en Amerika)

Deputaten

Er zijn zes deputaten. De eerste drie vormen het moderamen. Drie zijn naast deputaat ook voorzitter van een werkgroep. Een maakt namens deputaten deel uit van deputaten Landelijk Kerkelijk Bureau (LKB).

 • Ad Heystek, voorzitter;
 • secretaris: vacature;
 • ds. Herman Carlier, penningmeester (LKB);
 • ds. André Jansen (Afrika);
 • Arjan Luijer (AMEA);
 • Catharina van Valen;
 • ds. Rien Mulder (Binnenland).

 

Instructie

Deputaten hebben van de generale synode een instructie gekregen:
De taak van deputaten diaconaat is het ondersteunen en toerusten van de diaken zodat hij in staat is:

 • de gemeenteleden voor te gaan, te stimuleren en toe te rusten ‘metterdaad’ betrokken te zijn op elkaar en in het bijzonder op hen die in de knel zitten dichtbij en ver weg – het gaat dan vooral om onderlinge gemeenschap;
 • de gemeenteleden toe te rusten ‘metterdaad’ te leven vanuit het geloof in Gods genade in Christus Jezus – het gaat dan vooral om de heiliging;
 • de gemeenteleden voor te gaan en te stimuleren werk te maken van onze roeping om de aarde te bouwen en bewaren – het gaat dan vooral om rentmeesterschap;
 • te bevorderen dat het diaconaat in de eredienst de plek krijgt die het toekomt – het gaat dan vooral om het diaconaat in de liturgie of eredienst.