Selecteer een pagina
Generic selectors
Alleen exacte overeenkomsten
Zoeken in de titel
Inhoudelijk zoeken
Zoeken in posts
Zoeken op pagina's
dlm_download
Generic selectors
Alleen exacte overeenkomsten
Zoeken in de titel
Inhoudelijk zoeken
Zoeken in posts
Zoeken op pagina's
dlm_download

met of zonder slagroom?

De slagroom is er wat af,’ consta­teert de koster van Surhuis­terveen. Maar niettemin wil hij met zijn gemeente kijken naar de mogelijk­heden.
We staan met elkaar voor een nieuw kerkelijk seizoen. Nog steeds gelden er coron­a­maat­re­gelen. De vraag is: hoe gaan we beginnen met wat kán? Dat is een insteek die meer kerken hebben. Op Facebook kwam een veelzeg­gende reactie: Ik vind het uitgangspunt al goed: kijken wat kán! Er wordt te veel gekeken naar wat er niet kan en dat geeft een wat negatieve spiraal. Da’s jammer.’

We maakten een rondje langs verschil­lende kerken: Bennekom, Dordrecht-Centrum, Maarssen, Meerkerk, Surhuis­terveen, Veenendaal-Pniël, Zeist en Zwolle. De toon van de reacties is in het algemeen: we zijn voorzichtig weer begonnen en proberen creatieve manieren te vinden om ons gemeente-zijn vorm te geven.

gezamenlijke start

De meeste gemeenten hebben een vorm van gezamen­lijke start georga­ni­seerd of gaan dat binnen afzienbare tijd doen. Vooral rond de jeugd­zondag is er van alles op poten gezet voor jeugd en jongeren.

Ook met het volwassen deel van de gemeente werd gezamenlijk het seizoen begonnen. Anders dan anders, maar veel gemeentes zagen kans tegemoet te komen aan het verlangen onder hun leden om elkaar weer te zien. Zo hield men in Bennekom buiten bij een boerderij een start­middag, met een bijbelse bingo, alles op gepaste afstand tussen de bezoekers. En Veenendaal-Pniël zette de tradi­ti­onele sing-in om in een sing-out op het kerkplein. In Meerkerk is geen start­ac­ti­viteit geweest, maar is men dankbaar voor de zondagse samen­komsten. ‘De ontmoeting is heel fijn. Echt weer samen gemeente-zijn.’ In Zwolle kon op de start­zondag buiten koffie gedronken worden en was een fiets­route uitgestippeld.

kerkdiensten en vieringen

Steeds meer kerken hebben weer samen­komsten in het eigen gebouw. Met minder mensen, duide­lijke regels en veel oog voor hygiëne en venti­latie. Omdat de regels voor het onderwijs versoepeld zijn, vinden ook oppas en kinder­ne­ven­dienst op steeds meer plekken plaats. Zoals de koster van Surhuis­terveen zegt: ‘Er komt een beetje meer elastiek in’. Op veel plekken zijn ook de vieringen van doop en avondmaal hervat en we hoorden van meerdere belij­de­nis­diensten die na eerder uitstel in deze maand gepland zijn. Hulptroepen zijn overal paraat: gastheren en -vrouwen, schoon­makers, planners, ‘stewards’, livestream- en video­deskun­digen. Op verschil­lende manieren kunnen de leden weer naar de dienst komen: op uitno­diging of door zichzelf aan te melden via de eigen website, een mail naar de koster of een speciale app.

alle leden?

Kerken­raden proberen de leden in het oog te houden die nog niet in de kerk zijn geweest, ook als ze niet behoren tot de kwetsbare groepen qua gezondheid. Sommigen kijken met enige zorg naar de toekomst: gaan al onze leden uitein­delijk weer terug­keren in de diensten? Ook vereni­gingen zoeken naar wegen om elkaar te ontmoeten. Dat lukt vaak wel met enige aanpas­singen, waarbij vaker dan voorheen het kerkgebouw in beeld is om samen te komen. We hoorden dat in Dordrecht bijeen­komsten van het ouderen­contact zijn afgelast, omdat de leden van deze leeftijd tot de meest kwetsbare groep behoren.

