Selecteer een pagina
Generic selectors
Alleen exacte overeenkomsten
Zoeken in de titel
Inhoudelijk zoeken
Post Type Selectors
dlm_download
Generic selectors
Alleen exacte overeenkomsten
Zoeken in de titel
Inhoudelijk zoeken
Post Type Selectors
dlm_download

nieuw project: muliticultureel kinderkamp

Sinds dit jaar steunen we een verzoe­nings­project. Waarom? Het Israë­lisch-Pales­tijnse conflict sleept zich al decennia voort. Geregeld escaleert het met alle tragische en ook dodelijke gevolgen. Van beide kanten wordt er gesproken over de ander ‘als vijand’. Er is veel haat, vooroor­deling en onbegrip. Dit alles is het gevolg van pijnlijke ervaringen en schrijnend verdriet door aanslagen en verzet aan beide kanten. Omdat de verschil­lende groepen niet met elkaar praten, blijven de stereo­typen en misvat­tingen bestaan. En voor wie gelooft in Jezus Christus als de Messias is er geen contact met broeders en zusters aan de andere kant.

verzoening

Maar dat geldt niet voor iedereen. De directeur van de verzoe­nings­or­ga­ni­satie Musalaha, dr. Salim Munayer, wil deze patstelling doorbreken. Het doel van Musalaha is verzoening te bevor­deren tussen Israëli’s en Pales­tijnen naar het voorbeeld en het onderwijs van Jezus Christus; bruggen bouwen tussen diverse bevol­kings­groepen in de Israë­lische en Pales­tijnse samen­leving. Dat doet Musalaha op allerlei manieren voor volwas­senen. Maar dat kan ook heel jong beginnen. Zij organi­seert daarom zomer­kampen voor Israë­lische en Pales­tijnse kinderen om zo vriend­schappen op te bouwen. Het proces van verzoening begint met het afbreken van vooroor­delen aan beide kanten door samen te eten, sport en spel te beoefenen en Bijbel­studie te doen. Ze leren delen van elkaars taal en zingen Hebreeuwse en Arabische liederen. Ze delen met elkaar een kamer en worden zo dragers van vrede en verzoening.

vertrouwen

Munayer: ‘Sommige ouders zijn erg enthou­siast over de kampen. Anderen twijfelen of ze hun kinderen hiernaartoe laten gaan. Ze zijn bijvoor­beeld bang voor de raket­aan­vallen. Pales­tijnse ouders zijn bang dat hun kinderen gekidnapt worden. We moeten het vooral hebben van mond-op-mond getui­ge­nissen.
Ouders vertellen ons: ‘We vertrouwen jullie. Ondanks alles, sturen we onze kinderen.’ Wat ons hoop geeft is dat vele Israë­liërs en Pales­tijnen zich reali­seren dat we zo niet door kunnen gaan. De situatie die we vandaag hebben, is onhoudbaar. Als we hiermee doorgaan, brengt het misère en destructie.’

ontmoeten

Er is een zwijgende groep van Joodse ouders die zien dat hun kinderen de situatie zat zijn en in het buitenland willen leven. In Musalaha krijgen we meer groepen moslims en Joden. We hadden een ontmoeting met een groep tradi­ti­onele Joodse vrouwen. Ze zeiden: ‘Wij willen Pales­tijnse vrouwen ontmoeten. We moeten iets doen om de situatie te veran­deren. We hebben de extre­misten toege­staan de controle over de samen­leving over te nemen. We dachten dat we door konden gaan, dat het ons geen kwaad zou doen. Maar we zien aan het laatste conflict (Gaza-conflict 2014) hoe desastreus dit is. We reali­seren ons dat er een prijs aan vijand­schap verbonden is.’

fasen

Musalaha heeft zes fasen van verzoening geïden­ti­fi­ceerd. Na de start van het opbouwen van relaties met de andere kant, komt het proces van je open stellen voor elkaar. Vervolgens is er een tendens van terug­trekking. Als de persoon­lijke en groeps­iden­titeit door de andere groep is uitge­daagd, volgt het proces van het opnieuw aandacht vragen voor de eigen identiteit. Het laatste proces is er een van terug­komen en stappen onder­nemen naar de ander. Musalaha begeleidt dit proces voor volwas­senen, maar ook bij kinderen.
De organi­satie wil ook meer bruggen bouwen onder niet-gelovigen. 'Joden en moslims kloppen aan onze deur en vragen ons hen te helpen. We wilden altijd al het zout en het licht van de wereld zijn. De seculiere wereld stond  twintig jaar geleden nog zeer vijandig tegenover Musalaha, omdat we gebaseerd zijn op het chris­telijk geloof. Nu hebben ze hun houding veranderd. Er is bijvoor­beeld een grote school in Noord-Jeruzalem die wil dat we onze leergang vredes­studies brengen. In Bethlehem vroeg een groep moslims en chris­tenen ons te spreken over te betekenis van Kerst.'

De kampen zijn er voor kinderen tot twaalf jaar. Veel kinderen komen een jaar later terug naar een kamp. Het is ook bijzonder dat bijna alle leiding­ge­venden zelf een kamp hebben meege­maakt en hier zo enthou­siast over zijn dat ze zich willen inzetten voor een volgende generatie.

helpt u mee?

Als Diaconaat CGK onder­steunen we dit verzoe­ningswerk van Musalaha. Helpt u mee? Bid voor verzoening in dit zo verscheurde werelddeel. Doneer een lees meer op de pagina van dit project …

Print Friendly, PDF & Email
CGK dienstenbureau 0318 582375 info@cgk.nl