Missie: de grote opdracht

De taak van deputaten is om de kerken te helpen met toerusting, advies en financiële ondersteuning, zodat zij de Grote Opdracht van Christus zo goed mogelijk kunnen vervullen:

Ga dan heen, onderwijs al de volken, hen dopend in de Naam van de Vader en van de Zoon en van de Heilige Geest, hun lerend alles wat Ik u geboden heb, in acht te nemen.
(Mat. 28:19)

Visie: prioriteit aan missionair-zijn

Deputaten verlangen ernaar dat alle kerken van het kerkverband leven uit de diepe overtuiging dat God hen roept missionair-zijn in hun omgeving en dat zij in hun denken en handelen daaraan prioriteit geven. De kerken beseffen dat het doel van gemeente-zijn de verkondiging van Gods deugden is:

Maar u bent een uitverkoren geslacht, een koninklijk priesterschap, een heilig volk, een volk dat God Zich tot Zijn eigendom maakte; opdat u de deugden zou verkondigen van Hem Die u uit de duisternis geroepen heeft tot Zijn wonderbaar licht.
(1Pet.2:9)

Strategie: leren en doorgeven

Als deputaten evangelisatie willen we steeds meer leren hoe missionair werk verantwoord en vruchtbaar gedaan kan worden. Dat doen we in de missionaire praktijk en door academische bezinning. Met wat we leren willen we onze werkwijzen verbeteren. Onze kennis willen we als maatwerk doorgeven aan de kerken en ze zo toerusten, bemoedigen en vormen tot kerken die weten door God gezonden te zijn. Daarbij willen we strategische allianties aangaan met verwante organisaties. We willen ook meer verbindingen leggen tussen gevestigde kerken en zendingsgemeenten, om zo kennis van en begrip voor elkaar te vergroten.

Gods missie brengt mensen in beweging