Selecteer een pagina
Generic selectors
Alleen exacte overeenkomsten
Zoeken in de titel
Inhoudelijk zoeken
Post Type Selectors
dlm_download
Generic selectors
Alleen exacte overeenkomsten
Zoeken in de titel
Inhoudelijk zoeken
Post Type Selectors
dlm_download

missionaire gemeenteopbouw met IZB Focus

Als chris­tenen voelen we meer en meer de tegenwind van de secula­ri­satie. De kerk krimpt, onze jongeren groeien op in een samen­leving die onbekend is met het chris­telijk geloof. Evange­li­satie in onze eigen omgeving is inmiddels minstens zo hard nodig als zending overzee. Maar je geloof delen is best spannend. Hoe doe je dat? Juist voor gemeenten die gehoor willen geven aan die missi­o­naire roeping, maar niet goed weten hoe, ontwik­kelde IZB het Focustraject. In dat traject worden gewone mensen toegerust om in hun gewone dagelijkse ontmoe­tingen hun geloof te delen. ds. Klaas van Meijeren van de IZB legt uit hoe dat werkt.

verlegenheid overwinnen

Iedereen kan missi­onair zijn op zijn of haar eigen plek. Gewoon door je geloof te delen in je dagelijkse ontmoe­tingen. De niet-gelovige ander is niet per definitie ver weg, het kan bij wijze van spreken je broer zijn. Dat zie je ook bij de eerste disci­pelen die werden geroepen: ze vertelden over hun ontmoeting met Jezus het eerst aan de mensen die ze het meest na stonden.

Die nadruk op relaties voelt voor veel mensen ongemak­kelijk. Evange­li­seren komt ineens veel dichterbij dan wanneer je er een evange­li­sa­tie­com­missie voor benoemt of een zendeling in het buitenland onder­steunt. Focus helpt om die verle­genheid te overwinnen. Het accent ligt op de persoon­lijke geloofs­re­latie met Christus en de navolging van Hem in alle facetten van het leven. Het materiaal is heel praktisch. Je leert om over je geloof te praten in een niet-chris­te­lijke omgeving.’

voorzichtig oefenen

Voor die persoon­lijke verdieping is Focus opgebouwd rond kringen of gespreks­groepen. Het Bijbel­stu­die­ma­te­riaal is erop gericht om het geloofs­ge­sprek op gang te brengen en te houden. Gebed is heel belangrijk, daar is veel ruimte voor. Elke bijeen­komst worden de deelnemers aange­moedigd om het geleerde in de praktijk te gaan oefenen. Dat gaat in hele kleine stapjes en we nemen er twee jaar de tijd voor.

De toerusting in de gespreks­groepen is onlos­ma­kelijk verbonden aan de verkon­diging. Die twee versterken elkaar: op de kringen kan worden doorge­praat over wat er in de preek is gezegd en in de preek kan verdieping worden gegeven aan wat er in de kringen is besproken. Zo wordt de hele gemeente erbij betrokken.’

iedereen doet mee

Het is de bedoeling van een Focustraject dat de hele gemeente meedoet. Iedere gelovige heeft roeping om op zijn eigen plek getuige van Christus te zijn. Het is verlei­delijk om dat uit te besteden aan de evange­li­sa­tie­com­missie of een paar gedreven mensen, maar Bijbels is dat natuurlijk niet. Alle gemeen­te­leden worden toegerust in de kerk en nemen dat vervolgens mee het dagelijks leven in.’

gehoor geven aan de roeping

Ds. Van Meijeren benadrukt dat het Focustraject niet gaat om grote acties of om allerlei extra dingen ‘moeten’. Het is ook niet gericht op veran­dering van de liturgie of de manier waarop de gemeente is georga­ni­seerd. ‘Het is een geestelijk proces. Centraal staat de verdieping van het geloof, concen­tratie op Christus als hart van het evangelie, en daaruit volgend de oproep tot navolging van Christus in alle facetten van het dagelijks leven.

In de begeleiding wil de IZB maatwerk leveren en aansluiten bij de vragen van de plaat­se­lijke gemeente. ‘Daarom peilen we in de eerste contacten welke urgentie er wordt gevoeld, in de gemeente en bij de kerkenraad. Als je met elkaar optrekt, moet er ook een gedeeld verlangen zijn: bij de kerkenraad ligt immers de verant­woor­de­lijkheid voor de opbouw van de gemeente.’

iedereen kan missionair zijn

Het resultaat van een Focustraject is misschien niet zo direct zichtbaar, omdat het zich richt op het persoon­lijke leven van elk gemeen­telid. Susan vertelde wat het met haar had gedaan. Tijdens de dagelijkse wandeling met haar hond beluis­terde ze altijd een bijbe­lo­ver­denking. ‘In mijn eigen chris­te­lijke bubbel’ zegt ze zelf. Ze besloot om die oordopjes voortaan thuis te laten en zich wat meer open te stellen voor de mensen die ze onderweg tegenkwam. Naast vele vrien­de­lijke begroe­tingen ontstond er na verloop van tijd een persoonlijk gesprek met een andere wande­laarster. Ze drinken nu elke week samen een kopje koffie en er ontstaat ruimte voor een persoonlijk contact dat dieper gaat. Bij een ander worden vaak de pakjes van verschil­lende buren bezorgd. Ze vond dat vervelend, totdat ze zich reali­seerde dat die ongewenste pakjes wel de gelegenheid boden om eens een uitge­breider praatje met de buren te maken. In een andere gemeente zijn vrijwil­ligers gevonden om hand en spandiensten te verlenen in een buurthuis. ‘Al doende heb ik spontane gesprekken met buurt­ge­noten’, vertelt een van hen.

Zo zie je dat iedereen missi­onair kan zijn op zijn eigen plek. Ook de kleine dingen doen er toe! Het heeft alles te maken met de bewogenheid van Jezus Christus zelf.

Focus in de CGK

Apeldoorn-Centrum is de eerste gemeente binnen de CGK die het Focustraject volgt. Ze worden daarin begeleidt door missi­onair consulent ds. Jelle Nutma. Over de keuze voor dit traject zegt hij: ‘Anders dan het missi­onair leertraject dat we aan teams uit plaat­se­lijke kerken aanboden, is dit een traject waarin de gemeente in zijn geheel wordt meegenomen.’

Focus in uw gemeente

Meer weten over een Focustraject in uw gemeente? Kijk op www.izb.nl/focus en neem contact op met missi­onair consulent ds. Jelle Nutma, via j.nutma@cgk.nl

Print Friendly, PDF & Email