Selecteer een pagina
Generic selectors
Alleen exacte overeenkomsten
Zoeken in de titel
Inhoudelijk zoeken
Post Type Selectors
dlm_download
Generic selectors
Alleen exacte overeenkomsten
Zoeken in de titel
Inhoudelijk zoeken
Post Type Selectors
dlm_download

helpen via #nietalleen

Steeds meer mensen worden getroffen door de gevolgen van het corona­virus (COVID-19). Vooral de meest kwets­baren in onze samen­leving hebben de komende tijd waarschijnlijk hulp nodig. Gelukkig zijn er al heel wat initi­a­tieven van jong en oud om de medemens in deze tijd te steunen. Vanuit de overheid wordt er door minister Grapperhaus een beroep gedaan op kerken om de krachten te bundelen en hulp te bieden waar dat nodig is.

Als kerken hebben we netwerken, middelen en gebouwen die zorgvuldig en veilig kunnen worden ingezet. De vraag is hoe we die mogelijk­heden op een gecoör­di­neerde manier gebruiken, zodat zoveel mogelijk mensen geholpen worden.

We infor­meren u graag over stappen die u in uw eigen gemeente kunt zetten en over hoe uw gemeente zich kan aansluiten bij het nieuwe, lande­lijke initi­atief #nietalleen. Aansluiting bij dit initi­atief vergroot de zicht­baarheid van deelne­mende kerken bij de burger­lijke gemeente en het verbindt kerken en lokale initi­a­tieven. Samen staan we sterk!

Stappen in uw lokale gemeente
De verwachting is dat er langere tijd op veel verschil­lende fronten hulp nodig is. Binnen onze kerken is heel wat menskracht beschikbaar voor gezamen­lijke inzet. Concreet stellen wij voor dat elke kerk vijf stappen zet of checkt of ze al gezet zijn.

Stap 1: Voer regie, bij voorkeur via een regie­groep
De diaconie en anderen met organi­sa­to­rische kwali­teiten kunnen daarbij een rol spelen. Het is vooral belangrijk om snel te schakelen en duidelijk te commu­ni­ceren. Elke kerk heeft dan één aanspreekpunt binnen de eigen gemeente.

Stap 2: Volg de richt­lijnen van de overheid en het RIVM
Alles wat kerken organi­seren, moet binnen de regels en adviezen van het RIVM vallen.

Stap 3: Inven­ta­riseer de hulpvragen en het hulpaanbod in uw kerk
Heb oog voor vragen en noden van de gemeen­te­leden, is iedereen in beeld? Maar ook voor het poten­tieel en voor de initi­a­tieven die genomen worden. Inven­ta­riseer en koppel vraag en aanbod binnen en buiten de gemeente.

Stap 4: Zoek vanuit de regie­groep contact met andere lokale kerken/organisaties
Juist nu kunnen kerken in dezelfde woonplaats of regio van elkaar leren en samen optrekken. Veel plaatsen hebben een Diaconaal Platform of een Raad van Kerken. Als kerken samen­werken is er een behoor­lijke infra­structuur en poten­tieel aan mensen. En ieder heeft weer andere creatieve oplossingen.

Stap 5: Stem gezamenlijk af met de plaat­se­lijke overheid
Binnen het sociale domein heeft de lokale overheid zicht op andere aspecten. Zij hebben problemen die in bepaalde buurten of wijken spelen in kaart. Ook werken zij samen met welzijns­or­ga­ni­saties, voedsel­banken en derge­lijke. Stem gezamenlijk af met de plaat­se­lijke overheid.

Aanhaken bij #nietalleen
Het initi­atief #nietalleen biedt lokale kerken een waarde­volle kans om met andere kerken en lokale organi­saties samen te werken. Als CGK kunnen we concreet de krachten bundelen met bijvoor­beeld de Protes­tantse Kerk in Nederland, de Gerefor­meerde Kerken vrijge­maakt, de Neder­lands Gerefor­meerde Kerken, de Rooms Katho­lieke Kerk én chris­te­lijke organi­saties als Tijdvoor­Actie, Schuld­Hulp­Maatje, Chris­tenunie, Stichting Present, HipHelpt en de EO. Samen staan we sterker!

Hoe kunt u meedoen?
Ga naar www.nietalleen.nl en vul het formulier om hulp te bieden in. Pak de organi­satie op in uw eigen woonplaats en zorg met elkaar voor lokale coördi­natie via bijvoor­beeld een diaconaal platform.A ansluiting bij dit initi­atief vergroot de zicht­baarheid van deelne­mende kerken bij de burger­lijke gemeente en het verbindt kerken en lokale initi­a­tieven onderling. Wanneer er iemand in uw omgeving hulp nodig heeft en zich meldt bij #nietalleen, brengen we u met elkaar in contact.

Hulp nodig? Bel naar 0800-1322
Wie hulp nodig heeft, kan dat kenbaar maken via de website www.nietalleen.nl of door te bellen naar 0800-1322.

 

 

Een aanbe­veling van het moderamen van onze generale synode, preses Han Schenau:

'In tijden van dreiging riep de profeet Micha het volk Israël op om te vertrouwen op de Heere, en om met een ootmoedig hart en open handen ‘recht te doen’. Als chris­te­lijke kerken kunnen wij daaraan op een eigen manier vorm geven. Handen schudden doen we nu niet. Drie andere dingen kunnen we wel doen:

  1. De handen vouwen. Bid voor de zieken en hun families. Bid voor allen die zorg dragen voor de zieken en voor mensen in risico­groepen. Bid voor hen die door de noodza­ke­lijke maatre­gelen diep in hun dagelijks bestaan geraakt worden. Bid voor de overheden om wijs beleid.
  2. De handen uit de mouwen. Laten we omzien naar kwetsbare ouderen en naar anderen, die in een isolement dreigen te geraken. Bereid om te helpen, binnen onze kerke­lijke gemeente, maar ook in stad of dorp.
  3. De handen ineen. We kunnen niet altijd al het goede doen dat we willen doen. Dat hoeft ook niet. Vaak kan in samen­werking met andere kerken, of via plaat­se­lijke diaconale platforms, meer worden gedaan.

Vanwege de nood der tijden - het is niet gebrui­kelijk dat het moderamen van de synode activi­teiten van deputaat­schappen aanbe­veelt - onder­steunen we van harte de betrok­kenheid van deputaten diaconaat bij de nationale actie #nietalleen.'

 

meer infor­matie en contact

Diensten­bureau CGK verbinding@cgk.nl (e-mail in tijden van corona) | alle corona­be­richten op onze website: www.cgk.nl/corona | hulp bieden en hulp vragen: www.nietalleen.nl
Print Friendly, PDF & Email
CGK dienstenbureau 0318 582375 info@cgk.nl