Selecteer een pagina
Generic selectors
Alleen exacte overeenkomsten
Zoeken in de titel
Inhoudelijk zoeken
Post Type Selectors
dlm_download
Generic selectors
Alleen exacte overeenkomsten
Zoeken in de titel
Inhoudelijk zoeken
Post Type Selectors
dlm_download

meer ruimte vanaf 5 juni

Vanaf 5 juni ontstaat er weer meer ruimte in de samen­leving, meer ruimte ook voor kerke­lijke activi­teiten. Aan de hand van de kerke­lijke route­kaart zetten we de veran­de­ringen op een rijtje.

overgang naar risiconiveau ‘ernstig’

Het risico­niveau verandert naar alle waarschijn­lijkheid vanaf 5 juni van ‘zeer ernstig’ in ‘ernstig’.
Dat betekent, met inacht­neming van de gebrui­ke­lijke voorzorgs­maat­re­gelen (afstand, handen wassen, registratie):

  • in de eredienst mogen 60 mensen bijeen­komen. Of tot 15% van de capaciteit als de kerk meer dan 300 zitplaatsen telt;
  • buiten mogen groepen van 40 personen samen­komen, als men de ruimte inricht als een terras;
  • binnen mogen - net als bij de vorige versoe­peling - groepen van 30 personen samen­komen, voor catechi­saties, vereni­gingen en kringenwerk;
  • over zingen luidt het algemene advies nog steeds: niet zingen in groepen. Voor kerken geldt op basis van de route­kaart in deze fase: maximaal 4 zangers of personen in een muziek­groep. Samenzang kan weer ‘op praat­niveau’ en met een beperkte tijd.
vanaf 30 juni

Als de statis­tieken rond besmet­tingen en vacci­naties zich gunstig blijven ontwik­kelen, voorziet het kabinet vanaf 30 juni een royale verruiming van de maatre­gelen. Ook in de kerken verwachten we dan aanzienlijk meer mogelijk­heden voor de eredienst, de samenzang en de onder­linge ontmoetingen.

 

CIO

We proberen in de advisering zo goed mogelijk aan te sluiten bij wat er in de maatschappij gebeurt en we trekken samen met het CIO (inter­ker­kelijk contact in overheids­zaken), andere kerken en organi­saties op. Het CIO komt in de week voor 5 juni bijeen. Mocht in dat overleg iets naar voren komen wat afwijkt van wat we in dit bericht schrijven, dan delen we die infor­matie via onze website www.cgk.nl (en bij grote afwij­kingen volgt een nieuwe nieuwsbrief).

 

conclusie

Houd moed, blijf zorgvuldig en voorzichtig en blijf zoeken naar wegen om elkaar vast te houden en te steunen.

De commissie seksueel misbruik van pastorale en andere gezags­re­laties heeft als taak het behan­delen van klachten over een kerkelijk medewerker die het vertrouwen schond.

_______

Bron: regie­groep corona CGK, Steunpunt Kerkenwerk, Diaconaal Steunpunt en CIO, Rijks­overheid openingsplan stap 3

Contact­per­sonen / meer infor­matie: Diensten­bureau via het e-mailadres in tijden van corona: verbinding@cgk.nl

alle corona­be­richten op onze website: www.cgk.nl/corona | hulp bieden en hulp vragen: www.nietalleen.nl
Print Friendly, PDF & Email
CGK dienstenbureau 0318 582375 info@cgk.nl