Selecteer een pagina
Generic selectors
Alleen exacte overeenkomsten
Zoeken in de titel
Inhoudelijk zoeken
dlm_download
Generic selectors
Alleen exacte overeenkomsten
Zoeken in de titel
Inhoudelijk zoeken
dlm_download

liefdevolle verbinding met God en elkaar

Waarom zou ik de nieuws­brief Corona­nieuws lezen? Margreet van Beest-Bons uit Gouda laat weten wat zij precies waardeert in onze nieuws­brief. We nemen haar tekst graag over.

 

méér dan een gebouw

De kerk is méér dan een gebouw.’ Die woorden sprongen er voor mij echt uit bij het lezen van de eerste corona­nieuws­brief.

 

bewuster

Het sloot aan bij wat ik nog niet zo lang geleden las van de predikant Jos Douma. Hij schreef onder andere het volgende over het thema Het hart van de Kerk: ‘De kerk is meer dan een hoop stenen en gaat verder dan een kerkdienst. Het gaat om mensen die samen­komen, samenzijn in de naam van Jezus.’ Dat het samenzijn in coronatijd een andere betekenis heeft gekregen staat buiten kijf. Alleen al de ander­halve-meter­sa­men­leving zegt genoeg over samen en alleen, afstand en nabijheid. Ondanks beper­kingen en maatre­gelen kan juist nu de liefde­volle verbinding met zowel God als de medemens binnen en buiten de kerk worden ervaren. Om eerlijk te zijn is dat voor mij niet ineens anders of vaker dan voor het corona­tijdperk, maar zeker wel bewuster.

 

praktisch

Net als vele anderen heb ik de verbinding binnen de kerk in de afgelopen weken praktisch handen en voeten proberen te geven, met name voor ouderen en eenzamen. Als coördi­nator van het pastoraal team in onze gemeente en ook door medewerking aan de wekelijkse muzikale uitzending en door een bijdrage aan het eveneens wekelijks meditatief moment.

 

ouderenpastoraat

Diverse onder­werpen uit de corona­nieuws­brief kwamen bij dit alles goed van pas, met name het artikel ‘Ouderen­pas­toraat: tip’. Ik heb de handreiking bij het telefo­nische pastorale contact met oudere gemeen­te­leden en de teksten, liederen en gebeden die via de site van de IZB zijn te downloaden verzameld en doorge­stuurd naar het pastoraal team. De pastoraal bezoekers kunnen kijken of en hoe ze deze input en praktische tips in de telefo­nische en video­ge­sprekken met de ouderen kunnen gebruiken.

 

auteursrechten liederen

Verder is de infor­matie over auteurs­rechten voor het gebruik van liederen via bijvoor­beeld YouTube, de voorwaarden waaronder een aantal liederen van Nederland Zingt (EO) gebruikt kan worden en het overzicht van privacy en AVG erg bruikbaar bij het organi­seren van onze wekelijkse online ‘muzikale ontmoeting’. In alle enthou­siasme en gedre­venheid zou je juist deze dingen gemak­kelijk kunnen vergeten.

 

oog voor de ander

Het in contact zijn geldt ook voor mensen buiten de kerk. Oog voor je eigen omgeving, familie, vrienden, collega’s, je buurt. Ook dit is voor mij niet ineens anders of vaker dan voor het corona­tijdperk, maar ook wel weer bewuster. Niet als een ‘religieuze fanatie­keling’ die iedere kans die zich in deze crisis voordoet nu opeens moet aangrijpen, maar als verbinder die net als altijd met vallen en opstaan probeert om met betrok­kenheid en empathie om zich heen te blijven kijken naar de nood of behoeften van de ander. Het is goed dat dit in de corona­nieuws­brief aan de orde komt door bijvoor­beeld het artikel ‘Mogelijk­heden om het Evangelie te delen’. Verdieping van mijn geloof en het dagelijks verbonden zijn en blijven met onze liefde­volle en zorgzame God is ook in deze turbu­lente tijd onmisbaar. De verwijzing naar bijvoor­beeld de website weetwatjegelooft.nl heeft me daarbij geholpen. Dit alles draagt eveneens bij om aan anderen te kunnen uitdelen van al het mooie en waarde­volle dat ik hierin zelf van God mag leren en ontvangen.

 

divers en bruikbaar

Het is mooi dat al deze infor­matie door middel van de corona­nieuws­brief bij elkaar komt en beschikbaar wordt gesteld. Hiermee staat het echt ten dienste van de vele activi­teiten die op dit moment binnen en buiten de kerk worden georga­ni­seerd. De diver­siteit aan onder­werpen maakt het tot een mooi en bruikbaar geheel.

 

beleving van ons geloof nú

Dit helpt om het belang van de beleving van ons geloof te vertalen naar de periode waarin we op dit moment leven.  In liefde­volle verbinding met God als het middelpunt en daarbij oog hebben voor elkaar.

 

anderen attenderen op onze nieuwsbrief?

Wilt u anderen atten­deren op de nieuws­brief? Verwijs dan naar www.cgk.nl/corona, waar de laatste nieuws­brieven te lezen zijn en waar men zich ook gratis kan aanmelden als abonnee.

 

 _______

Bron: Margreet van Beest-Bons, lid van CGK Rotterdam Oost/Capelle aan den IJssel

Contact­per­sonen / meer infor­matie: Diensten­bureau via het e-mailadres in tijden van corona: verbinding@cgk.nl

alle corona­be­richten op onze website: www.cgk.nl/corona | hulp bieden en hulp vragen: www.nietalleen.nl

 

Print Friendly, PDF & Email