kringen en groepen in de kerk of daarbuiten

Vereni­gingen en kringen bestaan doorgaans uit meer dan 6 personen en mogen vooralsnog niet in huiskamers bijeen­komen. Er wordt daarom op veel plekken een groter beroep gedaan op het kerkgebouw. In Bennekom kwamen op de eerste maandag na de start­zondag al vier groepen samen in de kerk. Dat vergt een hoop organi­satie, daarom is men op zoek naar een digitale planningtool om de koster te ontlasten. In Zeist boft men, de mannen- en vrouwen­ver­e­ni­gingen passen in de zaal (maximaal 15 personen) en als ze toch met méér zijn, is de kerkruimte het alter­natief. Voor wijkavonden die anders in huiskamers samen­komen, heeft men gekozen voor 1 centrale ‘wijkavond’ in de kerk zelf. Dordrecht-Centrum heeft een venti­latie-expert onder de leden. Nu is per ruimte de afzuiging bepaald en ook het maximum aantal mensen dat er in past. In Veenendaal-Pniël kunnen de kringen die altijd al in de kerk samen­kwamen, dat blijven doen. Voor de huiska­mer­groepen moet nog een oplossing bedacht worden. In Meerkerk meldt men verheugd dat alle gemeen­tewerk weer van start kan. Er is voldoende zaalruimte om in de kerk samen te komen met vrouwen­ver­e­niging, bijbel­kring en jeugd­ver­e­niging. In Zwolle kunnen groepen via de koster een ruimte in de kerk reser­veren. Er zijn weliswaar drie kerkge­bouwen. Maar net als in kleinere gemeentes is er wel een planning nodig. Voor de kerkdiensten heeft men, zoals ook wel in andere kerken, een reser­ve­rings­systeem op de website. Surhuis­terveen meldt dat het nog wel een beetje schuiven in de agenda is, als meerdere groepen tegelij­kertijd willen afspreken.

schoon

Op de meeste plekken wordt ook doorde­weeks extra schoon­ge­maakt. In Zeist zorgt men bijvoor­beeld voor reiniging van de toiletten na elke dienst en na elke vereni­gings­bij­een­komst. En elke kerk zorgt voor desin­fec­tie­mid­delen in alle ruimtes.

frisse lucht

Ook aan venti­latie wordt zorg besteed. Dat is vaak een kwestie van ramen en deuren tegen elkaar openzetten. In Dordrecht hoeft dat niet, omdat men er een goed venti­la­tie­systeem heeft. In Meerkerk consta­teert men: ‘Nu is het lekker weer, dus we zetten de ramen en deuren open. In de winter moeten we maar een dikke trui meenemen.’

tips

Creati­viteit is een belangrijk woord in deze tijd. Daarom geven we graag wat tips door uit de gemeenten die we spraken:

  1. In Zeist heeft men de deuren tegen elkaar open gezet én speciale horren gemaakt, zodat buurt­katten het gebouw niet inlopen.
  2. In Maarssen denkt men na over het koppelen van activi­teiten van jongeren aan mensen die niet mee kunnen doen. Bijvoor­beeld met een speur­tocht door het dorp langs adressen van oudere leden.
  3. Verschil­lende kerken zoeken ook ruimte buiten het eigen gebouw. Letterlijk buiten, maar ook in andere kerken. In Surhuis­terveen werd ds. Dorst bevestigd in de plaat­se­lijke PKN, zodat meer gasten de dienst konden bijwonen. In Dordrecht-Centrum wordt af en toe uitge­weken naar de grote kerk. Zie ook het voorbeeld van voetbal en kerk elders in de elders in de nieuws­brief van 24 september.
  4. En de koster van Zwolle ziet dat sommigen er moeite mee hebben dat de dingen niet meer gaan zoals we gewend zijn. ‘Toch is het een kwestie van accep­teren. Ik probeer gastvrij te zijn en het de mensen naar de zin te maken.’
  5. Check of u het gebruiksplan van uw kerkgebouw(en) hebt bijge­werkt voor het gebruik van zalen/ruimtes doordeweeks.

meer slagroom?

Hebt u ook ideeën en tips om te delen met andere gemeentes? Geef ze door via verbinding@cgk.nl, dan kunnen wij helpen bij de verspreiding ervan!

 

_______

Bron: gemeentes van Bennekom, Dordrecht-Centrum, Maarssen, Meerkerk, Surhuis­terveen, Veenendaal-Pniël, Zeist en Zwolle, Henriëtte Bal

Contact­per­sonen / meer infor­matie: Diensten­bureau via het e-mailadres in tijden van corona: verbinding@cgk.nl

alle corona­be­richten op onze website: www.cgk.nl/corona | hulp bieden en hulp vragen: www.nietalleen.nl

 

 

Print Friendly, PDF & Email